Gebruiksvoorwaarden van Gympass B.V.

Ingangsdatum: 28 februari 2019

GymPass B.V. is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63430975. Gympass is gevestigd op De Entrée 99, 15e verdieping, 1101 HE Amsterdam, Nederland. Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden of Diensten, kunt u contact met ons opnemen op klantenservice@gympass.com, +31 (020) 2622152, De Entree 99-197, 1101 HE, Amsterdam.

HOUD ER REKENING MEE DAT OP UW GEBRUIK EN TOEGANG TOT ONZE DIENSTEN (ZOALS HIERONDER BESCHREVEN) DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN; INDIEN U NIET VOLLEDIG AKKOORD GAAT MET HET VOLGENDE KUNT U DE DIENSTEN OP GEEN ENKELE WIJZE GEBRUIKEN OF BEZOEKEN.

 

Inhoudsopgave: 

 1. Definities
 2. Geldigheid van deze Voorwaarden
 3. Wijzigingen in deze Voorwaarden
 4. Uw privacy
 5. Onze Diensten
 6. Gebruikmaken van onze Diensten
 7. Uw rechten
 8. Gegevens die u aan ons verstrekt
 9. Copyright
 10. Verantwoordelijkheden m.b.t. Inhoud en gebruik
 11. Prijzen en betaling
 12. Voorwaarden en gebruik
 13. Uw GymCARD-abonnement beëindigen, stopzetten of wijzigen
 14. Overig

 

 1. DEFINITIES

'Inhoud' alle materialen die op of via de Diensten worden afgebeeld, uitgevoerd of beschikbaar worden gesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot, tekst, grafieken, gegevens, artikelen, foto's, afbeeldingen, illustraties, inzendingen van gebruikers etc;

'Dagelijks tegoed' een uniek nummer, dat geldig is voor de dag en dat op verzoek van de Gebruiker door het systeem van Gympass wordt uitgegeven. De Gebruiker dient dit nummer ter controle door te geven aan de Gym;

'GymCARD' of 'Abonnement' het instrument dat door Gympass op eigen naam en voor eigen rekening aan de Gebruiker wordt aangeboden en dat door de Sportlocatie wordt aanvaard als vergoeding voor de Sportlocatiediensten;

'Gympass' Gympass B.V.;

'Promotiediensten' de door Gympass aan de Sportlocatie geleverde Diensten: zijnde de verspreiding en promotie van de GymCARD;

'Sportlocatie' de rechtspersoon die een samenwerkingsovereenkomst met Gympass is aangegaan om Sportlocatiediensten te verlenen aan Gebruikers na acceptatie van de GymCARD;

'Sportlocatiediensten' sportdiensten en fysieke activiteiten die door een Sportlocatie aan de Gebruiker worden aangeboden, overeenkomstig de voorwaarden van een samenwerkingsovereenkomst;

'Diensten' de zakelijke diensten die door Gympass via de GymCARD worden aangeboden.

'Voorwaarden' deze bepalingen en gebruiksvoorwaarden van Gympass;

'Gebruikersinhoud' alles wat door een Gebruiker wordt gepubliceerd, geüpload, gedeeld, opgeslagen of anderszins wordt aangeleverd via de Diensten (met inbegrip van maar niet beperkt tot foto's, scores, beoordelingen en overige op de Website af te beelden inhoud);

'Gebruikers' personen die gebruikmaken van de Sportlocatiediensten;

'Validatie' controle door de Sportlocatie van het bezoek van een Gebruiker in het systeem van Gympass, welke plaatsvindt door de online registratie van een Gebruiker in het Gympass-systeem goed te keuren of (uitsluitend van toepassing op een geselecteerde groep Sportlocaties) door de bij de GymCARD behorende Dagelijkse toegangscode in te voeren in het Gympass-systeem.

'Website' de website www.gympass.com, de Gympass App, mobiele toepassingen of andere communicatiekanalen die door Gympass worden gebruikt om Gebruikers te informeren over een Sportlocatie en deze Sportlocatie te promoten;

'Gympass App' de softwaretoepassing en bijbehorende diensten die door Gympass aan de Gebruiker worden geleverd;

 

 1. Geldigheid van deze Voorwaarden

Welkom bij Gympass. Deze Voorwaarden zijn samen met de Privacyverklaring en de Veelgestelde vragen (bij elkaar de 'Overeenkomst') van toepassing op de toegang tot of het gebruik van de Website, de Gympass App en de Diensten door u ('Gebruiker' of 'u'). In geval van inconsistentie tussen deze Voorwaarden en de Veelgestelde vragen, prevaleren de Voorwaarden. In geval van inconsistentie tussen deze Voorwaarden en/of de Veelgestelde vragen aan de ene kant en de Privacyverklaring aan de andere kant, prevaleert de Privacyverklaring.  

Door gebruik te maken van onze Diensten komt een bindende overeenkomst tot stand tussen u en Gympass ('Gympass', 'wij' en 'ons'). Indien u niet akkoord gaat met de Overeenkomst, kunt u de Diensten niet gebruiken of bezoeken. Door gebruik te maken van onze Diensten verklaart u door de Overeenkomst gebonden te zijn. De Overeenkomst blijft van kracht zolang u van de Diensten gebruikmaakt.

KENNISGEVING: Lees deze Voorwaarden en de rest van de Overeenkomst zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke informatie over de Diensten die wij aan u leveren en de kosten of bedragen die wij u in rekening brengen. Hiertoe behoort onder meer informatie over toekomstige wijzigingen van de Overeenkomst, automatische verlenging, beperking van aansprakelijkheid en beslechting van geschillen.

 

 1. Wijzigingen in deze Voorwaarden

Wij streven ernaar onze Diensten voortdurend te verbeteren. Hierdoor kan het voorkomen dat wij de Overeenkomst met betrekking tot de Diensten moeten wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor de voorwaarden van de Overeenkomst te allen tijde te wijzigen. In geval van een wijziging wordt u hiervan via de Website of anderszins op de hoogte gesteld.

Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden van de Overeenkomst, staat het u vrij om deze af te wijzen. U kunt dan geen gebruik (meer) maken van de Website of Diensten van Gympass. Indien u besluit de Diensten te blijven gebruiken nadat eventuele wijzigingen in de Overeenkomst zijn gepubliceerd, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

 

 1. Uw privacy

Gympass neemt de privacy van zijn Gebruikers zeer serieus. Klik voor de actuele Privacyverklaring van Gympass hier.

Wij verzamelen of vragen niet bewust naar persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Indien u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u zich niet zelf aan te melden voor de Diensten of uw persoonsgegevens aan ons door te geven, maar in plaats daarvan een ouder of voogd te vragen u hierbij te helpen. Zodra wij merken dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen wij deze persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen. Indien u denkt dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, wordt u verzocht contact met ons op te nemen op klantenservice@gympass.com.

 

 1. Onze Diensten

Gympass biedt Gebruikers de mogelijkheid om via de Website van Gympass de GymCARD aan te schaffen. Deze wordt door de Sportlocatie aanvaardt als vergoeding voor de Sportlocatiediensten. Daarnaast biedt Gympass Promotiediensten aan Sportlocaties die Sportlocatiediensten leveren aan Gebruikers. U erkent dat Gympass geen (enkele vorm van) Sportlocatiediensten levert op eigen naam en dat het feit dat u via de GymCard toegang kunt krijgen tot de Sportlocatie niet inhoudt dat Gympass kan worden gezien als een aanbieder van Sportlocatiediensten en/of andere faciliteiten die zijn bedoeld voor de uitoefening van fysieke activiteiten.

 

 1. Gebruikmaken van onze Diensten

6.1 Uw account maken

U kunt via de Gympass App of de Website (www.gympass.com) een gratis account maken. Wij kunnen u vragen een verificatiecode in te vullen, zodat wij de identiteit van uw werkgever kunnen vaststellen. Dit kan uw zakelijke e-mailadres, uw personeelsnummer of een ander identificatienummer zijn. Neem contact op met de HR-afdeling indien u niet op de hoogte bent van uw verificatiecode.

Accountregistratie

Ten behoeve van de registratie van uw account moet u Gympass tevens enkele persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer, en een wachtwoord en gebruikersnaam kiezen ('Gympass gebruikersnaam'). Nadat u een account hebt gemaakt, kunt u ook inloggen bij Gympass via de inloggegevens van Facebook. Als u zich aanmeldt bij de Diensten via Facebook, kunnen we toegang krijgen tot het e-mailadres van uw Facebook-profiel voor het gebruik van de Diensten. U kunt zelf beheren tot welke gegevens wij toegang hebben door de privacy-instellingen van uw Facebook-account aan te passen. Door gebruik te maken van de Diensten machtigt u ons alle gegevens die u Facebook hebt toegestaan aan ons te verstrekken, in overeenstemming met onze Privacyverklaring  te verzamelen, op te slaan, bewaren en verwerken.

U kunt niet meer dan één account hebben op de Website. U belooft dat u ons juiste en volledige registratiegegevens verstrekt en stemt ermee in dat u alle registratiegegevens aanpast zodra hierin wijzigingen plaatsvinden. Gympass behoudt zich het recht voor om uw registratiegegevens te allen tijde te controleren en kan u verzoeken aanvullende gegevens en documenten te verstrekken die naar mening van Gympass nodig zijn om uw registratiegegevens te verifiëren. 

Indien registratiegegevens onjuist of onwaar blijken te zijn, behoudt Gympass zich het recht voor om de account van een Gebruiker tijdelijk stop te zetten of te beëindigen (zonder vergoeding of terugbetaling) of andere noodzakelijke of passende maatregelen te nemen. U mag voor uw Gympass gebruikersnaam geen naam gebruiken waarop u geen gebruiksrecht hebt, of de naam gebruiken van iemand anders met de bedoeling u voor deze persoon uit te geven. U mag uw account niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming overdragen, verkopen of verhuren aan iemand anders.

U verklaart en garandeert dat u meerderjarig bent en een bindende overeenkomst kunt aangaan (of indien dit niet het geval is, dat u toestemming hebt van uw ouders of voogd om de Diensten te gebruiken en dat uw ouders of voogd namens u akkoord gaan met deze Voorwaarden).

Als u akkoord gaat met de Overeenkomst namens een organisatie of rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om namens deze organisatie of rechtspersoon een bindende Overeenkomst aan te gaan (in welk geval de verwijzingen naar 'u' en 'uw' in de Overeenkomst, behalve in deze zin, verwijzen naar de desbetreffende organisatie of rechtspersoon).

Persoonlijk gebruik

U benut de Diensten uitsluitend voor eigen, intern gebruik en niet namens of ten voordele van eventuele derden. Ook gebruikt u de diensten enkel in overeenstemming met alle wetgeving die op u van toepassing is. Indien de toepasselijke wetgeving u verbiedt gebruik te maken van de Diensten, bent u niet bevoegd de Diensten te gebruiken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid indien u de Diensten gebruikt op een wijze die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.  

Het is niet toegestaan uw account of wachtwoord met iemand te delen en u wordt geacht de veiligheid van uw account en uw wachtwoord te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die bij uw account horen. U stemt ermee in Gympass onmiddellijk op de hoogte te stellen indien uw account door onbevoegden wordt gebruikt.

6.2 Aanschaf van uw GymCARD

Nadat u een account hebt gemaakt, kunt u kijken welke soorten GymCARDs beschikbaar zijn. Elke GymCARD geeft u, afhankelijk van de prijs van de GymCARD, toegang tot een reeks Sportlocaties. Soms wordt een GymCARD ook wel Abonnement genoemd.

Om een GymCARD te selecteren, klikt u op 'Aanmelden' en kiest u een betalingsmethode. U kunt de GymCARD aanschaffen met uw creditcard of via een andere aangeboden betalingsmethode. Hoewel de rechtsverhouding altijd tussen u en ons zal zijn, kunnen we ook payrolling aanbieden als betalingsmethode.

Als u hiervoor kiest, betaalt u voor uw GymCARD door uw werkgever toe te staan de kosten van de GymCARD rechtstreeks in te houden op uw salaris. In dat geval wordt u verzocht een standaardovereenkomst te ondertekenen waarin u toestemming geeft voor deze betalingsmethode. In sommige gevallen zal uw werkgever eerst moeten controleren of hij deze betalingsmethode kan ondersteunen. Indien van toepassing, ziet u het bericht 'standaard contractgoedkeuring'.

Houd er rekening mee dat Gympass de betalingen verwerkt via ons Gympass-platform dat u toegang biedt tot de Sportlocaties die horen bij uw GymCARD. De kosten van eventuele aanvullende diensten die niet zijn inbegrepen in uw GymCARD dient u rechtstreeks te betalen aan de Sportlocatie.

Nadat u de aanschaf hebt voltooid, ontvangt u een e-mail ter bevestiging dat uw GymCARD is geactiveerd.

6.3 Beperkingen t.a.v. Sportlocaties

Na ontvangst van de bevestigingse-mail kunt u gebruikmaken van alle Sportlocaties die zijn inbegrepen in uw GymCARD. Met uw GymCARD kunt eenmaal per dag een Sportlocatie bezoeken. U kunt u als volgt inchecken om toegang te krijgen tot de faciliteiten van de Sportlocatie.

U dient alle procedures, beleids- en gebruiksregels te volgen die de Sportlocatie aan u ter beschikking stelt. Afhankelijk van het soort activiteit of de Sportlocatie kunnen bijvoorbeeld de volgende beperkingen gelden:

 • Lessen (zoals yoga, pilates, dansen en vechtsporten) kennen een specifieke tijdsduur en moeten vaak van te voren worden gereserveerd;
 • Openingstijden van de Sportlocatie; deze kunnen per Sportlocatie verschillen en zijn afhankelijk van het soort activiteiten;
 • Specifieke vereisten. Mogelijk kent de Sportlocatie beperkingen m.b.t. beschikbaarheid, roosters, soorten lessen, lessen waarvoor voldoende apparatuur en plaatsen beschikbaar moeten zijn, medische certificaten en kledingvoorschriften of eventuele andere vereisten.

Wij raden u aan vóór uw eerste bezoek contact op te nemen met de Sportlocatie om na te gaan welke beperkingen van toepassing zijn. U kunt ook de pagina van de desbetreffende Sportlocatie bezoeken op onze Website.

6.4 Toegang verkrijgen tot de Sportlocatie

Als u aankomt bij de Sportlocatie moet u eerst inchecken voordat u naar binnen kunt.

U kunt online inchecken via de Gympass App of de Website. De medewerker achter de balie van de Sportlocatie moet uw check-in valideren. Bij sommige Sportlocaties krijgt u ook toegang op vertoon van uw Dagelijkse toegangscode (op uw mobiele telefoon of op papier).

Zodra de Validatie is voltooid, kunt u beginnen met uw training.

 

Op uw gebruik van de Diensten zijn de volgende aanvullende beperkingen van toepassing:

U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat u geen Inhoud of Gebruikersinhoud aanbiedt of anderszins gebruikmaakt van of in contact staat met de Diensten op een wijze die:

 • inbreuk maakt op of in strijd is met de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derden (met inbegrip van Gympass);
 • in strijd is met wet- of regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot, eventuele toepasselijke wetten met betrekking tot goederenuitvoer;
 • schadelijk, frauduleus, misleidend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is;
 • de veiligheid van uw Gympass-account of de account van iemand anders in gevaar brengt (bijvoorbeeld door iemand toestemming te geven onder uw naam in te loggen bij de Diensten);
 • op enigerlei wijze poogt het wachtwoord, de account, of andere beveiligingsgegevens in bezit te krijgen van een andere Gebruiker;
 • de beveiliging van computernetwerken in gevaar brengt, of ervoor zorgt dat wachtwoorden of encryptiecodes worden gekraakt;
 • ervoor zorgt dat mail-list, Listserv of auto-responders of 'spam' in welke vorm dan ook worden uitgevoerd op de Diensten, of dat andere processen  worden uitgevoerd of actief zijn terwijl u niet bent ingelogd bij de Diensten of die op andere wijze de correcte werking van de Diensten in de weg staat (inclusief onredelijke belasting van de infrastructuur waarop de Diensten draaien);
 • ervoor zorgt dat pagina's, gegevens met betrekking tot de Diensten of Inhoud of delen daarvan (handmatig of geautomatiseerd) worden doorzocht door crawlers, scrapers of spiders;
 • ervoor zorgt dat een belangrijk deel van de Inhoud wordt gekopieerd of opgeslagen;
 • in strijd is met procedures, beleids-, gedrags- en gebruiksregels die de Sportlocatie aan u ter beschikking stelt;
 • ervoor zorgt dat broncode of onderliggende ideeën of gegevens met betrekking tot de Diensten ten prooi vallen aan decompilatie of reverse engineering of op andere wijze worden verkregen.

Schending van de hierboven genoemde beperkingen is aanleiding tot beëindiging van uw account, GymCARD (abonnement) en uw recht om de Diensten te gebruiken of bezoeken.

Daarnaast geldt dat de naam 'Gympass', de Website en de programma's, databases, netwerken en bestanden waarmee u toegang kunt krijgen tot de Diensten eigendom zijn van Gympass en dat Gympass alle desbetreffende rechten in handen heeft. Het is verboden zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Gympass diens naam of overige intellectuele-eigendomsrechten in verband met de Diensten te gebruiken of geheel of gedeeltelijk te reproduceren.

 

 1. Uw rechten

Gympass bezit alle rechten op de Inhoud. U belooft alle vermeldingen van auteursrecht, regels inzake merkenrechten, gegevens en beperkingen in eventuele Inhoud waartoe u toegang hebt via de Diensten in acht te nemen en Inhoud die niet uw eigendom is niet te gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, publiceren, uit te zenden, verzenden, verspreiden, uit te voeren, uploaden, af te beelden, in licentie te geven, verkopen, op de markt te brengen of anderszins te exploiteren, (i) zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van de Inhoud of (ii) op een wijze die een inbreuk vormt op de rechten van anderen (waaronder de rechten van Gympass).

U begrijpt dat Gympass eigenaar is van de Diensten. U stemt ermee in dat u de Diensten niet zult wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen in de overdracht of verkoop hiervan, reproduceren (tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit gedeelte) en geen van de Diensten afgeleide werken zult maken of deze anderszins zult exploiteren.

De Diensten bieden u de mogelijkheid om bepaalde Inhoud te kopiëren of downloaden; het feit dat deze functionaliteit aanwezig is, betekent niet dat de bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn, dat zijn ze wel!

 

 1. Gegevens die u aan ons verstrekt

Sommige Gebruikersinhoud kan zichtbaar zijn voor andere Gebruikers. Teneinde uw Gebruikersinhoud weer te geven op de Website van Gympass of in verband met de Diensten en andere Gebruikers (waar mogelijk) de kans te bieden om deze te bekijken, verleent u ons bepaalde rechten met betrekking tot deze Gebruikersinhoud. Houd er rekening mee dat op alle volgende licenties onze Privacyverklaring van toepassing is, voor zover de licenties betrekking hebben op Gebruikersinhoud die uw persoonsgegevens bevatten.

U verleent Gympass ten aanzien van alle Gebruikersinhoud een licentie om deze te vertalen, wijzigen (voor technische doeleinden, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat uw Inhoud kan worden weergegeven op zowel een mobiele telefoon als een pc) en reproduceren en anderszins te handelen met betrekking tot dergelijke Gebruikersinhoud, en in elk geval om ons in staat te stellen de Diensten op een hieronder nader omschreven wijze te exploiteren. Het betreft hier uitsluitend een licentie, uw eigendom van de Gebruikersinhoud blijft onaangetast.

Indien u Gebruikersinhoud op zodanige wijze opslaat op uw persoonlijke Gympass account dat deze door geen enkele andere Gebruiker dan uzelf kan worden bekeken ('Persoonlijke gebruikersinhoud'), verleent u Gympass de bovenstaande licentie alsmede een licentie om uw Persoonlijke gebruikersinhoud weer te geven, uit te voeren en te verspreiden met als enig doel deze Persoonlijke gebruikersinhoud voor u toegankelijk te maken en u de hiervoor benodigde Diensten te leveren.

Indien u Gebruikersinhoud deelt op zodanige wijze dat alleen bepaalde gespecificeerde Gebruikers deze kunnen bekijken (bijvoorbeeld Facebook-berichten voor een of meer andere gebruikers) ('Gebruikersinhoud voor een beperkt publiek'), verleent u Gympass de bovenstaande licenties alsmede een licentie om uw Gebruikersinhoud voor een beperkt publiek weer te geven, uit te voeren en te verspreiden met als enig doel deze Gebruikersinhoud voor een beperkt publiek toegankelijk te maken voor dergelijke andere gespecificeerde gebruikers en u de hiervoor benodigde Diensten te leveren. Tevens verleent u dergelijke andere gespecificeerde Gebruikers een licentie om toegang te krijgen tot deze Gebruikersinhoud voor een beperkt publiek en alle hierin besloten rechten te gebruiken en uit te oefenen, voor zover de functionaliteit van de Diensten dit toestaat.

Indien u Gebruikersinhoud in het openbaar deelt op de Diensten en/of dit op zodanige wijze doet dat deze door anderen dan alleen uzelf of gespecificeerde Gebruikers kan worden bekeken, of indien u ons (in een directe e-mail of anderszins) feedback, suggesties, verbeteringen, aanpassingen en/of functieverzoeken doet toekomen met betrekking tot de Diensten (het voorgaande zijnde 'Openbare gebruikersinhoud'), verleent u Gympass de bovenstaande licenties alsmede een licentie om uw Openbare gebruikersinhoud weer te geven, uit te voeren en te verspreiden met als doel deze Openbare gebruikersinhoud toegankelijk te maken voor alle Gebruikers van Gympass en u de hiervoor benodigde Diensten te leveren, alsmede alle overige benodigde rechten om alle in deze Openbare gebruikersinhoud besloten rechten in verband met de Diensten voor elk doel te gebruiken en uit te oefenen, mits Gympass u ervan op de hoogte stelt als Gympass uw Openbare gebruikersinhoud gebruikt voor andere doeleinden dan het weergeven van de Openbare gebruikersinhoud op de Diensten. Tevens verleent u alle overige Gebruikers van de Diensten een licentie om toegang te krijgen tot deze Openbare gebruikersinhoud en alle hierin besloten rechten te gebruiken en uit te oefenen, voor zover de functionaliteit van de Diensten dit toestaat.

U stemt ermee in dat de door u aan ons verleende licenties royaltyvrij, permanent, sublicentieerbaar, onherroepelijk en wereldwijd zijn, op voorwaarde dat wij bij het opzeggen van uw Gympass account uw Gebruikersinhoud (anders dan Openbare gebruikersinhoud, welke mogelijk volledig beschikbaar blijft) niet meer gebruiken voor andere Gebruikers, maar u begrijpt en stemt ermee in dat zelfs als Gympass al uw persoonsgegevens wist, uw Gebruikersinhoud elders zichtbaar kan blijven en kan worden gekopieerd en opgeslagen door andere Gebruikers. Ga voor meer informatie over het wissen van uw gegevens naar onze Privacyverklaring. Gympass bezit en kan gebruikmaken van alle verzamelde en geanonimiseerde gegevens die van uw account zijn afgeleid of die wij via uw account verkrijgen, maar doet dit op zodanige wijze dat uw identiteit niet kan worden achterhaald.

Ten slotte begrijpt u en stemt u ermee in dat Gympass ten behoeve van de technische stappen die vereist zijn om de Diensten aan zijn Gebruikers (met inbegrip van uzelf) te leveren, mogelijk wijzigingen moet aanbrengen in uw Gebruikersinhoud om deze geschikt te maken voor en aan te passen aan de technische vereisten van verbindingsnetwerken, apparaten, diensten of media, en dat de hierboven vermelde licenties de rechten bevatten om dit te kunnen doen.

 

 1. Copyright

Mogelijk bent u bekend met de Digital Millennium Copyright Act (de 'DMCA'), op grond waarvan online aanbieders van diensten, zoals Gympass, kunnen worden verzocht materiaal te verwijderen indien dit inbreuk vormt op het auteursrecht van iemand anders. Wij respecteren andermans intellectuele-eigendomsrechten die worden beschermd door wetten en internationale auteursrechtverdragen, en behouden ons het recht voor inbreukmakende Inhoud te verwijderen of uit te schakelen en de accounts van personen die zich herhaaldelijk schuldig maken aan inbreuk, te beëindigen. Klik  hier  voor meer informatie over de DCMA.

 

 1. Verantwoordelijkheden m.b.t. Inhoud en gebruik

Alle gegevens of Inhoud die openbaar wordt gepubliceerd of privé wordt verzonden via de Diensten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke Inhoud afkomstig is en het openen van deze gegevens en Inhoud is op eigen risico. Gympass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of nalatigheden in deze gegevens of Inhoud of voor schade of verlies die u in verband hiermee lijdt. Wij hebben geen invloed op en zijn niet verplicht maatregelen te treffen met betrekking tot de wijze waarop u de Inhoud interpreteert of gebruikt of welke maatregelen u neemt als u wordt blootgesteld aan de Inhoud en u ontslaat ons hierbij van alle aansprakelijkheid voor het al dan niet verkrijgen van de Inhoud via de Diensten. Wij kunnen de identiteit van de Gebruikers met wie u communiceert tijdens het gebruik van de Diensten niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor welke Gebruikers toegang verkrijgen tot de Diensten.

U bent verantwoordelijk voor alle Inhoud die u, op welke manier dan ook, aan de Diensten levert en u verklaart en garandeert dat u over alle benodigde rechten beschikt om uw bijdragen op de door u gekozen manier te leveren. Als u Inhoud levert, verklaart en garandeert u dat u: (i) over alle benodigde licenties, machtigingen en rechten beschikt ten aanzien van het intellectuele eigendom om dergelijke Inhoud te leveren, (ii) alle vereiste toestemming hebt verkregen om dergelijke Inhoud te leveren (indien van toepassing), (iii) de Inhoud hebt gemeld bij de geëigende instanties (indien van toepassing), en (iv) alle benodigde vermeldingen zult opnemen ter waarborging van het morele recht van de auteursrechthebbenden (indien van toepassing). U zorgt ervoor dat al uw registratiegegevens accuraat en actueel zijn. U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de Diensten.

De Diensten bevatten mogelijk links of verbindingen naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van Gympass en waarop Gympass geen invloed heeft. Als u websites van derden bezoekt of gebruik maakt van diensten van derden, accepteert u dat hieraan risico's zijn verbonden en dat Gympass niet verantwoordelijk is voor dergelijke risico's. Wij raden u aan voorzichtig te zijn als u de Diensten verlaat en de voorwaarden en privacyverklaring van alle websites of diensten van derden die u bezoekt of gebruikt door te lezen.

Gympass heeft geen invloed op en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid, privacyverklaringen, praktijken of meningen van websites van derden of van derden waarmee u via de Diensten communiceert. Daarnaast is Gympass niet in staat de inhoud van websites of diensten van derden te controleren, verifiëren, censureren of bewerken. Door gebruik te maken van de Diensten, ontslaat u ons van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites of diensten van derden.

Uw interactie met organisaties en/of personen (met inbegrip van Sportlocaties) op of via onze Diensten, waaronder betaling en levering van goederen en diensten en hierbij behorende overige voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen, vindt uitsluitend plaats tussen u en dergelijke organisaties en/of personen. Voordat u overgaat tot het afsluiten van online of offline transacties met dergelijke derden, moet u alle onderzoek verrichten dat u nodig acht. U stemt ermee in dat Gympass niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor enige vorm van verlies of schade die het resultaat is van dergelijk transacties.

Daarnaast bent u ermee bekend en verklaart u dat u in verband met de Diensten vrijwillig gebruikmaakt van de Sportlocatiediensten in de faciliteiten van de Sportlocaties. Het staat u te allen tijde vrij te stoppen met het gebruik van deze Sportlocatiediensten. U erkent dat u zelf verantwoordelijk bent om met uw zorgverlener te overleggen over eventuele medische aandoeningen die uw deelname aan sportactiviteiten in de faciliteiten van de Sportlocaties mogelijk verhinderen of beperken en dat u zelf verantwoordelijk bent om zich te houden aan de aanbevelingen van uw zorgverlener betreffende eventuele beperkingen op uw deelname aan sportactiviteiten. U erkent en verklaart dat u zich bewust bent van de risico's en gevaren die zijn verbonden aan uw gebruik van de Sportlocatiediensten en neemt vrijwillig alle risico op u van verlies en schade, letselschade of schade aan eigendommen die kan voortvloeien uit uw gebruik van de Sportlocatiediensten, ongeacht of u bekend bent met dit risico of niet.

In geval van een geschil tussen Gebruikers op de Website of tussen Gebruikers en derden (bijvoorbeeld een Sportlocatie), stemt u ermee in dat Gympass niet verplicht is zich hierin te mengen. In geval van een geschil tussen u en een of meer andere Gebruikers, vrijwaart u Gympass, zijn directieleden, functionarissen, werknemers, tussenpersonen en opvolgers van vorderingen, eisen en schade, ongeacht de soort en aard daarvan, bekend of onbekend, vermoed of onvermoed, openbaar of niet, die betrekking hebben op dergelijke geschillen en/of onze Diensten. Ten slotte behouden wij ons te allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving Inhoud te verwijderen van de Diensten, ongeacht de reden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot iemands bewering dat door u geleverde Inhoud in strijd is met de Overeenkomst).

 

 1. Prijzen en betaling

U kunt op de Website van Gympass gratis een account maken. Indien u echter gebruik wenst te maken van de door onze Sportlocaties aangeboden Sportlocatiediensten dient u hiervoor een GymCARD aan te schaffen. 

 1. Sportlocatiediensten. Op onze Website is een lijst beschikbaar van alle Sportlocatiediensten die momenteel door onze Sportlocaties worden aangeboden. In geval een samenwerkingsovereenkomst tussen Gympass en een Sportlocatie wordt beëindigd, of indien een Sportlocatie besluit geen Sportlocatiediensten meer aan te bieden via de Website, worden de desbetreffende Sportlocatiediensten van de Website verwijderd. In een dergelijk geval zijn alle Sportlocatiediensten die eerder via de Website aan Gebruikers werden aangeboden, niet meer beschikbaar. Omdat Gympass Gebruikers alleen het instrument GymCARD biedt, is Gympass niet verantwoordelijk voor eventuele belastingen die van toepassing zijn op het gebruik van de Sportlocatiediensten of op de door de Sportlocatie geleverde goederen en diensten. Houd er rekening mee dat eventuele betalingsvoorwaarden die ten behoeve van het gebruik of de betaling van de Diensten aan u worden voorgelegd, deel uitmaken van de Voorwaarden.
 2. Facturering. Wij werken met een extern bedrijf voor betalingsverwerking (de 'Betalingsverwerker ') om u via een klantnummer dat is gekoppeld aan uw account voor de Diensten (uw 'Factureringsaccount') de kosten van de aanschaf van de GymCARD en het gebruik van de Sportlocatiediensten in rekening te brengen. Op de verwerking van betalingen zijn naast de Overeenkomst tevens de voorwaarden, bepalingen en Privacyverklaring van de Betalingsverwerker van toepassing. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten die door de Betalingsverwerker worden gemaakt.  Door Diensten en Sportlocatiediensten aan te schaffen, gaat u ermee akkoord via de Betalingsverwerker alle kosten te voldoen tegen de op dat moment voor deze Diensten geldende tarieven overeenkomstig de van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden en machtigt u ons de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder (uw 'Betalingsmethode'), via de Betalingsverwerker, te factureren. Hoewel de rechtsverhouding altijd tussen u en ons zal zijn, kunnen we ook payrolling aanbieden als betalingsmethode. U stemt ermee in te betalen via deze geselecteerde betalingsmethode. Wij behouden ons het recht voor eventuele fouten of vergissingen van de Betalingsverwerker te corrigeren, ook als deze reeds een betalingsverzoek heeft verzonden of betaling heeft ontvangen.
 3. Betalingsmethode. Uw betalingsvoorwaarden worden gebaseerd op de Betalingsmethode die u hebt gekozen en worden bepaald door de afspraken die u hebt gemaakt met de financiële instelling, creditcardmaatschappij of andere aanbieder van de door u gekozen Betalingsmethode. Indien wij van u, via de Betalingsverwerker, geen betaling ontvangen, gaat u ermee akkoord om alle op uw factureringsaccount verschuldigde bedragen op verzoek te betalen.
 4. Terugkerende facturering. Sommige betalingsvoorwaarden van de Diensten kunnen bestaan uit een aanvangsperiode, waarin sprake is van eenmalige kosten, gevolgd door terugkerende periodieke kosten waarmee u hebt ingestemd. Door voor terugkerende facturering te kiezen, verklaart u ervan op de hoogte te zijn dat aanbieders van dergelijke diensten na de eerste facturering het verschuldigde abonnementsgeld periodiek zullen afschrijven en verklaart u tot wederopzegging aan alle terugkerende betalingsverplichtingen te voldoen. WIJ KUNNEN PERIODIEK KOSTEN (BIJV. MAANDELIJKS) IN REKENING BRENGEN ZONDER VERDERE MACHTIGING VAN UW KANT, TOTDAT U ONS VIA KENNISGEVING VOORAF (WELKE ONTVANGST DOOR ONS WORDT BEVESTIGD) INFORMEERT DAT U DEZE MACHTIGING HEBT INGETROKKEN OF DAT U UW BETALINGSMETHODE WILT WIJZIGEN. EEN DERGELIJKE KENNISGEVING HEEFT GEEN INVLOED OP KOSTEN DIE WIJ IN REKENING BRENGEN VOORDAT WIJ UW KENNISGEVING REDELIJKERWIJS IN BEHANDELING KUNNEN NEMEN. U KUNT UW MACHTIGING BEËINDIGEN OF UW BETALINGSMETHODE WIJZIGEN IN DE INSTELLINGEN VAN UW ACCOUNT.
 5. Actuele gegevens vereist. U MOET TEN BEHOEVE VAN UW FACTURERINGSACCOUNT ACTUELE, VOLLEDIGE EN NAUWKEURIGE GEGEVENS VERSTREKKEN. U DIENT ALLE GEGEVENS DIRECT BIJ TE WERKEN OM UW FACTURERINGSACCOUNT ACTUEEL, VOLLEDIG EN NAUWKEURIG TE HOUDEN (ZOALS EEN VERANDERING IN HET FACTURERINGSADRES, CREDITCARDNUMMER OF DE VERVALDATUM VAN UW CREDITCARD) EN U DIENT ONS OF UW BETALINGSVERWERKER ER DIRECT VAN OP DE HOOGTE TE STELLEN ALS UW BETALINGSMETHODE WORDT GEANNULEERD (ZOALS IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL) OF ALS U WEET HEBT VAN EEN MOGELIJKE INBREUK OP DE BEVEILIGING, ZOALS ONBEVOEGDE OPENBAARMAKING OF ONBEVOEGD GEBRUIK VAN UW GEBRUIKERSNAAM OF WACHTWOORD. U KUNT DERGELIJKE GEGEVENS WIJZIGEN IN UW ACCOUNTINSTELLINGEN. INDIEN WIJ DE BOVENSTAANDE GEGEVENS NIET VAN U ONTVANGEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WIJ KOSTEN IN REKENING KUNNEN BLIJVEN BRENGEN VOOR DIENSTEN DIE ONDER UW FACTURERINGSACCOUNT VALLEN, TENZIJ U DE DIENSTEN OP DE HIERBOVEN VERMELDE WIJZE HEBT OPGEZEGD.
 6. Wijziging van het gemachtigde bedrag. Indien het bedrag dat in rekening wordt gebracht op uw factureringsaccount afwijkt van het bedrag waarvoor u vooraf een machtiging hebt afgegeven (anders dan door oplegging of wijziging van btw), hebt u het recht om hierover vóór de geplande transactiedatum door ons te worden geïnformeerd en zullen wij u over het in rekening gebrachte bedrag en de datum van afschrijving informeren. Op het gebruik van uw Betalingsmethode is een eventuele overeenkomst met uw betalingsaanbieder van toepassing. U stemt ermee in dat wij u tijdens of aan het einde van elke factureringscyclus een of meer verzamelfacturen kunnen sturen van de verschuldigde kosten.
 7. Herbevestiging van machtiging. Zolang u de Diensten niet opzegt of blijft gebruiken, vatten wij dit op als een bevestiging dat wij nog gemachtigd zijn om u via uw Betalingsmethode voor deze Diensten te factureren. Wij kunnen u deze kosten in rekening brengen en u blijft verantwoordelijk voor deze kosten. Dit laat onverlet dat wij het recht hebben rechtstreekse betaling van u te eisen. U dient de kosten vooraf, achteraf of per keer te voldoen dat u van de Diensten gebruikmaakt, of op de wijze die u bij aanvang van het gebruik van de Diensten heb gekozen.
 8. Levering van Sportlocatiediensten. Gympass is verantwoordelijk voor de elektronische levering van een aankoopbewijs van de Diensten (een 'GymCARD'), waarin de gebruiksvoorwaarden van de Diensten zoals gepubliceerd op de Website worden vermeld. U erkent en begrijpt dat alle Sportlocatiediensten die namens de Sportlocatie op de Website zijn gepubliceerd en alle Sportlocatiediensten die via de Website zijn aangeschaft, betrekking hebben op diensten die door de Sportlocatie beschikbaar worden gesteld. De Sportlocaties zijn uitsluitend verantwoordelijk voor levering, kwaliteit, hoeveelheid, toestand, bestaan, rechtmatigheid, integriteit en wettelijke naleving van de geboden Sportlocatiediensten en bijbehorende fitness- of gezondheidsdiensten, alsmede voor de juistheid van de op de Website gepubliceerde gegevens van de Sportlocatiediensten. 
 9. Gebruik van Diensten. Na aanschaf en ontvangst van een GymCARD kunnen Gebruikers de Sportlocatiediensten gebruiken na online te hebben ingecheckt bij de Sportlocatie of nadat zij de Dagelijkse toegangscode hebben getoond aan de baliemedewerker van de Sportlocatie die de Gebruiker toegang verleent tot de faciliteiten en Sportlocatiediensten van de Sportlocatie. De GymCARD moet bij elk bezoek aan een Sportlocatie worden getoond. Zolang de GymCARD geldig is, kan slechts één (bezoek met) Dagelijkse toegangscode per dag worden gevalideerd. Niet-gebruikte Dagelijkse toegangscodes vervallen aan het eind van de maand en kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand of worden bewaard voor later gebruik.

 

 1. Voorwaarden en gebruik

Mogelijk hebt u een overeenkomst waarbij u elke maand een GymCARD ontvangt, die steeds 1 maand geldig is (een 'GymCARD-abonnement'). Zoals hierna beschreven behoudt uw GymCARD-abonnement zijn geldigheid tot wederopzegging. U kunt uw abonnement eenvoudig opzeggen via uw accountinstellingen.

Automatische verlenging

Uw GymCARD is tot één maand na de aanschafdatum geldig. Als u hebt gekozen voor een GymCARD-abonnement, wordt uw GymCARD steeds automatisch voor de duur van één maand verlengd ('Geldigheidsperiode'). De GymCARD wordt in elke nieuwe Geldigheidsperiode gefactureerd tegen het dan geldende tarief, zijnde niet het aanbiedingstarief. Indien u uw GymCARD opzegt, blijft deze tot het einde van de Geldigheidsperiode geldig. In deze periode houdt u toegang tot de Sportlocaties.

Toegang tot Sportlocaties

Gebruikers die een GymCARD aanschaffen, hebben het recht gedurende de Geldigheidsperiode een specifieke groep Sportlocaties te bezoeken zoals wordt vermeld op de Website. Met de GymCARD kunnen Gebruikers één Sportlocatie per dag bezoeken (Validatie). 

Welke categorie Sportlocaties Gebruikers met hun GymCARD mogen bezoeken kan zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment veranderen. 

Beperkingen t.a.v. Sportlocaties

Sommige Sportlocaties staan een beperkt aantal bezoeken per week en/of maand toe of hanteren specifieke openingstijden. Als er dergelijke beperkingen van toepassing zijn, wordt dit vermeld op de pagina van de Sportlocatie op onze Website.

 

 1. Uw GymCARD-abonnement beëindigen, stopzetten of wijzigen

Recht op herroeping

U hebt het recht om uw GymCARD binnen 14 dagen na aanschaf zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingsperiode eindigt 14 dagen na de datum van aanschaf van uw GymCARD. Indien u reeds hebt betaald, krijgt u van Gympass het betaalde bedrag volledig retour, mits u in deze periode van 14 dagen geen Sportlocatie(s) hebt bezocht. Om gebruik te maken van uw recht op herroeping kunt u online via 'Mijn account' een herroepingsverzoek doen, voordat de herroepingsperiode is verlopen.

 

Uw GymCARD-abonnement tijdelijk stopzetten

support@gympass.comGebruikers die hebben gekozen voor een GymCARD-abonnement, kunnen hun abonnement tijdelijk stopzetten door een e-mail te sturen naar klantenservice@gympass.com.

In de eerste (gratis) proefperiode is het niet mogelijk het abonnement tijdelijk stop te zetten. Een GymCARD-abonnement kan minimaal vijftien (15) dagen en maximaal drie (3) maanden worden stopgezet. Als u ons verzoekt uw GymCARD-abonnement tijdelijk stop te zetten, wordt uw GymCARD-abonnement aan het eind van de lopende Geldigheidsperiode met ingang van de volgende maand automatisch stopgezet.

Indien u uw GymCARD-abonnement gedurende deze periode wilt opzeggen of weer wilt activeren, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

 

Uw GymCARD-abonnement opwaarderen, afwaarderen of opzeggen

U kunt uw GymCARD-abonnement eenvoudig online opwaarderen, afwaarderen of opzeggen door naar 'Mijn abonnement' te gaan en 'Mijn abonnement wijzigen of opzeggen' te selecteren.

Hebt u uw abonnement al eens tijdelijk stopgezet of afgewaardeerd? Dan kunt u uw abonnement pas zes (6) maanden na afloop van de vorige stopzetting of afwaardering weer opnieuw online afwaarderen of stopzetten. Als u uw GymCARD-abonnement vaker tijdelijk wilt stopzetten of afwaarderen,  kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Onze medewerkers helpen u verder.

 

Beëindiging zonder opgave van redenen

U kunt uw GymCARD-abonnement op elk moment opzeggen via uw online account, door contact met ons op te nemen op klantenservice@gympass.com of door een schriftelijke opzegging te sturen. Gebruikers mogen op elk moment na aanschaf van de GymCARD een verzoek tot opzegging indienen. Als u gebruik hebt gemaakt van een Sportlocatiedienst, krijgt u van Gympass geen betalingen voor de GymCARD retour, tenzij het herroepingsrecht van toepassing is.

Lees onze Privacyverklaring, alsmede de licenties hierboven voor meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met gegevens die u aan ons hebt verstrekt, nadat u het gebruik van onze Diensten hebt beëindigd.  

 

Beëindiging door Gympass

Wij hebben eveneens het recht om naar eigen goeddunken uw gebruik van de Diensten of uw account te beëindigen (of de toegang hiertoe stop te zetten), bijvoorbeeld indien u inbreuk maakt op de overeenkomst of als uw werkgever niet langer meer een overeenkomst heeft met Gympass. Gympass heeft het exclusieve recht om te beslissen of u de beperkingen in deze Overeenkomst hebt geschonden. Indien dit op grond van het toepasselijke recht is toegestaan, hebt u het recht om bewijs van het tegendeel te leveren.

Indien u per ongeluk uw account hebt opgezegd of gegevens in uw account hebt gewijzigd, neem dan onmiddellijk contact op met ons op klantenservice@gympass.com. Wij doen ons best u te helpen, maar kunnen niet garanderen dat wij de gegevens kunnen terughalen of herstellen.

 

Na beëindiging

Indien u uw GymCARD-abonnement beëindigt, kunt u tot het einde van uw lopende Geldigheidsperiode van uw GymCARD gebruikmaken. U hebt echter geen recht op evenredige teruggave van enig deel van het abonnementsgeld dat u hebt betaald voor uw lopende Geldigheidsperiode. Uw GymCARD kan niet worden beëindigd vóór het einde van de periode waarvoor u reeds hebt betaald, en behalve indien uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, krijgt u van Gympass geen reeds gedane betalingen retour.

Bij beëindiging van uw GymCARD-abonnement wordt alle bij uw account  behorende Inhoud gewist. Houd hier rekening mee voordat u besluit uw GymCARD-abonnement te beëindigen. Wij zullen proberen u een kennisgeving te sturen voordat wij uw GymCARD-abonnement beëindigen, zodat u tijd hebt om eventuele belangrijke Gebruikersinhoud die u op uw account hebt opgeslagen, in veiligheid te brengen (voor zover dit wettelijk en conform deze Overeenkomst is toegestaan), tenzij dit door ons als onwettig wordt beoordeeld.

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden. Dit geldt onder meer voor alle verplichtingen tot betaling of vrijwaring die u jegens ons hebt, alle beperkingen ten aanzien van onze aansprakelijkheid, alle voorwaarden met betrekking tot eigendom of intellectuele-eigendomsrechten en voorwaarden ten aanzien van onderlinge geschillen.

 

 1. Overig

Afwijzing van garantie

Noch Gympass, noch diens licentiegevers, leveranciers of Sportlocaties doen beweringen of bieden garanties ten aanzien van eventuele inhoud die deel uitmaakt van of toegankelijk is via de Diensten en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, naleving van auteursrechten, rechtmatigheid of de goede zeden van materiaal dat deel uitmaakt van of toegankelijk is via de Diensten. Wij (en onze licentiegevers, leveranciers en Sportlocaties) doen geen beweringen of bieden geen garanties ten aanzien van suggesties of aanbevelingen voor diensten of Sportlocatiediensten die via de Diensten worden aangeboden of aangeschaft. Sportlocatiediensten en Diensten die (al dan niet op basis van dergelijke aanbevelingen of suggesties) worden aangeschaft of via de Diensten worden aangeboden, worden 'as is' geleverd, zonder enige garantie van welke aard dan ook van Gympass of anderen (tenzij deze garantie, uitsluitend in het geval van dergelijke anderen, ondubbelzinnig en schriftelijk door een aangewezen derde voor een specifieke Sportlocatiedienst wordt gedaan). DE DIENSTEN EN INHOUD WORDEN DOOR GYMPASS (EN DIENS LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS EN SPORTLOCATIES) 'AS IS' GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DE GARANTIE DAT GEEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN PLAATSVINDT OF DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN IS.

SOMMIGE LANDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE BETREFFENDE DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.


VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, IS GYMPASS (OF DIENS LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF SPORTLOCATIES) ONDER GEEN BEDING EN ONDER GEEN ENKELE WETTELIJKE THEORIE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT  CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ANDEREN VOOR (A) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER SCHADE ALS GEVOLG VAN GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN, OF COMPUTERUITVAL OF -STORING, OF (B) ELK BEDRAG VAN IN TOTAAL MEER DAN (I) 100 EURO  OF (II) HET BEDRAG DAT U GYMPASS HEEFT BETAALD IN VERBAND MET DE DIENSTEN IN DE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DEZE GELDENDE CLAIM OF (C) OMSTANDIGHEDEN DIE REDELIJKERWIJZE BUITEN ZIJN MACHT LIGGEN. SOMMIGE LANDEN STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKINGEN TOE VAN BEPAALDE SCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Vrijwaring

Voor zover toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, stemt u ermee in Gympass, diens filialen, functionarissen, tussenpersonen, werknemers en Sportlocaties te vrijwaren van en te beschermen tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden en schade (werkelijke schade en gevolgschade), verliezen en onkosten (inclusief de kosten voor juridische bijstand) die verband houden met of voortvloeien uit aanspraken van derden met betrekking tot (a) uw gebruik van de Diensten of Sportlocatiediensten (met inbegrip van handelingen van derden die uw account gebruiken), en (b) uw schending van deze Overeenkomst.

Overdracht

U mag de Overeenkomst of uw rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan, of uw account, op geen enkele wijze toewijzen, delegeren of overdragen (door uitvoering van de wet of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gympass. Wij kunnen deze Overeenkomst en onze rechten en verplichtingen overdragen, toewijzen of delegeren, onder voorwaarde dat (i) u de Overeenkomst mag ontbinden indien u bezwaar maakt tegen de overdracht, of (ii) een dergelijke overdracht voortvloeit uit een fusie of overname van Gympass.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan door en voortvloeiend uit de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechtbank in de woonplaats van de Gebruiker.

Overig

U bent verantwoordelijk voor de betaling, heffing, verslaglegging en aangifte van alle belastingen, heffingen en overheidsaanslagen in verband met uw activiteiten met betrekking tot de Diensten, op voorwaarde dat Gympass hierin naar eigen goeddunken namens u of voor zichzelf kan optreden indien Gympass dit nodig acht.

Indien partijen rechten in deze Overeenkomst niet afdwingen of uitoefenen, worden zij niet geacht afstand te doen van hun rechten en kunnen zij dergelijke rechten in de toekomst nog altijd doen gelden. Een verklaring van afstand moet expliciet en schriftelijk worden gedaan.

Indien een bepaling in deze Overeenkomst onafdwingbaar of nietig blijkt te zijn, wordt die bepaling beperkt of geëlimineerd tot het noodzakelijke minimum, zodat de Overeenkomst voor het overige in stand en volledig van kracht blijft.

U en Gympass gaan ermee akkoord dat de Overeenkomst de volledige en exclusieve afspraken tussen u en Gympass bevat en dat de Overeenkomst alle voorgaande schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, correspondentie en andere afspraken aangaande de inhoud hiervan annuleert en vervangt.

U bevestigt en verklaart hierbij dat u geen werknemer, tussenpersoon, Sportlocatie of joint-venture bent van Gympass, en dat u niet bevoegd bent Gympass in welk opzicht dan ook contractueel te verbinden.

 

Gympass - Veelgestelde vragen

 

Hartelijk dank dat u voor Gympass hebt gekozen.

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over het gebruik van onze Diensten. Lees onze Voorwaarden en Privacyverklaring zorgvuldig door: deze zijn van toepassing op uw gebruik van onze Diensten. In geval van inconsistentie tussen deze Veelgestelde vragen en de Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden.

Een aantal termen in deze Veelgestelde vragen worden met een beginhoofdletter geschreven. Wilt u weten wat deze betekenen? Bekijk dan het gedeelte Definities in onze Voorwaarden.

De Sportlocaties die u via onze Diensten kunt bezoeken zijn zeer divers en hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden van deze Sportlocaties (waaronder leeftijdsvereisten) van toepassing zijn op uw gebruik van de Sportlocatiediensten en onderdeel worden van uw overeenkomst met de Sportlocatie. U dient alle voorwaarden en beleidsregels te volgen die de Sportlocatie aan u ter beschikking stelt.

Wat is het verschil tussen de GymCARD en een Abonnement?

Er is geen verschil. Officieel krijgen onze Gebruikers een GymCARD. Maar soms gebruiken onze marketingteams liever het woord Abonnement.

Hoe werkt het?

Ga voor meer informatie naar hoofdstuk 6 'Gebruikmaken van onze Diensten' in onze Voorwaarden. Hier leest u hoe u in vier eenvoudige stappen uw GymCARD in gebruik kunt nemen.

Krijg ik een fysieke GymCARD?

Nee, de GymCARD is een elektronische kaart. Via uw account op onze Website of de Gympass App kunt u toegang krijgen tot uw GymCARD.

Hoe kan ik mijn abonnement op de GymCARD opzeggen, wijzigen of tijdelijk stopzetten?  

Mogelijk hebt u een overeenkomst waarbij u elke maand een GymCARD ontvangt, die steeds 1 maand geldig is. Hebt u een tijdje niet zo veel zin om te trainen? Geen probleem. U kunt uw abonnement op de GymCARD op elk moment tijdelijk stopzetten, opzeggen, opwaarderen en afwaarderen, zoals beschreven in hoofdstuk 13 van onze Voorwaarden Uw GymCARD-abonnement beëindigen, tijdelijk stopzetten of wijzigen.

Als u uw GymCARD-abonnement tijdelijk wilt stopzetten, kunt u hiervoor een e-mail sturen naar klantenservice@gympass.com.

U kunt uw GymCARD-abonnement eenvoudig online opwaarderen, afwaarderen of opzeggen door naar 'Mijn abonnement' te gaan en 'Mijn abonnement wijzigen of opzeggen' te selecteren.

Welke beperkingen gelden er voor het gebruik van mijn GymCARD?

Op uw gebruik van de Diensten zijn de beperkingen van toepassing zoals gedefinieerd in onze Voorwaarden. Hieronder vindt u enkele belangrijke beperkingen:

Persoonlijk gebruik: Uw GymCARD is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en is niet overdraagbaar. U kunt uw GymCARD niet delen met anderen. Als u wilt kunt u familieleden uitnodigen om zich met een eigen account in te schrijven.

Beleid van Sportlocaties: U dient alle procedures, beleids-, gedrags- en gebruiksregels te volgen die de Sportlocaties aan u ter beschikking stellen. Sportlocaties hebben vaak hun eigen procedures en regels, bijvoorbeeld voor het reserveren van lessen, het gebruik van de Sportlocatie, registratie, medische certificaten voor lichamelijke beweging, ondertekening van vrijwaringsclausules, kledingvoorschriften of andere eisen op basis van lokale wetgeving.

Inchecken: U bent verplicht een Validatie uit te voeren (inchecken) bij een Sportlocatie, voordat u naar binnen gaat.

Beperkingen van uw GymCARD: Voor sommige GymCARDS geldt dat u slechts recht hebt op een beperkt aantal bezoeken of bezoekuren per week of per maand. Dit staat aangegeven op de pagina van de Sportlocatie. Daarnaast kan een Sportlocatie specifieke beperkingen opleggen of aanvullende diensten bieden. Neem voor meer informatie over dergelijke diensten of beperkingen contact op met de Sportlocatie.

Misbruik of fraude: Maak geen misbruik van uw GymCARD of de Sportlocatiediensten die door de Sportlocaties worden aangeboden. Deel bijvoorbeeld uw GymCARD niet met anderen en houd u aan het beleid en de regels van Gympass of de Sportlocatie. Gympass behoudt zich het recht voor om uw GymCARD op te zeggen indien er een vermoeden van fraude of enige vorm van misbruik bestaat of indien er fraude of misbruik wordt vastgesteld.

Lessen reserveren

Elke sportlocatie stelt zijn eigen annuleringsbeleid vast, dergelijke voorwaarden kunnen op elk moment door de locatie worden gewijzigd.

Gympass respecteert het beleid van de sportlocatie die van kracht was op het moment van annuleren (niet het beleid dat van kracht was toen de reservering werd gedaan).

Vroegtijdige annulering: Indien de gebruiker een les annuleert binnen de annuleringsperiode die is toegestaan door de sportlocatie, wordt er geen boete in rekening gebracht.

Bijvoorbeeld: als een les bij een sportlocatie meer dan 6 uur van tevoren moet worden geannuleerd, dan wordt er voor het annuleren van een reservering van 20.00 uur geen boete in rekening gebracht, zolang je vóór 14.00 uur annuleert.

Late annulering: Als een gebruiker de reservering buiten de door de sportlocatie toegestane periode annuleert, moet de gebruiker de annuleringskosten betalen; dit komt overeen met 80% van het bedrag van de no-show boete die is opgegeven op het moment van reserveringsbevestiging.

Bijvoorbeeld: in het voorgaande scenario, bij een annulering na 14.00 uur wordt er een boete in rekening gebracht.

No show: Als de gebruiker niet verschijnt op de reservering en deze niet annuleert in overeenstemming met het beleid van de sportlocatie, zal er een no-show boete in rekening worden gebracht. Als de gebruiker naar de reservering gaat, maar vergeet om in te checken via de Gympass-app, zal er ook een no-show boete in rekening gebracht. De no-show boete die in rekening wordt gebracht is het bedrag dat is opgegeven op het moment van de reserveringsbevestiging.

Houd er rekening mee dat sommige sportlocaties geen annuleringen toestaan; in dat geval worden de no show-kosten automatisch in rekening gebracht als de gebruiker niet verschijnt op de gereserveerde les.

Hoe kan ik mijn familieleden uitnodigen?  

Sommige werkgevers bieden hun werknemers de mogelijkheid hun familieleden uit te nodigen om een GymCARD aan te schaffen. Als u wilt weten of deze optie voor u beschikbaar is, meldt u zich aan bij uw account en gaat u naar 'Familielid toevoegen'.

U kunt alleen een familielid toevoegen als u een actieve GymCARD hebt. Op het moment dat u niet meer werkzaam bent voor een bedrijf dat een overeenkomst met ons heeft, hebben u en uw familielid beiden geen toegang meer tot de GymCARD.

Als u een familielid hebt toegevoegd, ontvangt deze een e-mail waarin hij/zij wordt verzocht uw account te bevestigen en een GymCARD te kiezen. Uw familielid is niet verplicht hetzelfde type GymCARD te kiezen.

De GymCARD van uw familielid kan direct worden betaald op het moment dat hij of zij via u lid wordt of na ontvangst van bevestiging van de GymCARD.

Op de GymCARD van uw familieleden zijn dezelfde Voorwaarden, Privacyverklaring en Veelgestelde vragen van toepassing.

Hoe kan ik Gympass aanbevelen en tegoed verdienen?

Kan ik een collega op het werk uitnodigen?

Ja, dat kan. Alle Gebruikers die via u lid worden, ontvangen een tegoed voor de aanschaf van hun eerste GymCARD.

Echter, u en uw collega kunnen alleen tegoed, of een eerste korting, verdienen als uw collega een werknemer is die in aanmerking komt voor de zakelijke voordelen van Gympass in uw bedrijf. Uw collega moet een account maken of zich aanmelden via de referral-link die u via e-mail of andere kanalen hebt gedeeld.

Neem contact op met uw HR-manager als u niet zeker weet of uw collega in aanmerking komt voor de aanschaf van een GymCARD.

Hoe nodig ik een collega uit?

Als het in uw bedrijf mogelijk is een collega uit te nodigen, ziet u deze optie in uw account.

Ga naar het referral-gedeelte in uw account om uw persoonlijke link te ontvangen. U kunt deze link delen met de collega die mogelijk geïnteresseerd is om lid te worden van Gympass.

Elke collega die een account heeft gemaakt of zich aanmeldt via uw referral-link ontvangt een tegoed in zijn of haar winkelmandje. Dit tegoed is alleen geldig voor de eerste aanschaf. Als uw collega al een korting heeft ontvangen, wordt het tegoed van uw referral-link niet toegevoegd aan zijn of haar winkelmandje. Het tegoed kan worden gebruikt voor de betaling van de komende maanden.

Zodra de collega die via u lid is geworden een GymCARD aanschaft, wordt er een tegoed op uw account bijgeschreven waarmee u uw GymCARD-abonnement kunt aanschaffen of verlengen (het tegoed wordt dan automatisch van het totale bedrag op uw GymCARD afgetrokken).

U ontvangt alleen een tegoed nadat de collega die via u lid wil worden ook daadwerkelijk een GymCARD heeft aangeschaft met uw referral-link. Met andere woorden, als u uw collega een referral-link stuurt en hij of zij maakt alleen een account bij Gympass zonder een GymCARD aan te schaffen, dan ontvangt u geen tegoed.

Meer informatie over de tegoedvoorwaarden (welke tegoedbedragen u ontvangt en welke beperkingen hiervoor gelden) vindt u het referral-gedeelte van uw account.

Raadpleeg voor meer informatie over onze 'Invite and Win' onze Veelgestelde vragen.

Mijn gezin denkt erover een GymCARD aan te schaffen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als u een familielid lid wilt maken, kunt hiervoor direct de optie 'Familielid toevoegen' gebruiken in uw account, nadat u een GymCARD hebt gekocht. Houd er rekening mee dat u slechts een beperkt aantal familieleden kunt toevoegen.

Vraag na bij uw bedrijf of personen buiten uw directe familieleden eveneens via u lid kunnen worden om te profiteren van deze unieke aanbieding.

Geldt er een limiet voor het aantal collega's dat ik lid kan maken?

Er geldt geen limiet voor het aantal collega's dat u lid kunt maken. Maar in sommige gevallen is er wel sprake van een beperking van het totale tegoed dat u kunt verdienen. Raadpleeg het referral-gedeelte van uw account voor meer informatie.

Ik heb zojuist een aanbeveling verzonden naar een collega. Hoe gaat het nu verder?

Als uw collega een GymCARD heeft aangeschaft via de referral-link, krijgt u bericht via e-mail en wordt uw tegoed aan uw account toegevoegd.

Een collega is via mij lid geworden en heeft een GymCARD aangeschaft. Wat gebeurt er als deze collega het bedrijf verlaat?

Het tegoed wordt aan uw account toegevoegd, zodra de collega via uw referral-link zijn of haar eerste GymCARD heeft aangeschaft. Als uw collega de GymCard heeft aangeschaft voordat hij of zij weggaat bij het bedrijf, ontvangt u nog steeds het referral-tegoed.

Ik heb van verschillende mensen referral-links ontvangen. Ontvangen zij allemaal een tegoed?

Nee, slechts één persoon ontvangt een tegoed voor een referral-link. Dit is degene wiens referral-link u gebruikt om u in te schrijven en een GymCARD aan te schaffen.

Hoe lang is dit referral-tegoed geldig?

U moet het referral-tegoed dat aan uw account is toegevoegd binnen zes maanden gebruiken.

Hoe kan ik mijn referral-tegoed gebruiken?

U kunt uw referral-tegoed voor elke GymCARD gebruiken. Als u een GymCARD hebt, wordt het tegoed automatisch in mindering gebracht op uw volgende maandbetaling.

Als uw referral-tegoed hoger is dan het bedrag waarvoor u de GymCARD hebt aangeschaft, wordt het resterende tegoed in mindering gebracht bij het verlengen van uw volgende GymCARD-abonnement, mits het tegoed nog geldig is (zie de vervaldatum in het antwoord hierboven).

Ik heb iemand anders lid gemaakt, maar ik heb geen tegoed ontvangen. Hoe kan dat?

Onthoud dat u alleen een tegoed ontvangt als 1) uw collega voor het eerst een GymCARD aanschaft 2) de aankoop niet wordt geannuleerd 3) de betaling is geslaagd.

Als u vragen hebt, kunt u ons een e-mail sturen.

Wat gebeurt er als Gympass het tegoedbedrag per Gebruiker en het minimale bedrag dat in aanmerking komt voor referral-tegoed tussentijds verandert?

Bij de vaststelling van de hoogte van het referral-tegoed en het minimale bedrag dat in aanmerking komt voor referral-tegoed, wordt niet uitgegaan van de bedragen die gelden op het moment van de aanbeveling, maar van de bedragen zoals deze gelden op het moment dat de collega die via u lid wordt een aanschaf doet die hoog genoeg is om voor ontvangst van het tegoed in aanmerking te komen.**

Mijn vraag staat er niet bij.

Neem contact met ons op via e-mail

 

**Gympass behoudt zich het recht voor de bedragen die worden bijgeschreven via referrals en de maximale tegoedlimiet te wijzigen.

×

Door onze diensten te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Als u dit wilt wijzigen en meer informatie wilt vinden, klik dan hier hier .