Gebruiksvoorwaarden

HOUD ER REKENING MEE DAT UW GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT ONZE DIENSTEN (HIERONDER GEDEFINIEERD) ZIJN ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN; ALS U NIET INSTEMT MET AL HET ONDERSTAANDE, KUNT U GEEN GEBRUIK MAKEN VAN EN TOEGANG KRIJGEN TOT DE DIENSTEN.

Welkom bij Gympass. Hieronder vindt u de regels en beperkingen die gelden voor uw gebruik van de website Gympass, de zakelijke intermediaire diensten die Gympass verstrekt en de producten van Gympass (de "Diensten"). Hebt u vragen, opmerkingen of bezwaren met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of de Diensten, neem dan contact met ons op via klantenservice@gympass.com, (020) 2622152, Biesbosch, 225, 3 etage – Unit 3.2 1181 JC, Amstelveen, Noord-Holland - NL, Nederland.

Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") vormen een bindende overeenkomst tussen u en Gympass B.V. KvK: 63430975, RSIN: 855233400, De entre 99, 15e verdieping, 1101HE, Amsterdam, Nederland ("Gympass," "wij" en "ons").  U dient akkoord te gaan met alle Voorwaarden om het recht te krijgen de Diensten te gebruiken. Door de Diensten op welke wijze dan ook te gebruiken, gaat u akkoord met al deze Voorwaarden, en deze Voorwaarden blijven van kracht zo lang u de Diensten gebruikt. Deze Voorwaarden omvatten de bepalingen in dit document, evenals die in het Privacybeleid.

LET OP: Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Ze bevatten belangrijke informatie over onze Diensten en de kosten die we u in rekening brengen. Deze Voorwaarden bevatten informatie over toekomstige wijzigingen aan deze Voorwaarden, automatische verlengingen, beperkingen van de aansprakelijkheid, een vrijstelling van collectieve processen en beslechting van geschillen door arbitrage in plaats van in de rechtbank.

 

Kunnen deze Voorwaarden worden gewijzigd?

We werken voortdurend aan de verbetering van onze Diensten, en dat betekent dat het nodig kan zijn om deze Voorwaarden samen met de Diensten te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor de Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, maar we stellen u op de hoogte van veranderingen door een bericht op de website van Gympass te plaatsen (www.Gympass.com), een e-mail te sturen en/of op andere wijze te communiceren.

Als u niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, bent u vrij om ze te verwerpen en dient u geen gebruik te maken van de Gympass-website of de Diensten of dient u deze niet voort te zetten. Als u op welke manier dan ook gebruik maakt van de Diensten nadat de Voorwaarden zijn gewijzigd, gaat u akkoord gaat met alle wijzigingen.

Met uitzondering van de zojuist beschreven wijzigingen, zijn geen enkele andere wijzigingen of aanvullingen van deze Voorwaarden van kracht, tenzij in schrijven en ondertekend door u en ons.

 

Hoe zit het met mijn privacy?

Gympass neemt de privacy van haar gebruikers uiterst serieus. Klik hier voor het huidige privacybeleid van Gympass.

Wij verzamelen of vragen niet doelbewust om persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar; bent u jonger dan 16, registreert u zich dan niet de Diensten en stuur geen persoonlijke gegevens over uzelf aan ons. Indien we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat een kind onder de 16 ons persoonlijke gegevens kan hebben verstrekt, neem dan contact met ons op via klantenservice@gympass.com.

 

Hoe werkt het gebruik van Gympass?

Gympass treedt op als een tussenpersoon tussen sportscholen, fitnesscentra en fitnessondernemingen die een partnerschap zijn aangegaan met Gympass (“Partners”) en individuen die gebruik willen maken van de fitness-diensten aangeboden door de Partner ("Gebruikers"), zodat Gebruikers deze fitness-, sport- en gezondheidsdiensten kunnen aankopen en gebruiken, die via Gympass door de Partner wordt aangeboden.

Gebruikers die de Diensten wensen aan te schaffen dienen zich aan te melden voor een account.  Om u aan te melden voor een account, kunt u ofwel (1) registratiegegevens opgeven (waaronder een e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer) en een wachtwoord en gebruikersnaam kiezen ("Gympass Gebruikersnaam") of (2) via Facebook verbinding maken met Gympass met behulp van uw inloggegevens voor Facebook.  Door de Diensten via Facebook te gebruiken, geeft u ons toestemming om bepaalde gegevens van uw Facebook-profiel te gebruiken voor de Diensten.  U kunt bepalen tot welke gegevens wij toegang hebben, door de privacyinstellingen van uw Facebook-account aan te passen.  Door de Diensten te gebruiken geeft u ons toestemming om alle gegevens te verzamelen, op te slaan, bij te houden en te gebruiken waarvan u Facebook toestemming heeft gegeven die met ons te delen, in overeenstemming met ons Privacybeleid

U kunt maximaal één account op de website van Gympass hebben.  U zegt toe ons te voorzien van juiste en complete registratiegegevens en u zegt toe om al uw registratiegegevens bij te werken, wanneer dergelijke gegevens wijzigen.  Gympass behoudt zich het recht voor om op elk moment uw registratiegegevens te valideren en kan u verzoeken alle aanvullende gegevens en documenten aan te leveren die Gympass relevant acht, om uw registratiegegevens te controleren.  In het geval dat uw registratiegegevens onjuist blijken te zijn, behoudt Gympass zich het recht voor om uw Gebruikersaccount op te schorten of te beëindigen (zonder compensatie of terugbetaling) of andere maatregelen te nemen, indien deze noodzakelijk en passend geacht worden.  U mag voor uw Gympass Gebruikersnaam geen naam kiezen waarvan u niet het recht hebt om die te gebruiken, of de naam van een andere persoon met de intentie om zich als deze persoon voor te doen.  U mag uw account niet overdragen, verkopen of verhuren aan een ander, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U verklaart en garandeert dat u meerderjarig bent en een bindend contract mag sluiten (of indien u minderjarig bent, dat u toestemming van uw ouder of voogd hebt voor het gebruik van de Diensten en dat uw ouder of voogd namens u akkoord gaat met deze Voorwaarden). Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden namens een organisatie of entiteit, verklaart en garandeert u dat u instemt met deze Voorwaarden namens die organisatie of entiteit, en dat u hen bindt aan deze Voorwaarden (in welk geval de verwijzingen naar "u" en "uw" in deze Voorwaarden, behalve in deze zin, verwijzen naar de organisatie of entiteit).

U zal de Diensten alleen gebruiken voor uw eigen interne, persoonlijke gebruik, en niet namens of ten behoeve van een derde partij, en alleen op een wijze die voldoet aan alle wetten die op u van toepassing zijn. Als uw gebruik van de Diensten is verboden door de toepasselijke wetten, bent u niet gerechtigd om de Diensten te gebruiken. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn, en zijn niet verantwoordelijk, voor uw gebruik van de Diensten op een manier die niet voldoet aan de wet.

U dient uw account en wachtwoord met niemand te delen, en u dient uw account en wachtwoord goed te beveiligen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die zijn gekoppeld aan uw account.  U verklaart Gympass onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account.

Uw gebruik van de Diensten is onderhevig aan de volgende aanvullende beperkingen:

U verklaart, garandeert, en gaat ermee akkoord dat u niet zal bijdragen aan Inhoud of Gebruikersinzendingen (beide termen worden hieronder beschreven) of op andere wijze gebruik zal maken van de Diensten op een wijze die:

 • Inbreuk maakt op of in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van anderen (waaronder Gympass);
 • In strijd is met wetten of regelgeving, waaronder zonder beperking enige toepasselijke exportwetten;
 • Schadelijk, frauduleus, bedrieglijk, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is;
 • Een gevaar vormt voor de veiligheid van uw of andermans Gympass-account (zoals iemand anders dan uzelf toestaan om in te loggen op de Diensten);
 • Tracht, op enigerlei wijze, om het wachtwoord, account of andere veiligheidsgegevens van een andere gebruiker te verkrijgen;
 • De beveiliging van een computernetwerk schendt, of wachtwoorden of versleutelde veiligheidscodes kraakt;
 • Gebruik maakt van Mail-list, Listserv, enige vorm van autoresponder of "spam" op de Diensten, of processen die worden uitgevoerd of geactiveerd terwijl u niet bent aangemeld bij de Diensten, of die anderszins de goede werking van de Diensten verstoren (waaronder het zorgen voor een onredelijke belasting op de infrastructuur van de Diensten);
 • Gebruik maakt van "crawlers", "scrapers" of "spiders" op pagina‘s, gegevens, of een gedeelte van de Diensten of Inhoud (door gebruik te maken van handmatige of geautomatiseerde middelen);
 • Een aanzienlijk deel van de Inhoud kopieert of opslaat;
 • De broncode of onderliggende ideeën of gegevens met betrekking tot de Diensten decompileert, onderwerpt aan reverse-engineering, of op andere wijze probeert te verkrijgen.

 

Een schending van één of meerdere van de voorgaande feiten is reden voor beëindiging van uw account en uw recht op gebruik of toegang tot de Diensten.

Daarnaast zijn de naam "Gympass" en de website, programma's, databanken, netwerken en bestanden waarmee u toegang krijgt tot de Diensten het eigendom van Gympass en beschermd door de wetten en regelgeving met betrekking tot handelsmerken, octrooien en industriële ontwerpen.  Het misbruik of de gehele of gedeeltelijke reproductie van onze naam of ander intellectueel eigendom met betrekking tot de Diensten is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gympass.

 

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot de Diensten?

De materialen die worden weergegeven, uitgevoerd of beschikbaar zijn op of via de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, gegevens, artikelen, foto's, beelden, illustraties, Gebruikersinzendingen, enzovoort (al het voorgaande, de "Inhoud") zijn beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomswetten. U verklaart zich te houden aan alle auteursrechtvermeldingen, regels met betrekking tot handelsmerken, gegevens en beperkingen vervat in de Inhoud die u bekijkt via de Diensten, en dat u geen enkele Inhoud die geen eigendom is van u zal gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, doorsturen, verdelen, uitvoeren, uploaden, weergeven, licenseren, verkopen, commercialiseren of anderszins te exploiteren voor enig doel, (i) zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van die Inhoud, of (ii) op een manier die inbreuk maakt op rechten van een ander (waaronder Gympass).

U begrijpt dat Gympass eigenaar is van de Diensten. U zult de diensten niet wijzigen, publiceren, doorgeven, reproduceren (behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze sectie), en u zult niet deelnemen in de overdracht of verkoop van, afgeleide werken creëren gebaseerd op, of het anderszins exploiteren van de Diensten.

U kunt met de Diensten bepaalde Inhoud kopiëren of downloaden; houd er rekening mee dat het feit dat deze functionaliteit bestaat, niet betekent dat alle bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn – dat zijn ze namelijk wel!

 

Moet ik licenties verlenen aan Gympass of aan andere gebruikers?

Alles wat u plaatst, uploadt, deelt, opslaat of anderszins verstrekt door middel van de Diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot afbeeldingen, beoordelingen en andere inhoud op de website van Gympass) is onderdeel van uw "Gebruikersinzending". Sommige Gebruikersinzendingen kunnen worden bekeken door andere gebruikers. Om uw Gebruikersinzendingen weer te geven op de website van Gympass of in verband met de Diensten, en om andere gebruikers toe te staan om ze te bekijken (indien van toepassing), verleent u ons bepaalde rechten met betrekking tot die Gebruikersinzendingen. Houd er rekening mee dat alle onderstaande licenties onderworpen zijn aan ons privacybeleid voor zover zij betrekking hebben op Gebruikersinzendingen die ook uw persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten.

Voor alle Gebruikersinzendingen verleent u Gympass hierbij een licentie om die Gebruikersinzendingen te vertalen, te wijzigen (voor technische doeleinden, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat uw inhoud is zichtbaar op zowel een iPhone als een computer) te reproduceren, en anderszins te handelen, met als doel het aanbieden van de Diensten, zoals hieronder in meer detail beschreven. Dit is alleen een licentie – uw eigendom van de Gebruikersinzending wordt niet aangetast.

Als u een Gebruikersinzending in uw eigen persoonlijke Gympass account opslaat, op een manier die niet zichtbaar is voor andere gebruikers behalve uzelf ("Persoonlijke Gebruikersinzending"), verleent u Gympass de bovenstaande licentie, evenals een licentie om uw Persoonlijke Gebruikersinzending weer te geven, uit te voeren, en te verspreiden, met als enige doel het toegankelijk maken van de Persoonlijke Gebruikersinzending voor u en het verstrekken van Diensten die noodzakelijk zijn om dit te doen.

Als u een Gebruikersinzending deelt op een manier waardoor alleen bepaalde opgegeven gebruikers die kunnen zien (bijvoorbeeld Facebookpublicaties aan één of meer andere gebruikers)  (een "Gebruikersinzending voor Beperkt Publiek"), dan verleent u Gympass de bovenstaande licenties, evenals een licentie om uw Gebruikersinzending voor Beperkt Publiek weer te geven, uit te voeren en te verspreiden, met als enige doel het toegankelijk maken van de Gebruikersinzending voor Beperkt Publiek voor de opgegeven gebruikers, en het verstrekken van de Diensten die noodzakelijk zijn om dit te doen. Daarnaast verleent u de opgegeven Gebruikers een licentie om zich toegang te verlenen tot de Gebruikersinzending voor Beperkt Publiek, en om alle rechten daarin te gebruiken, zoals toegestaan door de functionaliteit van de Diensten.

Als u een Gebruikersinzending publiekelijk deelt op de Diensten en/of zodanig deelt dat meer mensen dan alleen u of bepaalde opgegeven gebruikers die kunnen bekijken, of als u ons voorziet (in een directe e-mail of anderszins) van feedback, suggesties, verbeteringen, aanvullingen en/of toekomstige verzoeken met betrekking tot de Diensten (elk van de voorgaande een "Openbare Gebruikersinzending"), dan verleent u Gympass de bovenstaande licenties, evenals een licentie om uw Openbare Gebruikersinzending weer te geven, uit te voeren, en te verspreiden met als doel het toegankelijk maken van die Openbare Gebruikersinzending voor alle gebruikers van Gympass en het verstrekken van de Diensten die noodzakelijk zijn om dit te doen, evenals alle andere rechten die noodzakelijk zijn om alle rechten in die Openbare Gebruikersinzending uit te oefenen in verband met de Diensten voor enig doel, mits Gympass u op de hoogte zal proberen te stellen indien uw Openbare Gebruikersinzending wordt gebruikt voor een andere reden dan het weer te geven op de Diensten. Daarnaast verleent u alle andere gebruikers van de Diensten een licentie om de Openbare Gebruikersinzending te bekijken, en om alle rechten daarin te gebruiken, zoals toegestaan door de functionaliteit van de Diensten.

U stemt ermee in dat de licenties die u verleent royaltyvrij, eeuwigdurend, sublicentieerbaar, onherroepelijk en wereldwijd zijn, met als voorwaarde dat wanneer u uw Gympass-account sluit, wij zullen stoppen met het gebruik van uw Gebruikersinzendingen (met uitzondering van Openbare Gebruikersinzendingen, die volledig beschikbaar kunnen blijven) voor andere gebruikers (indien van toepassing), maar u begrijpt en accepteert dat zelfs als Gympass al uw Persoonlijke Gegevens verwijdert, uw Gebruikersinzendingen elders zichtbaar kunnen blijven in de zin dat ze door andere gebruikers gekopieerd of opgeslagen kunnen zijn. Bekijk ons Privacybeleid om te leren hoe u uw gegevens kunt verwijderen. Gympass bezit en gebruikt geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens die afgeleid zijn van, of bestaan uit, gegevens die we via uw account verkregen hebben, maar niet op een manier waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent.   

Ten slotte begrijpt en aanvaardt u dat Gympass, bij het uitvoeren van de vereiste technische stappen om de Diensten aan onze gebruikers (waaronder u) te verstrekken, wijzigingen kan aanbrengen in uw Gebruikersinzendingen, zodat deze Gebruikersinzendingen voldoen aan de technische vereisten voor verbindingsnetwerken, apparaten, diensten of media, en dat de voorgaande licenties de rechten omvatten om dit te doen.

 

Wat als ik een inbreuk op mijn auteursrecht waarneem op de Diensten?

U heeft misschien gehoord van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), die betrekking heeft op aanbieders van online diensten, zoals Gympass, aan wie kan worden gevraagd om materiaal te verwijderen dat mogelijk iemands auteursrecht schendt. We respecteren het intellectuele eigendomsrechten van anderen, en we behouden het recht voor om Inhoud te verwijderen of uit te schakelen die mogelijk deze rechten schendt, en om de accounts van herhaaldelijke overtreders te sluiten; klikhier voor meer informatie over de DMCA.

 

Wie is verantwoordelijk voor wat ik zie en doe op de Diensten?

Gegevens of inhoud die openbaar gepost of persoonlijk overgebracht worden via de Diensten, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is, en u verleent uzelf op uw eigen risico toegang tot die gegevens en inhoud, en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in die gegevens of inhoud of voor enige schade of verlies die u in verband hiermee zou kunnen ondervinden.  We hebben geen controle over hoe u de Inhoud interpreteert of gebruikt en welke acties u neemt ten gevolge van die Inhoud, zijn niet verplicht om in verband hiermee stappen te ondernemen, en u vrijwaart ons hierbij van alle aansprakelijkheid voor het wel of niet hebben verworven van Inhoud via de Diensten. We kunnen de identiteit van gebruikers met wie u communiceert tijdens het gebruik van de Diensten niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor welke gebruikers toegang tot de Diensten krijgen.

U bent verantwoordelijk voor alle Inhoud die u, op enigerlei wijze, bijdraagt aan de Diensten, en u verklaart en garandeert dat u over alle rechten beschikt die nodig zijn om dit te doen, op de wijze waarop u het bijdraagt. Wanneer u Inhoud bijdraagt, verklaart en garandeert u dat u: (i) alle benodigde licenties, vergunningen, en rechten hebt op het gebruik van alle intellectuele eigendommen om deze bijdrage te maken, (ii) beschikt over alle benodigde toestemmingen om deze bijdrage te maken (indien van toepassing), (iii) de Inhoud hebt geregistreerd bij de bevoegde overheidsdiensten (indien van toepassing), en (iv) beschikt over alle noodzakelijke middelen voor het behoud van de morele rechten van de houders van auteursrechten (indien van toepassing). U zegt toe dat al uw registratiegegevens correct zijn en deze indien nodig bij te werken. U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in het kader van de Diensten.

De Diensten kunnen links of koppelingen bevatten naar websites of diensten van derden die niet in bezit zijn van of worden gecontroleerd door Gympass. Wanneer u websites of diensten van derden gebruikt, aanvaardt u dat daar risico‘s bij horen, en dat Gympass niet verantwoordelijk is voor deze risico's. We raden u aan op te letten bij het verlaten van de Diensten en de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website of dienst van derden die u bezoekt of gebruikt.

Gympass heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de nauwkeurigheid, het privacybeleid, de praktijken of de meningen van websites van derden of derde partijen waarmee u via de Diensten communiceert. Daarnaast kan en zal Gympass de inhoud van sites of diensten van derden niet controleren, verifiëren, censureren of bewerken. Door het gebruik van de Diensten, vrijwaart u ons van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website of dienst van derden.

Uw interacties met organisaties en/of personen die u op of via de Diensten vindt, waaronder betaling en levering van goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, hebben uitsluitend betrekking op u en deze organisaties en/of personen. U dient zelf onderzoek uit te voeren voor zover u dat noodzakelijk vindt voordat u verdergaat met een online of offline transactie met deze derde partijen. U gaat ermee akkoord dat Gympass niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortkomend uit dergelijke transacties.

Bovendien erkent en aanvaardt u dat u met betrekking tot de Diensten vrijwillig gekozen hebt om deel te nemen aan de fitnessactiviteiten op de faciliteiten van onze Partners.  U kunt naar uw eigen goeddunken op elk moment stoppen met uw deelname.  U erkent dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om te overleggen met uw persoonlijke zorgverlener over elke medische aandoening die uw deelname aan fitnessactiviteiten op de faciliteiten van onze Partners kan voorkomen of beperken, en dat u volledig verantwoordelijk bent voor het naleven van de aanbevelingen van uw persoonlijke zorgverzekeraar betreffende medische beperkingen op uw deelname aan fitnessactiviteiten.  U erkent en aanvaardt dat u zich bewust bent van de risico's en gevaren van uw deelname aan fitnessactiviteiten en dat u vrijwillig verantwoordelijkheid neemt voor verlies, schade of verwondingen aan personen of eigendommen die kunnen voortvloeien uit uw deelname aan fitnessactiviteiten, of deze risico‘s nu wel of niet bekend bij u zijn.

Als er een geschil ontstaat tussen de deelnemers van deze site, of tussen gebruikers en een derde partij, gaat u ermee akkoord dat Gympass geen verplichting heeft om hierbij betrokken te raken. In het geval dat u een geschil met één of meer andere gebruikers heeft, vrijwaart u Gympass, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten en opvolgers van claims, eisen en schades van elke soort of aard, bekend of onbekend, vermoed of onvermoed, openbaar of niet openbaar gemaakt, die voortvloeien uit of hoe dan ook gerelateerd zijn aan dergelijke geschillen en/of onze Diensten. Indien u een inwoner bent van Californië, doet u hierbij afstand van artikel 1542 uit het Burgerlijk Wetboek van Californië, dat als volgt luidt: "Een algemene vrijstelling strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet wist of vermoedde dat het bestaan ervan in zijn voordeel was ten tijde van het uitvoeren van de vrijstelling, die, indien bekend bij hem, zijn regeling met de schuldenaar materieel beïnvloed moet hebben."

 

Zal Gympass de Diensten ooit wijzigen?

We proberen onze Diensten continu te verbeteren, en dus kunnen ze van tijd tot tijd wijzigen. We kunnen een deel van de Diensten opschorten of beëindigen, nieuwe functies introduceren, beperkingen opleggen op bepaalde functies, of de toegang tot (een deel van) de Diensten beperken. We zullen proberen om u op de hoogte te stellen van materiële wijzigingen aan de Diensten die u nadelig zouden kunnen beïnvloeden, indien dit voor ons haalbaar is. Ook behouden we ons het recht voor om naar ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving Inhoud van de Diensten te verwijderen, op elk gewenst moment, om welke reden dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot een bewering van een derde partij dat uw bijgedragen Inhoud deze Voorwaarden overtreedt).

 

Wat kosten de Diensten?

Toegang tot onze website en het aanmaken van een persoonlijk account is gratis.  Echter kunnen Gebruikers die gebruik wensen te maken van de sport- en medische voorzieningen of diensten die worden aangeboden via Partners, gevraagd worden om "Producten" te kopen.  Gympass biedt Producten aan zodat Gebruikers diensten via onze Partners kunnen krijgen: Het Onbeperkte dagpas-pakket omvat een aantal dagpassen (evenveel als dagen in de maand waarin het pakket is aangeschaft) die kunnen worden ingewisseld als dagpas bij een specifieke "groep" van Partners voor de duur van één maand na de datum van aankoop, onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van het Onbeperkte dagpas-pakket, zoals hieronder beschreven.   Per dag kan slechts één dagpas worden ingewisseld en aan het einde van de maandperiode komen alle ongebruikte dagpassen te vervallen, zonder dat ze mee kunnen worden genomen voor gebruik in een toekomstige maand.  Gebruikers dienen alle Producten aan te kopen en te betalen via de website van Gympass. 

 1. Diensten van Partners. Onze website bevat een lijst van de momenteel beschikbare Producten aangeboden door onze Partners en de bijbehorende betalingsvoorwaarden voor deze Producten. De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op Producten worden bepaald door de Partners en zijn beschikbaar op de website.  In het geval dat een overeenkomst tussen Gympass en een Partner wordt beëindigd, of als een Partner beslist een Product niet langer via de website van Gympass aan te bieden, zal dit Product worden verwijderd van de website.  In het geval van zo‘n verwijdering zullen alle Producten die eerder aan Gebruikers verkocht zijn via de website geldig blijven en geaccepteerd worden gedurende de geldigheidsperiode van het Product zoals vermeld op de website.  Omdat de Diensten van Gympass alleen intermediaire diensten tussen Gebruikers en Partners zijn, is Gympass niet verantwoordelijk voor eventuele belastingen die gelden voor de aankoop van Producten, goederen of diensten die Partners aanbieden.  Houd er rekening mee dat de betalingscondities die aan u gesteld worden tijdens het gebruiken van of betalen voor een Product, beschouwd worden als deel van deze Voorwaarden.
 2. Facturering. We gebruiken een derde betalingsverwerker (de "Betalingsverwerker") om u te factureren via een betalingsaccount dat gekoppeld is aan uw account op de Diensten (uw "Factureringsaccount") voor de aankoop en het gebruik van de Producten. De verwerking van betalingen zal naast deze Voorwaarden worden onderworpen aan de voorwaarden en het privacybeleid van de Betalingsverwerker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten van de Betalingsverwerker. Door te kiezen voor de aanschaf en het gebruik van Producten gaat u akkoord met de betaling, via de Betalingsverwerker, van alle kosten die op dat moment gelden voor het Product, overeenkomstig de toepasselijke betalingsvoorwaarden, en machtigt u ons, via de Betalingsverwerker, om de betaling in rekening te brengen bij uw gekozen Betaalbedrijf (uw "Betalingsmethode"). U gaat ermee akkoord de betaling uit te voeren via de door u geselecteerde Betalingsmethode. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten die de Betalingsverwerker maakt te corrigeren, zelfs als deze al betaling heeft aangevraagd of ontvangen.
 3. Betalingsmethode. Uw betalingscondities zijn gebaseerd op uw Betalingsmethode en kunnen worden bepaald door overeenkomsten tussen u en de financiële instelling, creditcardmaatschappij of andere leverancier van de gekozen Betalingsmethode. Als we via de Betalingsverwerker geen betaling van u ontvangen, gaat u akkoord met het betalen van alle bedragen op uw Factureringsaccount op aanvraag.
 4. Terugkerende facturering. De betalingscondities van het Product kunnen bestaan uit een eerste fase met eenmalige kosten, gevolgd door terugkerende periodieke kosten zoals met u overeengekomen. Door het kiezen van een terugkerend betalingsplan, erkent u dat deze Producten een initiële en terugkerende betalingsfunctie kennen, en neemt u verantwoordelijkheid voor alle terugkerende kosten vóór de annulering. WE KUNNEN PERIODIEKE KOSTEN (B.V. MAANDELIJKSE KOSTEN) IN REKENING BRENGEN ZONDER VERDERE TOESTEMMING VAN U, TOTDAT U EEN VOORAFGAANDE KENNISGEVING VERSTREKT (WAARVAN DE ONTVANGST DOOR ONS IS BEVESTIGD ) DAT U DEZE TOESTEMMING HEBT BEËINDIGD OF DE BETALINGSMETHODE WENST AAN TE PASSEN. DERGELIJKE KENNISGEVING HEEFT GEEN INVLOED OP DE KOSTEN DIE IN REKENING ZIJN GEBRACHT VOORDAT WE REDELIJKERWIJS KONDEN REAGEREN. GA NAAR UW ACCOUNTINSTELLINGEN OM UW TOESTEMMING TE BEËINDIGEN OF UW BETALINGSMETHODE TE WIJZIGEN.
 5. Actuele gegevens vereist. U DIENT ACTUELE, VOLLEDIGE EN NAUWKEURIGE GEGEVENS AAN TE LEVEREN VOOR UW FACTURERINGSACCOUNT. U DIENT ALLE GEGEVENS PROMPT BIJ TE WERKEN ZODAT UW FACTURERINGSACCOUNT ACTUEEL, VOLLEDIG EN NAUWKEURIG BLIJFT (ZOALS EEN GEWIJZIGD FACTUURADRES, CREDITCARDNUMMER OF VERVALDATUM VAN DE CREDITCARD), EN U DIENT ONS OF ONZE BETALINGSVERWERKER ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE STELLEN ALS UW BETALINGSMETHODE GEANNULEERD IS (BV. VANWEGE VERLIES OF DIEFSTAL) OF INDIEN U EEN POTENTIËLE INBREUK OP DE BEVEILIGING WAARNEEMT, ZOALS ONGEOORLOOFDE VERSPREIDING OF GEBRUIK VAN UW GEBRUIKERSNAAM OF WACHTWOORD. U KUNT DEZE GEGEVENS WIJZIGEN IN UW ACCOUNTINSTELLINGEN. ALS U DE VOORGAANDE GEGEVENS NIET AANLEVERT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WE U ALLE PRODUCTEN OP UW FACTURERINGSACCOUNT IN REKENING KUNNEN BLIJVEN BRENGEN, TENZIJ U DE PRODUCTEN OP BOVENSTAANDE WIJZE HEBT BEËINDIGD.
 6. Wijziging in het geautoriseerde bedrag. Als het bedrag dat we aan uw Factureringsaccount in rekening brengen afwijkt van het bedrag waarvoor u eerder toestemming hebt gegeven (tenzij als gevolg van een wijziging in de BTW), hebt u het recht om van tevoren een kennisgeving te ontvangen, welke wij zullen verstrekken, van het nieuwe bedrag en de geplande datum van de transactie. Elke overeenkomst die u met uw betaalbedrijf hebt, bepaalt het gebruik van uw Betalingsmethode. U gaat ermee akkoord dat we kosten kunnen bundelen en deze als een of meer verzamelde bedragen in rekening kunnen brengen, tijdens of aan het einde van elke factureringscyclus.
 7. Automatische verlenging van het Onbeperkte dagpas-pakket. Tenzij u zich afmeldt voor automatische verlenging, wat u doet via uw accountinstellingen, worden alle aankopen van Onbeperkte dagpas-pakketten automatisch verlengd voor opeenvolgende maandelijkse perioden van dezelfde duur als het oorspronkelijke abonnement, tegen het dan geldende tarief zonder kortingen of aanbiedingen. Ga naar uw accountinstellingen om op elk moment uw Onbeperkte dagpas-pakket te wijzigen of op te zeggen. Als u een Onbeperkte dagpassen-pakket opzegt, mag u uw abonnement tot het einde van de dan lopende maand gebruiken, en wordt uw abonnement niet vernieuwd na de betreffende maand. Echter komt u niet in aanmerking voor een pro rata-vergoeding van enig deel van de abonnementskosten die u voor de dan lopende abonnementsperiode hebt betaald. Als u niet meer maandelijks wilt worden gefactureerd, dient u het ONBEPERKTE DAGPAS-PAKKET af te zeggen via uw accountinstellingen of uw GYMPASS account te beëindigen vóór het einde van de terugkerende termijn. ONBEPERKTE DAGPAS-PAKKETTEN kunnen niet worden beëindigd vóór het einde van de periode waarvoor u al hebt betaald, en behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden zal GYMPASS geen reeds betaalde bedragen terugbetalen.
 8. Herbevestiging van de autorisatie. Uw niet-beëindiging of voortgezette gebruik van een Product bevestigt dat wij gemachtigd zijn om kosten in rekening te brengen via uw Betalingsmethode voor dat Product. We kunnen deze kosten ter betaling indienen, en u bent verantwoordelijk voor dergelijke kosten. Hiermee doen wij geen afstand van ons recht om de betaling rechtstreeks bij u op te eisen. Uw kosten zijn van tevoren, achteraf, per gebruik, of zoals anders vermeld verschuldigd, wanneer u in eerste instantie besloten hebt om het Product te gebruiken.
 9. Levering van Producten. Gympass is verantwoordelijk voor het elektronisch leveren van een bewijs van aankoop van Producten (een "Onbeperkte dagpassen-pakket"), waarop de gebruiksvoorwaarden van het Product zoals gepubliceerd op de website vermeld worden.  U erkent en aanvaardt dat alle Producten gepubliceerd zijn op de website van Gympass namens de Partners, en dat alle Producten die zijn verworven via de website verwijzen naar een dienst die ter beschikking wordt gesteld door de Partners.  De Partners zijn verantwoordelijk voor de levering, kwaliteit, hoeveelheid, staat, bestaan, legitimiteit, integriteit en naleving van de regelgeving van het Product en aanverwante fitness- of gezondheidsdiensten, evenals de juistheid van de Productgegevens die op de website worden gepubliceerd. 
 10. Gebruik van de Producten. Na de aankoop en ontvangst van een Onbeperkte dagpassen-pakket, kunnen Gebruikers een dagpas opvragen bij de receptie van de Partner, die de gebruikers toegang zal verlenen tot de faciliteit en de diensten van de Partner en het gebruik van de pas zal vastleggen, conform de overeenkomst met Gympass.  Bij elk bezoek aan een faciliteit van de Partner dient een dagpas te worden getoond.  Per dag mag slechts één dagpas worden gebruikt gedurende de periode van het Onbeperkte dagpassen-pakket, waarna alle ongebruikte dagpassen komen te vervallen, zonder dat ze mee kunnen worden genomen voor gebruik in een toekomstige maand.

 

Wat zijn de voorwaarden van het Onbeperkte dagpassen-pakket?

Gebruikers die het Onbeperkte dagpassen-pakket aanschaffen zijn gerechtigd om een aantal dagpassen te ontvangen (evenveel als dagen in de maand waarin het pakket is aangeschaft) voor toegang tot een specifiek aantal faciliteiten en Diensten van de Partner voor de duur van de betreffende maand.  Gebruikers die het Onbeperkte dagpassen-pakket aanschaffen kunnen slechts één pas per dag gebruiken.  Aan het einde van de betreffende maandperiode vervallen alle ongebruikte passen onmiddellijk. 

Gebruikers krijgen alleen toegang tot de faciliteiten van de Partners die deelnemen aan het Onbeperkte dagpassen-pakket, zoals aangegeven op de website.  De Partners waar Gebruikers terecht kunnen en die deelnemen aan het Onbeperkte dagpassen-pakket kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. 

 

Wat als ik wil stoppen met het gebruik van de Diensten?

U bent vrij om op elk gewenst moment te stoppen, door contact met ons op te nemen via klantenservice@gympass.com; wij verwijzen u naar ons Privacybeleid, evenals naar de licenties hierboven, om u te informeren over hoe we omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt hebt nadat u bent gestopt met het gebruik van onze Diensten.  

Gympass kan toestemming verlenen aan een Gebruiker om een Onbeperkte dagpassen-pakket te annuleren na schriftelijke kennisgeving.  Gebruikers kunnen op elk moment na aanschaf van een Product annulering aanvragen; maar in het geval van Onbeperkte dagpassen-pakketten, zal geen restitutie worden gegeven voor de resterende dagpassen die de Gebruiker voor de betreffende maand van het Onbeperkte dagpassen-pakket nog in had mogen wisselen.  Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht bij een Gebruiker die annulering aanvraagt voor Onbeperkte dagpassen-pakketten voor toekomstige maanden.  In het geval Gympass naar eigen goeddunken besluit restitutie uit te keren, zal deze restitutie worden gedaan door de betaling terug te boeken naar dezelfde betalingsmethode die gebruikt is om het Product te kopen.  Als een Product is gebruikt door de Gebruiker, zal Gympass het Product niet annuleren en de betaling niet terugstorten.

Gympass behoudt zich tevens het recht voor om uw gebruik van de Diensten of uw account te beëindigen (of de toegang op te schorten), om welke reden dan ook, waaronder uw schending van deze Voorwaarden.  Gympass heeft het exclusieve recht om te bepalen of u in strijd heeft gehandeld met de beperkingen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

Houd er rekening mee dat beëindiging van uw account zal resulteren in de vernietiging van alle Inhoud die is gekoppeld aan uw account. We zullen proberen om u van tevoren te informeren over de beëindiging van uw account, zodat u in staat bent om belangrijke Gebruikersinzendingen op te halen die u hebt opgeslagen in uw account (voor zover toegestaan door de wet en deze Voorwaarden), maar niet als dat volgens ons illegaal is.

Als u per ongeluk uw account hebt geannuleerd, of gegevens hebt gewijzigd, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via klantenservice@gympass.com– we zullen u proberen te helpen, maar we kunnen helaas niet garanderen dat wij uw gegevens kunnen herstellen.

Bepalingen die door hun aard de beëindiging van deze Voorwaarden blijven voortduren, blijven voortduren na de beëindiging van deze Voorwaarden. Zo blijven bijvoorbeeld alle volgende bepalingen na beëindiging voortduren: iedere vergoedings- of betalingsverplichting die u aan ons heeft, iedere beperking van onze aansprakelijkheid, iedere voorwaarde betreffende eigendom of intellectuele eigendomsrechten en voorwaarden met betrekking tot geschillen tussen ons, met inbegrip van zonder beperking de arbitrage-overeenkomst.

 

Wat moet ik nog meer weten?

Garantiedisclaimer. Noch Gympass, noch haar licentiegevers, leveranciers of Partners maken voorstellingen of garanties betreffende de inhoud die in de Diensten zijn opgeslagen of via de Diensten worden bekeken, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de naleving van de auteursrechten, de wettigheid, of goede zeden van materiaal dat is opgeslagen in en toegankelijk is via de Diensten. Wij (en onze licentiegevers, leveranciers en Partners) geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot suggesties of aanbevelingen van diensten of producten die worden aangeboden of gekocht via de Diensten. Producten en diensten die worden gekocht of aangeboden (al dan niet naar aanleiding van deze aanbevelingen en suggesties) via de Diensten, worden geleverd "als zodanig" en zonder enige garantie van welke aard dan ook van Gympass of anderen (tenzij, alleen met betrekking tot deze anderen, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk vastgelegd door een aangewezen derde partij voor een specifiek product). DE DIENSTEN EN INHOUD WORDEN GELEVERD DOOR GYMPASS (EN HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS EN PARTNERS) "ALS ZODANIG", ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEIDHEID VOOR EEN BIJZONDER DOEL, NIET-INBREUK, OF DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN EN VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE DUURT, IN WELK GEVAL DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, IS GYMPASS (OF HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF PARTNERS) ONDER GEEN BEDING EN ONDER GEEN WETTELIJKE THEORIE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERZIJDS) AANSPRAKELIJK JEGENS U OF JEGENS EEN ANDERE PERSOON VOOR (A) IEDERE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, WAARONDER SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, NAUWKEURIGHEID VAN RESULTATEN, OF COMPUTERFOUTEN OF STORINGEN, OF (B) ELK BEDRAG, IN TOTAAL MEER DAN (I) $100 OF (II) DE BEDRAGEN DOOR U AAN GYMPASS BETAALD IN VERBAND MET DE DIENSTEN IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAANDE AAN DEZE TOEPASSELIJKE CLAIM, OF (C) ELKE KWESTIE BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADES NIET TOE, IN WELK GEVAL DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Vergoeding. U gaat ermee akkoord Gympass, haar filialen, functionarissen, agenten, medewerkers en partners te vergoeden en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade (werkelijke en gevolgschade), verliezen en kosten (inclusief advocatenkosten) die voortvloeien uit of op enige wijze gerelateerd zijn aan eventuele aanspraken van derden met betrekking tot (a) uw gebruik van de Diensten (waaronder eventuele acties die worden ondernomen door een derde partij via uw account), en (b) uw schending van deze Voorwaarden.

Toewijzing. U mag deze Voorwaarden, uw rechten of verplichtingen hieronder of uw account voor de Diensten niet toewijzen, delegeren of overdragen, op enigerlei wijze (van rechtswege of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gympass. Wij mogen deze Voorwaarden en onze rechten en verplichtingen zonder toestemming overdragen, toewijzen of overdragen.

Jurisdictie, toepasselijk recht en forum. Alle artikelen van deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Voor alle geschillen of juridische aangelegenheden is Amsterdam de aangewezen rechtbank, tenzij de wet dit anders voorschrijft. Dit is niet van toepassing op juridische transacties met consumenten, die vallen onder de algemene wettelijke bepalingen.

Overig. U bent verantwoordelijk voor het betalen, achterhouden, indienen en rapporteren van alle belastingen, rechten en andere bestuurlijke beoordelingen gekoppeld aan uw activiteit in het kader van de Diensten, mits Gympass naar eigen goeddunken, namens u bovenstaande zaken uitvoert. Indien u of wij op enigerlei wijze enig recht hierin niet oefenen is dat geen vrijstelling van alle verdere rechten hieronder. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden als onuitvoerbaar of ongeldig wordt geacht, zal deze bepaling worden beperkt of geëlimineerd, tot het noodzakelijke minimum beperkt, zodat deze Voorwaarden verder volledig van kracht en afdwingbaar blijven. U en Gympass komen overeen dat deze Voorwaarden de volledige en exclusieve verklaring van het wederzijds begrip tussen u en Gympass zijn, en dat deze Voorwaarden alle voorgaande schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, mededelingen en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden vervangt en annuleert. U erkent hierbij en stemt ermee in dat u geen werknemer, agent, partner of joint venture van Gympass bent, en dat u geen enkele bevoegdheid van enigerlei wijze heeft om Gympass in welk opzicht dan ook aan zich te binden.

 

Laatst gewijzigd op: 23 mei 2018

×

Door onze diensten te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Als u dit wilt wijzigen en meer informatie wilt vinden, klik dan hier hier .