Gebruiksvoorwaarden

VOORDAT U EEN LID VAN DE WEBSITE WORDT, LEES DEZE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE.
DOOR OP DE "inschrijven" knop te klikken op de registratiepagina, gaat de gebruiker volledig akkoord met onze voorwaarden, ZONDER VOORBEHOUD, onderworpen aan deze VOORWAARDEN VAN de service als een gebruiker.
Bovendien verklaart de gebruiker dat hij / zij het grootste belang heeft alsmede onder de volledige juridische capaciteit.
INDIEN DE GEBRUIKER NIET OVEREENKOMT MET DEZE  GEBRUIKSVOORWAARDEN, MOET DE GEBRUIKER DE SERVICE NIET GEBRUIKEN.
Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige zijn aansprakelijk voor het  GEBRUIK geschiedt overeenkomstig uit DEZE VOORWAARDEN VAN ONZE DIENSTVERLENING, waaronder ENIGE schade aan derden, alle handelingen DOOR DE WET EN IN STRIJD VERBODEN VAN HET BEPAALD IN DEZE VOORWAARDEN ZONDER BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER, INDIEN DIT NIET DE OUDER OF JURIDISCHE VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINDERJARIGE  / USER IS.

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen het gebruik van een door GYMPASS verrichte dienstverlening - op zijn WEBSITE - om bezoeken te promoten in PARTNER-sportscholen. Als gevolg van deze diensten, zullen GEBRUIKERS een PAS van de PARTNERS aanschaffen om PARTNERS te bezoeken via de door hen aangeboden producten. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op gerelateerde online of elektronische documentatie.

BELANGRIJKE MEDEDELING:
De GEBRUIKER is zich ervan bewust dat het verkeer van gegevens die u toegang geeft tot de Site, wordt ondersteund door een dienst die wordt geleverd door de telecommunicatiedienst die door de GEBRUIKER heeft geselecteerd en gehuurd en dat dergelijke kosten hieraan verbonden volledig onafhankelijk is van GYMPASS. Bovendien is de GEBRUIKER zich ervan bewust dat de kosten voor telecommunicatiediensten (WAP, GPRS) en de toepasselijke belastingen door de operator kan worden toegepast op de gedownloade gegevens en eventuele advertentie verkeer van derden naar uw apparaat.

 

 1. DEFINITIES

 

WEBSITE: de website, mobiele applicaties of andere communicatiekanalen die door GYMPASS worden gebruikt om gebruikers te informeren over een PARTNER

CONTENT PRODUCER: een GEBRUIKER die inhoud produceert op de WEBSITE

GYMPASS: GYMPASS B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met wettelijke zetel in Amstelveen en Nederlands Handelsregister nummer: 63430975, de tussenpersoon

PARTNER: de (wettelijke) persoon die een partnerschapsovereenkomst heeft met GYMPASS om sportdiensten aan GEBRUIKER te verstrekken via de intermediaire diensten van GYMPASS

PRODUCTEN: de sportdiensten aangeboden door een PARTNER aan de GEBRUIKER, onder meer door een PASS en een onbeperkte dag pakketten pakket

PASS / SPECIFIC DAY PASS: het instrument om te bewijzen dat een GEBRUIKER gebruik kan maken van sportdiensten die door een PARTNER worden geleverd en waarmee de GEBRUIKER de sportieve faciliteit van een PARTNER kan binnengaan

Onbeperkte dag pakketten pakket: pakket tot 31 (eenendertig) (specifieke dag) PASSEN voor een specifieke groep PARTNERS per maand (of minder als er minder dan 31 dagen in een bepaalde maand zijn)

GEBRUIKER: personen die producten van de PARTNER hebben gekocht op de WEBSITE en die gebruik maken van sportdiensten van de PARTNERS door het PASS aan te bieden bij elk bezoek.

 

 1. DOEL. PRODUCTEN

 

2.1 GYMPASS exploiteert de WEBSITE waarmee GEBRUIKERS gebruik maakt van sportdiensten die door de PARTNERS worden verstrekt. GYMPASS levert geen (enige vorm van) sportdiensten in eigen naam aan GEBRUIKERS. GYMPASS fungeert alleen als tussenpersoon tussen PARTNERS en GEBRUIKER. GYMPASS is geen partij in de wederzijdse contractuele afspraken tussen een PARTNER en een GEBRUIKER.

PARTNERS nemen volledige verantwoordelijkheid en blijven volledig juridisch verantwoordelijk voor de (kwaliteit en veiligheid van) de diensten die aan GEBRUIKER worden verstrekt. De specifieke voorwaarden van de PRODUCTEN zijn altijd beschikbaar op de WEBSITE.

De intermediaire diensten die door GYMPASS worden geleverd, worden geregeld door deze Algemene Voorwaarden.

GYMPASS garandeert niet de waarheid van de door derden uitgevoerde publicaties

Verschijnen op de WEBSITE en is niet verantwoordelijk voor de correspondentie of contracten die de GEBRUIKER met derden uitvoert of zelfs direct met PARTNERS.

2.2 De publicatie, aankoop, levering en gebruik van PRODUCTEN gebeuren volgens de volgende stappen:

2.2.1 Publicatie van het product:

Het PRODUCT wordt voor onbepaalde tijd op de WEBSITE van GYMPASS geplaatst en wordt alleen verwijderd van de WEBSITE als en wanneer de partnerschapsovereenkomst tussen GYMPASS of PARTNER is beëindigd. In deze situatie zullen alle PRODUCTEN die eerder zijn verkocht, door de PARTNER tijdens de geldigheidsduur van het PRODUCT nog steeds geaccepteerd worden voor de tijd die op de website en op het PRODUCT zelf vermeld staat.

2.2.2 VERKOOP VAN PRODUCT:

De GEBRUIKER die geïnteresseerd is in het kopen van het PRODUCT, mag dit PRODUCT aanschaffen door dit uitsluitend elektronisch te tonen op de WEBSITE die door GYMPASS beschikbaar is gesteld tijdens de reclame van het PRODUCT door het product te betalen volgens de instructies op de website zelf.

2.2.3 Levering van aangeboden producten:

Na de overname van het PRODUCT levert GYMPASS elektronisch een aankoopbewijs waarin de belangrijkste gebruiksvoorwaarden worden vermeld die oorspronkelijk op de WEBSITE werden gepubliceerd. De GEBRUIKER is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat elk PRODUCT dat op de WEBSITE is verworven, betrekking heeft op een dienst die door een PARTNER beschikbaar gesteld moet worden. De PARTNER is uitsluitend en geheel verantwoordelijk voor de levering, kwaliteit, hoeveelheid, conditie, bestaan, legitimiteit, integriteit en wettelijke naleving van de aangeboden producten en / of diensten, alsmede de juistheid van de informatie die op de WEBSITE wordt gepubliceerd. De GEBRUIKER is zich ervan bewust dat GYMPASS niet bezit of eigendom heeft van de PRODUCTEN die op de WEBSITE worden aangeboden. PRODUCTEN worden altijd namens de respectieve PARTNER gepubliceerd. Door een PRODUCT te kopen op de WEBSITE, verklaart de GEBRUIKER dat hij / zij ook de Algemene Gebruiksregels voor GYMPASS Product (https://www.gympass.com) heeft gelezen en ingestemd en verklaart de specifieke voorwaarden van Gebruik van de PRODUCTEN, zoals - maar niet beperkt tot - betaling, ontvangst en geldigheid van deze PRODUCTEN.

 

2.2.3.1 In afwachting van het voorgaande behoudt GYMPASS zich het recht voor om de kopers van producten terug te betalen waarvan het gebruik zal worden aangetast door onvoorziene omstandigheden of overmacht. Dergelijke gevallen worden via e-mail meegedeeld, die wordt aangeboden met twee mogelijkheden voor terugbetaling: kredieten voor gebruik op de WEBSITE, of terugbetaling van de waarde van de betaling die is gemaakt voor de aankoop van PRODUCTEN via terugbetaling van de in rekening gebracht creditcard Of door storting in de huidige rekening van de GEBRUIKER . GYMPASS lost op de meest efficiënte manier een dergelijke transactie uit. Als er binnen 7 (zeven) dagen na het versturen van de e-mail door GYMPASS geen goedkeuring van de GEBRUIKER is ontvangen, zal het worden begrepen dat de GEBRUIKER stilzwijgend heeft gekozen voor conversie in credits voor gebruik op de WEBSITE.

2.2.3.2 Let ook op dat elke PASS is gekoppeld aan een account met e-mail en wachtwoord geregistreerd door GYMPASS. Alle aankopen van PRODUCTEN die zijn gemaakt door een bepaald GYMPASS-account zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Een GEBRUIKER mag geen aankoop op zijn / haar rekening doen en vervolgens zijn / haar PASS voor een andere GEBRUIKER geven om het voordeel te genieten, ongeacht wie de andere persoon is (bijvoorbeeld een partner of een persoonlijke trainer kan de eerder gemaakte aankoop niet gebruiken Door de GEBRUIKER ). De overtreding van deze clausule vormt fraude en geeft GYMPASS de reden om schadevergoeding van de GEBRUIKER te verlangen, waardoor GYMPASS wettelijke maatregelen kan nemen en ook handelingen uitvoert op de aankoop die door de GEBRUIKER en / of naar de GEBRUIKER van de WEBSITE wordt gemaakt, zonder GYMPASS te belasten Met enige vergoeding.

2.2.4 Gebruik van aangeboden producten:

De GEBRUIKER erkent dat hij / zij de (aantal van) PASS aan de receptie van de betreffende PARTNER moet laten zien, om de gecontracteerde PRODUCTEN met PARTNERS te kunnen genieten. De presentatie van het (aantal) PASS moet plaatsvinden bij elk bezoek van de GEBRUIKER aan een PARTNER.

2.2.4.1 GEBRUIKERS moeten de relevante wetgeving van het gebruik van de PRODUCTEN van de PARTNERS in al hun aspecten respecteren, ook in het geval van arts certificaten, en raadpleeg lokale, federale en federale wetten betreffende de verplichte indiening aan fysieke activiteit in sportscholen van PARTNERS . Het is de PARTNER om deze en eventuele andere documentatie te verstrekken voor het leveren van hun diensten.

2.2.4.2 De GEBRUIKER kan maximaal één validatie per PARTNER per dag uitvoeren.

2.2.5 Klachten, verzoeken en geschillen:

GYMPASS behandelt de administratie met betrekking tot consumentencontacten, klachten, annuleringsverzoeken en terugbetalingsverzoeken. In geval van een geschil tussen de GEBRUIKER en een PARTNER betreffende de PRODUCTEN die op de WEBSITE zijn verworven, zal GYMPASS het geschil tussen de GEBRUIKER en de PARTNER bemiddelen en helpen bij het bereiken van een aangename oplossing.

Voor consumentencontacten, klachten, annuleringsverzoeken, terugbetalingsverzoeken en geschillen, kunt u terecht op: klantenservice@gympass.com of +31 (0) 20 2622152 (maandag - vrijdag 9.00-17.00 uur, met uitzondering van feestdagen).

 

 1. MOGELIJK TE REGISTREREN OP DE WEBSITE

 

3.1 De diensten van GYMPASS zijn alleen beschikbaar voor personen met een wettelijke capaciteit om ze te contracten. Mensen die deze capaciteit niet hebben, kunnen ze niet gebruiken, met inbegrip van minderjarigen of mensen die tijdelijk of permanent onbevoegd zijn door GYMPASS, om welke reden dan ook.

3.2 Het is ook niet toegestaan dat een persoon meer dan één account in het portaal van GYMPASS heeft. Als GYMPASS dubbele accounts detecteert via zijn gegevensverificatie systeem, worden alle accounts uitgeschakeld.

3.3 Juridische personen kunnen hun wettelijke vertegenwoordigers inschrijven. Er wordt overeengekomen een apart contract.

 

 1. REGISTRATIE

 

4.1 De registratie van een persoon wordt pas bevestigd nadat alle inschrijvingsgelden op een bevredigende manier zijn ingevuld. De (toekomstige) GEBRUIKER moet het met exacte, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie afronden en moet zijn / haar persoonlijke gegevens bijwerken wanneer er iets verandert.

4.2 GYMPASS is niet verantwoordelijk voor de juistheid van ingevoerde persoonlijke gegevens door de gebruikers. De GEBRUIKER garandeert en is in ieder geval aansprakelijk voor de waarheid, juistheid en echtheid van de geregistreerde persoonsgegevens.

GYMPASS behoudt zich het recht voor alle mogelijke middelen te gebruiken om de identificatie van de GEBRUIKER te valideren en om aanvullende gegevens en documenten te vragen. GYMPASS acht relevant te zijn om de verstrekte persoonlijke informatie te verifiëren.

In het kader van de door GYMPASS geleverde diensten of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen die bij GYMPASS rusten, kan GYMPASS persoonlijke gegevens verwerken die betrekking hebben op de GEBRUIKER. GYMPASS kan persoonsgegevens verwerken om de dienstverlening aan de GEBRUIKER te optimaliseren en de GEBRUIKER te kunnen benaderen met informatie en diensten die door GYMPASS en de PARTNERS worden aangeboden. GYMPASS zal persoonsgegevens verwerken in het kader van de diensten die worden verstrekt in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

4.4 Als GYMPASS besluit om de nauwkeurigheid van de registratiegegevens van een GEBRUIKER te controleren en onjuiste of onjuiste informatie wordt gevonden of indien de GEBRUIKER de vereiste documenten niet beantwoordt of weigert te verzenden, kan de GEBRUIKER de GEBRUIKER  tijdelijk opschorten of definitief uitschakelen, onverminderd Alle andere maatregelen die nodig en passend geacht worden.

4.5 De GEBRUIKER heeft toegang tot zijn / haar account via e-mail en wachtwoord of persoonlijk Facebook-account en verbindt zich ertoe deze gegevens niet te melden aan derden, die volledig en uitsluitend verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat van de account is gemaakt.

4.6 Bij de toepassing van een van de gevolgen vermeld in punt 4.4 worden alle aankopen van PRODUCTEN die door de GEBRUIKER op de WEBSITE zijn gemaakt, automatisch geannuleerd, waardoor de GEBRUIKER om welke reden dan ook geen vorm van vergoeding of vergoeding krijgt.

4.7 De GEBRUIKER gaat ermee akkoord GYMPASS onmiddellijk op een veilige manier in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn / haar account, evenals onbevoegde toegang door derden op het account. De GEBRUIKER is uitsluitend verantwoordelijk voor de transacties die op zijn / haar rekening zijn gemaakt, aangezien de toegang tot het alleen mogelijk is door een login en wachtwoord of door zijn / haar persoonlijke Facebook-account, dat uitsluitend bekend is aan de GEBRUIKER, te verstrekken.

4.8 In geen geval mag overdracht, verkoop, huur of enig ander type overdracht van gebruikersaccounts worden toegestaan. Het behoud van meer dan één record voor dezelfde persoon, of zelfs de oprichting van nieuwe registraties door mensen waarvan de oorspronkelijke vermeldingen zijn geannuleerd, zijn schendingen van GYMPASS-beleid.

 

 1. BETALING

 

5.1 GYMPASS levert het online platform op de WEBSITE om transacties tussen de USER en de PARTNER vast te stellen. Betalingen door een USER wordt ontvangen door GYMPASS namens en voor rekening van de PARTNER. Na het gebruik van een PASS ontvangt GYMPASS een deel van die betaling voor de aangeboden sportdiensten en zal het resterende deel aan de PARTNER worden overgedragen, zoals overeengekomen in de partnerschapsovereenkomst tussen GYMPASS en PARTNER.

5.2 De overname van de PRODUCTEN door de GEBRUIKER wordt verricht door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en de verwerking van betalingen.

5.3 GYMPASS kan op geen enkele wijze garanderen dat de diensten die door de onderneming die verantwoordelijk zijn voor het beheren van deze betalingen, werken zonder fouten, onderbrekingen, storingen, vertragingen of andere onvolkomenheden.

5.4 GYMPASS is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of anderszins van de diensten die door de onderneming die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de betalingen of voor de onvermogen om de betalingsdienst te gebruiken.

 

 1. VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS

 

6.1 GEBRUIKERS die geïnteresseerd zijn in producten die op de WEBSITE beschikbaar zijn, moeten de aankoop en betaling uitvoeren gedurende de periode waarin PRODUCTEN beschikbaar zijn op de WEBSITE, dat wil zeggen de periode van het partnerschap tussen GYMPASS en PARTNER.

6.2 Door de PRODUCT te kopen op de WEBSITE, verklaart de GEBRUIKER dat hij / zij op de hoogte is van de voorwaarden om de PRODUCT en / of diensten die op de WEBSITE worden gepubliceerd te ontvangen en / of te gebruiken.

6.3 Aangezien de door GYMPASS geleverde diensten uitsluitend uit intermediaire diensten bestaan, is GYMPASS niet verantwoordelijk voor belastingverplichtingen die van toepassing zijn op de activiteiten en transacties van de GEBRUIKERS van de WEBSITE, evenals de goederen of diensten die door haar PARTNERS worden verstrekt. Zoals vastgelegd in de relevante wetgeving, dient de GEBRUIKER de factuur van de PARTNER aan te vragen, en deze factuur moet het totale bedrag dat door de GEBRUIKER is betaald, omvatten om de PARTNER te bereiken.

 

 1. RECHT OM TE REGRET EN ANNULEREN BELEID

 

7.1 Zodra de GEBRUIKER een PRODUCT op de WEBSITE heeft verworven, mag een gebruiker deze uitsluitend annuleren in de hieronder vermelde situatie en op voorwaarde dat de GEBRUIKER zijn / haar PASS niet heeft verlost / gebruikt / gevalideerd met een PARTNER, de effectieve leverancier van de aangekochte producten:

7.1.1 Binnen 7 (zeven) dagen na levering van het PRODUCT op de persoonlijke account van de GEBRUIKER die op de WEBSITE wordt gehandhaafd, kan de GEBRUIKER de annulering van de aankoop aanvragen. De terugbetaling kan plaatsvinden via de betaalmethode voor terugbetalingen in dezelfde betaalmethode die gebruikt wordt om het PRODUCT te kopen, of het overeenkomstige bedrag kan worden overgemaakt naar het persoonlijke account van de GEBRUIKER die op de WEBSITE wordt gehandhaafd. Dit bedrag kan door de GEBRUIKER gebruikt worden om enig ander PRODUCT te verwerven.

Zodra de GEBRUIKER de overdracht heeft geselecteerd naar het persoonlijke account van de GEBRUIKER die op de WEBSITE wordt gehandhaafd, moet de GEBRUIKER zich ervan bewust zijn dat dergelijke claims niet in geld kunnen worden omgezet en de geldigheid van dergelijke claims, evenals eventuele andere kredieten die in de rekening zijn gedeponeerd Van de GEBRUIKER met GYMPASS door middel van een betaalmiddel, bedraagt maximaal zes (6) maanden.

7.2 Indien het PRODUCT door de GEBRUIKER is verlost / gebruikt / gevalideerd met de PARTNER, leverancier van de gekocht goederen of diensten geheel of gedeeltelijk, zal GYMPASS de annulering of de terugbetaling van eventuele betalingen in de periode van het PRODUCT niet beïnvloeden , Wat de reden voor het annuleringsverzoek is.

7.3 De GEBRUIKER is zich ervan bewust dat bepaalde producten alleen mogen worden gebruikt voor een bepaalde periode of op specifieke dagen. Het gebruik van het PRODUCT in strijd met tijd en / of datum, alsmede in strijd met andere voorwaarden houdt geen teruggave of ruil in.

 

 1. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE UNLIMITED DAY PASS PACKAGE

 

8.1 Niettegenstaande de voornoemde bepalingen met betrekking tot onder andere GYMPASS en PRODUCTEN, kunnen GEBRUIKERS ook onbeperkte dag pakketten verwerven.

Via de UNLIMITED DAY PASS PACKAGE kan de GEBRUIKER de WEBSITE gebruiken om maximaal 31 (eenendertig) dagpasjes voor een bepaalde groep PARTNERS per maand te verkrijgen (of minder als er minder dan 31 dagen in een bepaalde maand zijn). De GEBRUIKER die dit product koopt, kan maximaal één bezoek per dag uitvoeren en na het einde van elke maand worden ongebruikte bezoeken verlopen. Om toegang tot dit product te krijgen, moet een USER een maandelijkse betaling aan GYMPASS ("PER SPREEK PRIJS VAN DE UIT GEBASEERDE DAGPAS") doen.

8.2 Om te bepalen welke PARTNERS zijn opgenomen in de UNLIMITED DAY PASS PACKAGE PRICE, moet de prijs van de UNLIMITED DAY PASS PACKAGE van elke PARTNER geëvalueerd worden. PARTNERS die in de pakketten van de USERS zijn opgenomen, hebben al een onbeperkte dagpas pakket, met een prijs per maand lager dan of gelijk aan het door de GEBRUIKER aangegane bedrag.

8.3 PARTNERS opgenomen in de onbeperkte dag pakketten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De wijziging kan gebeuren door het opzeggen van het contract tussen GYMPASS en PARTNERS, door de prijzen van de UNLIMITED DAY PASS PACKAGE van de PARTNERS te wijzigen en om andere redenen.

8.3.1 Als de maandelijkse prijs van een PARTNER niet langer beperkt is, en indien de GEBRUIKER al in het verleden minstens één bezoek aan deze PARTNER heeft gemaakt, heeft de GEBRUIKER nog steeds toegang tot de PARTNER voor een periode van zes ( 6) maanden na het laatste bezoek van die GEBRUIKER aan de PARTNER, voordat de prijswijzigingen van de maandelijkse vergoeding plaatsvonden.

8.3.2 In geval van beëindiging van het partnerschap tussen GYMPASS en de vastgestelde PARTNER en indien de GEBRUIKER tenminste één bezoek aan de PARTNER heeft gemaakt, kan hij tot het verstrijken van de oorspronkelijke termijn (zes (6) maanden) van Zijn onbeperkt dagpas pakket, bezoek de PARTNER nog steeds of verzoek de annulering van de onbeperkte dagpas emballage overeenkomstig punt 8.3.3. Als de GEBRUIKER aan het einde van deze periode van zes maanden zijn onbeperkt dagpakket vergeet, kan hij niet bij de PARTNER wiens partnership met GYMPASS is beëindigd, verlengen.

8.3.3 De GEBRUIKER die de annulering van de onbeperkte dag pakketten vraagt, wordt vrijgesteld van de betaling van de boete in punt 8.9.1 indien een vennootschap tussen GYMPASS en de PARTNER die de GEBRUIKER bijgewoond, is beëindigd.

8.3.4 De GEBRUIKER mag de eerder aangekochte UNLIMITED DAY PASS PACKAGE gebruiken in een sportschool in het prijsklasse UNLIMITED DAY PASS PACKAGE tot aan het einde van de geldigheidsduur van de onbeperkte dagpas pakketten. In geval van faillissement of sluiting (einde zaken) van de PARTNER, waarvan het partnerschap met GYMPASS is beëindigd, of indien deze PARTNER na de beëindiging van de PARTNER de niet-beperkte dag pakketten pakketten van de GEBRUIKER accepteert, mag de GEBRUIKER Verzoek de annulering van de onbeperkte dag pakketten pakket en wordt evenredig terugbetaald zonder enige boete voor de vroege beëindiging.

In geval van fraude of misbruik van de voordelen van GYMPASS, kan de UNLIMITED DAY PASS PACKAGE en de GEBRUIKER geblokkeerd worden. De GEBRUIKER wordt van de redenen in kennis gesteld.

8.5 Voldoening aan de onbeperkte dag pakketten, evenals alle andere producten die op de WEBSITE beschikbaar zijn, moeten op de WEBSITE worden gedaan. Het is niet mogelijk om PRODUCTEN direct bij de sportschool te kopen.

8.6 De onbeperkte dagpas pakket bevat geen vakantie- of gebruik vergrendeling.

8.7 Alle pakketten worden maandelijks in rekening gebracht door de rekening of de creditcard van de GEBRUIKER te debiteren of via een betaling die op de WEBSITE beschikbaar is, en heeft een geldigheidsduur van tenminste zes (6) maanden om ervoor te zorgen dat GYMPASS het aangeboden aanbod kan garanderen prijs. Na deze periode wordt het PRODUCT automatisch vernieuwd voor de volgende maandelijkse periodes.

8.8 Alle betalingen worden online gedaan op de WEBSITE. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in de sportschool te betalen.

8.9 Het verzoek om de onbeperkt dagpas pakket te annuleren, kan door de GEBRUIKER worden gemaakt via het GYMPASS-callcenter of via de chat binnen het GEBRUIKER op de website van GYMPASS, of per e-mail op de contactpagina van GYMPASS. De GEBRUIKER heeft niet meer toegang tot de PARTNERS vanaf de laatste dag van de maand waarin de annuleringsverzoek is gedaan.

8.9.1 Indien het verzoek tot annulering van de onbeperkte dag pakketten binnen de minimumperiode van het pakket van zes maanden plaatsvindt, wordt door GYMPASS een boete van 40% (veertig procent) van de waarde van de uitstaande Kosten tot en met de limiet van de eerste zes maanden. Annulering van de onbeperkte dag pakketten na de minimum periode van zes (6) maanden is vrijgesteld van betaling van deze boete.

8.10 De UNLIMITED DAY PASS PACKAGE is alleen geldig voor de PARTNERS die deze beschikbaar hebben op hun webpagina's op de WEBSITE van GYMPASS.

8.11 In het algemeen zijn PARTNERS met Pilates studio's en Persoonlijke Trainer klassen niet opgenomen in de onbeperkte dag pakketten. Als een PARTNER om welke reden dan ook onwettig is, dit soort PRODUCTEN, rapporteer dan direct aan GYMPASS.

8.12 Er zijn PARTNERS die de dienst van Personal Trainer aanbieden om gebruikers in hun oefeningen te helpen. Controleer direct met PARTNER het beleid van het opladen voor het gebruik van interne en externe Personal Trainer-diensten.

8.13 De GEBRUIKER is verplicht de regels van gebruik en gedrag van elke PARTNER te volgen. De GEBRUIKER moet rechtstreeks met de PARTNER onderzoeken wat is of niet toegestaan is bij de oprichting van de PARTNER.

8.14 U kunt ook sportscholen buiten uw "LAND VAN OORSPRONG" gebruiken (land van aanschaf van de onbeperkte dagpas pakket) in elk land waar GYMPASS PARTNERS ("DESTINATION COUNTRY") heeft. Als het LAND VAN OORSPRONG en het DESTINATIE LAND dezelfde valuta gebruikt, wordt de waarde van de UNLIMITED DAY PASS PACKAGE beschouwd als dezelfde waarde van de UNLIMITED DAY PASS PACKAGE in het LAND VAN OORSPRONG. Als het DESTINATION COUNTRY een andere valuta gebruikt dan het LAND VAN OORSPRONG, is de waarde van de UNLIMITED DAY PASS PACKAGE de waarde omgezet in de valuta in de COUNTRY DESTINATION naar de wisselkoers, vermenigvuldigd met 0,9 (reductiefactor) door het risico Van valuta-uitwisseling. De waarde van de gelijkwaardige onbeperkte dag pakketten pakket is beschikbaar op de sportschool filters op de GYMPASS-site en kan te allen tijde worden gewijzigd, bijvoorbeeld na abrupte wisselkoersverschillen tussen valuta's.

 

 1. INHOUD VAN DE GEBRUIKER

 

9.1 De GEBRUIKERS kunnen inhoud (onder andere foto's, beoordelingen, reviews) op de WEBSITE tonen.

9.2 Door gebruik te maken van de site, zijn GEBRUIKER zich ervan bewust dat de WEBSITE in Europa wordt gehost, evenals alle uitwisseling van informatie rechtstreeks naar Europa wordt verzonden. Zo bevestigt en accepteer de INHOUD PRODUCENT dat de regels en wetten die betrekking hebben op het gebruik van informatie die door een CONTENT PRODUCER op de WEBSITE wordt geproduceerd, volgen met de voorschriften van de toepasselijke (Europese) wetgeving.

9.3 Wanneer de CONTENT PRODUCER inhoud op de WEBSITE verzendt, gaat hij akkoord met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden tijdens de tijd waarop de inhoud wordt gebruikt of gepoogd te worden gebruikt.

9.4 Indien de INHOUD PRODUCENT te allen tijde niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief, zonder beperking, de tijd waarop GYMPASS wijzigingen doet, mag hij / zij niet gebruiken, niet proberen te gebruiken en onmiddellijk ophouden met het gebruik van de " Gebruikers Apparaten voor gebruikersinhoud ". Het gebruik stelt al een wettelijke relatie tot de gebruiksvoorwaarden voor door gebruik te maken van de acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Gebruik hierin, inclusief, maar niet beperkt tot, enige wijziging die uiteindelijk kan worden gemaakt.

9.5 Telkens wanneer de INHOUD PRODUCENT een upload uploadt of inhoud op de WEBSITE verzendt (of zelfs indien hij dit probeert), bevestigt de INHOUD PRODUCENT de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden, die derhalve wettelijk bindend zijn.

9.6 Wanneer de GEBRUIKER inhoud inhoudt, kan de INHOUD PRODUCENT ook gevraagd worden bepaalde informatie over de inhoud te verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot, een beschrijvende titel, informatie over de inhoud, tijdsduur en de locatie ervan en / of Soortgelijke informatie.

9.7 Door inhoud te verzenden accepteert de INHOUD PRODUCENT ook en accepteert dat de term "inhoud" betrekking heeft op en omvat - maar is niet beperkt tot - alle informatie die de PARTNER via GYMPASS e-mailt of alle informatie die verband houdt met de informatie die het INHOUD PRODUCER verzonden.

9.8 De CONTENT PRODUCER dient altijd een kopie van de geproduceerde inhoud te houden, ook nadat deze inhoud op de WEBSITE is ingediend. GYMPASS is niet verantwoordelijk voor verloren, beschadigd, verdwenen, onbruikbare of onleesbare inhoud.

9.9 Bewijs dat de CONTENT PRODUCER de inhoud heeft geaccepteerd, betekent niet of is geen bewijs dat GYMPASS inhoud heeft ontvangen.

9.10 De INHOUD PRODUCENT is uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor de communicatie en inhoud (en de gevolgen daarvan) die in zijn / haar naam, gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord en registratie of profielinformatie worden verzonden, indien aanwezig.

9.11 Inhoud weerspiegelt niet de mening van GYMPASS, die op geen enkele moment de waarheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de inhoud vertegenwoordigt of garandeert of de meningen uiten die in enige inhoud worden uitgedrukt of ondersteund. GYMPASS is niet aansprakelijk voor enige inhoud.

9.12 Indien GYMPASS naar eigen goeddunken bepaalt dat inhoud die door een CONTENT PRODUCER wordt ingediend, deze Gebruiksvoorwaarden verbiedt, behoudt GYMPASS het recht, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving of enige beperking van alle andere rechten die zijn beschermd door deze Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden, volgens de wet of gerechtigheid aan:

(A) toestemming weigeren om de inhoud weer te verzenden;

(B) de inhoud verwijderen en verwijderen

(C) zijn / haar registratie intrekken en recht hebben om de gebruikersinhoud toewijzing apparaten te gebruiken, en

 1. D) gebruik maken van technologische, juridische, operationele of andere beschikbare middelen om de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden te handhaven, met inbegrip van, zonder beperking, specifieke IP-adressen te blokkeren of het record, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord uit te schakelen.

9.13 GYMPASS verzekert er niet toe dat zijn gebruikersinhoud die apparaten of inhoud verstuurt, niet gebruikt worden voor enig onwettig doel, of dat elke video, software of inhoud die wordt gebruikt of geïmporteerd vanuit buiten Europa door zijn gebruikersinhoud die apparaten verzendt, onwettig is voor bepaalde Mensen of landen.

9.14 Bij het indienen van inhoud handelt de CONTENT PRODUCER op eigen risico. De CONTENT PRODUCER is verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van zijn / haar land.

9.15 De CONTENT PRODUCER gaat ermee akkoord om geen "ongeautoriseerde inhoud" te verzenden of te proberen, omdat GYMPASS het recht heeft om af te wijzen, weigeren te accepteren, te verwijderen of alles te doen wat GYMPASS nodig acht voor ongeautoriseerde inhoud, dwz inhoud Dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.

9.16 Door alle inhoud te verzenden via de Submitting Devices voor gebruikersinhoud, garandeert de CONTENT PRODUCER GYMPASS zijn / haar licentie, machtiging en volledige en onbeperkte toestemming wereldwijd, onherroepelijk en gratis, in welke vorm of in welke vorm dan ook, door middel van media of media, ongeacht de technologie Of apparaat nu bekend of hierna ontwikkeld of ontdekt, geheel of gedeeltelijk, opslaan, memoriseren, onderhouden, gebruiken, distribueren, weergeven, tonen, uitvoeren, publiceren, overdragen, wijzigen, voorbereiden afgeleide werken van, aanpassen, hervormen, vertalen, En anderszins alle of een deel van de inhoud op de WEBSITE gebruiken, voor elk doel (met inbegrip van maar niet beperkt tot promotie doeleinden) zonder boekhouding, communicatie, krediet of andere verplichting ten aanzien van de INHOUD PRODUCENT, evenals het recht op Een licentie, sublicentie geven en anderen machtigen om rechten uit te oefenen onder deze Gebruiksvoorwaarden.

9.17 GYMPASS bezit alle rechten, titel en interesse in en naar de inhoud van de inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, alle bijbehorende intellectuele eigendom en bestaande eigendomsrechten over de hele wereld, zodat de INHOUD PRODUCENT geen eigendom, bezit of Enig ander recht, titel of interesse in verband met apparaten van de inhoud.

9.18 De INHOUD PRODUCENT verklaart dat hij de enige persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud die bij GYMPASS wordt geleverd, verklaart dat hij / zij:

(I) heeft alle nodige licenties, vergunningen, rechten om alle intellectuele eigendom en derden te gebruiken, met inbegrip van octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of enig ander recht;

(Ii) toestemming heeft van iemand die verschijnt in de inhoud die is afgeleverd bij het gebruik van zijn beeld, stem, naam, privacy en andere persoonlijkheidsrechten;

(Iii) deze inhoud (indien audiovisueel) in de desbetreffende agentschappen (indien van toepassing) geregistreerd;

(Iv) alle nodige kredieten opgenomen voor het behoud van de morele rechten van auteursrechten houders.

9.19 GYMPASS kan de relatie met de INHOUD PRODUCENT beëindigen en zijn recht op te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

 

 1. SANCTIES

 

10.1 Zonder afbreuk te doen aan andere maatregelen, GYMPASS kunnen waarschuwen, op te schorten of te beëindigen, tijdelijk of permanent, een gebruikersaccount op elk gewenst moment, en alle mogelijke juridische stappen indien initiëren:

 1. A) de GEBRUIKER voldoet niet aan enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden;
 2. B) de GEBRUIKER niet voldoet aan zijn / haar taken als GEBRUIKER ;
 3. C) de GEBRUIKER maakt gebruik van bedrieglijke of kwaadaardige handelingen;
 4. D) de identiteit van de GEBRUIKER kan niet worden gecontroleerd of enige door hem verstrekte informatie onjuist is;
 5. e) GYMPASS veronderstelt dat reclame of de houding van de GEBRUIKER schade derden of GYMPASS, of hebben het potentieel om dit te doen.

In geval van diskwalificatie van de rekening van de GEBRUIKER , worden alle aankopen van PRODUCTEN actief automatisch geannuleerd. GYMPASS behoudt zich het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken de persoonlijke documentatie in te dienen, dit met de beperkingen als bedoeld in artikel 4.3.

 

 1. VERANTWOORDELIJKHEDEN GYMPASS

 

11.1 Als tussenpersoon is GYMPASS niet de eigenaar van de PRODUCTEN en houdt zij zich niet in de bezit van de PRODUCTEN. GYMPASS maakt geen tussenkomst in de levering en / of het gebruik van de producten waarvan de overname op de WEBSITE plaatsvindt.

11.2 De verantwoordelijkheid voor het product, voor de tijd van levering en / of het gebruik, het bestaan, de hoeveelheid, kwaliteit, conditie, integriteit, rechtmatigheid of de naleving van regelgeving van de producten die PARTNERS aangeboden via GYMPASS en worden gekocht door de gebruikers, altijd ten goede aan De PARTNERS. GYMPASS is ook niet verantwoordelijk voor de (gebrek aan) capaciteit van de gebruiker of de juistheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers in hun administratie ingevoerd, noch GYMPASS arrestatiebevel voor verborgen of zichtbare gebreken in de onderhandelingen tussen de partners en de GEBRUIKERS.

11.3 GYMPASS is niet verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen die door de effectieve GEBRUIKERS worden aangenomen. De GEBRUIKER erkent en gaat ermee akkoord dat hij / zij de aankoop van PRODUCTEN van PARTNERS op eigen risico uitvoert. GYMPASS is in geen geval aansprakelijk voor verloren winsten of andere schade en / of letsel die GEBRUIKERS kunnen lijden als gevolg van de overnames op de WEBSITE.

11.4 GYMPASS is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, schade of verlies van het PASS om de aankoop op de WEBSITE te identificeren. De inchecken of de dagelijkse token is het bewijs van de aankoop van het PRODUCT aan de GEBRUIKER . Het onderhouden van de beveiliging van het PASS, en de bekendmaking ervan aan derden, is uitsluitend van de GEBRUIKER. Inchecken moet onmiddellijk gebeuren voordat de GEBRUIKER naar de sportschool gaat, op https://www.gympass.com/checkin na inloggen. Als alternatief wordt de dagelijkse token dagelijks uitgegeven op de dag dat de GEBRUIKER zijn / haar PASS wil gebruiken in https://www.gympass.com.

11.5 GYMPASS beveelt aan dat elke transactie met voorzichtigheid en gezond verstand wordt uitgevoerd. De GEBRUIKER moet rekening houden met de risico's van het verwerven van PRODUCTEN.

11.6 Gezien het feit dat 24 uur per dag onbeperkt en ononderbroken door een telecommunicatiesysteem of computer gedurende 365 dagen per jaar onbeperkt kan werken, is de kwetsbaarheid en complexiteit van telecommunicatie (aangezien deze dienst berust op telecommunicatiediensten die door derden worden geleverd) GYMPASS garandeert op geen enkele wijze dat de service ononderbroken en / of op een foutvrije manier zal zijn.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

12.1 Het commerciële gebruik van de uitdrukking / naam "GYMPASS" als handelsmerk, handelsnaam of domeinnaam, evenals de inhoud van de schermen tijdens diensten van GYMPASS, evenals programma's, databases, netwerken en bestanden die de GEBRUIKER toestaan Toegang tot en gebruik van zijn / haar account, zijn eigendom van GYMPASS en zijn beschermd door wetten en internationale auteursrechten verdragen, handelsmerken, octrooien en industriële ontwerpen. Het misbruik en de volledige of gedeeltelijke weergave van deze inhoud is verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van GYMPASS.

12.2 De WEBSITE kan koppelen naar andere sites in het netwerk, wat niet betekent dat deze sites eigendom zijn van GYMPASS. GYMPASS is niet aansprakelijk voor de inhoud, praktijken en diensten die daarin worden aangeboden. De aanwezigheid van links naar andere sites impliceert geen goedkeuring, toezicht, medeplichtigheid of solidariteit door GYMPASS op deze sites en hun inhoud, ook al zijn deze sites PARTNERS van GYMPASS.

 

 1. PRIVACY INFORMATIE

 

13.1 GYMPASS neemt alle mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens van haar GEBRUIKERS te behouden, maar het is niet aansprakelijk voor schade die kan worden afgeleid door schending van deze maatregelen door derden die gebruik maken van openbare netwerken of internet, door beveiligingssystemen te onderdrukken Toegang tot gebruikersinformatie.

13.2 De GEBRUIKER gaat ermee akkoord dat informatie die betrekking heeft op het gebruik dat van de PARTNERS mag worden gemaakt, ofwel verwijzen naar bezochte PARTNERS of welke dagen en tijden deze PARTNERS werden gebruikt, behoren tot GYMPASS en het is aan GYMPASS om deze informatie te gebruiken, dus geen geheimhouding Of vertrouwelijkheid geldt voor deze informatie.

13.3 In geval van twijfels over de bescherming van persoonsgegevens, of voor meer informatie over persoonsgegevens en de gevallen waarin de vertrouwelijkheid in deze clausule kan worden verbroken, raadpleegt u: support@gympass.com.

 

 1. VERSCHILLING

 

14.1 De GEBRUIKER zal GYMPASS, zijn filialen, dochterondernemingen of moedermaatschappijen, ambtenaren, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en werknemers vrijwaren voor eventuele vorderingen, acties of procedures tegen GYMPASS als gevolg van de GEBRUIKERs inbreuk op de gebruiksvoorwaarden of overtreding Van enige wet of rechten van derden, alsmede alle door GYMPASS behorende kosten en kosten, inclusief advocaatkosten, in verband met een dergelijke overtreding of schending.

 

 1. MISBRUIK OP SYSTEEM EN DATABASE. INTERNET PROBLEMEN

 

15.1 Het gebruik van elk apparaat, software of ander kenmerk dat de activiteiten en operaties van GYMPASS kan verstoren, alsmede de informatie van het PRODUCT, beschrijvingen of accounts op GYMPASS databases, is niet toegestaan. Elke poging tot inbraak of activiteit die de wetten inzake intellectuele en / of eigendom of de in deze gebruiksvoorwaarden vastgestelde voorwaarden schendt of overtreden, maakt deze persoon verantwoordelijk voor de juridische acties met betrekking tot deze activiteiten, evenals de opgelegde sancties Hierin, zoals schadevergoeding voor de veroorzaakte schade.

15.2 GYMPASS is niet aansprakelijk voor eventuele schade, letsel of verlies door systeem-, server- of internetproblemen. GYMPASS is niet aansprakelijk voor enig virus dat de apparatuur van de GEBRUIKER kan aangaan als gevolg van toegang, gebruik of surfen op de website; Of als gevolg van de overdracht van data, bestanden, afbeeldingen, tekst of audio ook. GEBRUIKERS mogen geen aansprakelijkheid aan GYMPASS toewijzen, noch betaling voor winst verlies door verliezen als gevolg van technische moeilijkheden of storingen in systemen of op internet vereisen. Uiteindelijk is het systeem mogelijk om technische redenen of falen van het internet of enig ander willekeurig evenement of overmacht dat onbewust is van GYMPASS 'controle.

 

 1. WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN

 

16.1 GYMPASS kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, op zoek naar verbetering en verbetering van de dienstverlening. De nieuwe Algemene Voorwaarden zullen van kracht worden vanaf de publicatie op de WEBSITE. GYMPASS stelt de GEBRUIKERS van de wijzigingen binnen 24 (24 uur) van de publicatie op de WEBSITE in kennis. Binnen vijf (5) werkdagen na deze melding moet de GEBRUIKER per e-mail communiceren als hij / zij niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. In dat geval zal de contractuele relatie ophouden, mits er geen uitstaande schulden of accounts in de naam van GEBRUIKER zijn. Als er geen manifestatie binnen de gestelde termijn door de GEBRUIKER is gedaan, zal het worden begrepen dat de GEBRUIKER de nieuwe gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst bindende partijen aanvaardt.

16.2 De wijzigingen blijven niet van kracht ten opzichte van de PRODUCTEN en aankopen die al waren voltooid op het moment dat deze wijzigingen worden gepubliceerd. In dat geval is de vorige formulering van de gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 

 1. KEUZE VAN HET WET, DISPUTEN

 

17.1 Alle contracten tussen de GEBRUIKER en GYMPASS zijn uitsluitend onder de Nederlandse wetgeving geregeld.

17.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter op de plaats waar de zetel van GYMPASS is gevestigd.

×

Door onze diensten te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Als u dit wilt wijzigen en meer informatie wilt vinden, klik dan hier hier.