Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENST ZORGVULDIG VOORDAT U LID WORDT VAN DE WEBSITE.

DOOR TE KLIKKEN OP DE “AANMELDEN” KNOP OP DE REGISTRATIEPAGINA, VERKLAART DE GEBRUIKER DAT HIJ/ZIJ DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN VOLLEDIG AKKOORD GAAT, ZONDER VOORBEHOUD, TE ZIJN GEBONDEN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ALS EEN GEBRUIKER.
TEVENS VERKLAART DE GEBRUIKER DAT HIJ/ZIJ MEERDERJARIG IS OF GEMACHTIGD IS EN VOLLEDIGE RECHTSBEVOEGDHEID HEEFT.
INDIEN DE GEBRUIKER NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN DIENT DE GEBRUIKER GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE.
OUDERS OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS VAN MINDERJARIGEN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR DE HANDELINGEN UITGEVOERD DOOR DE GEBRUIKER ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, WAARONDER EVENTUELE SCHADE AAN DERDE PARTIJEN, BIJ WET VERBODEN HANDELINGEN EN IN STRIJD MET DE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZONDER DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER TE BEPERKEN, INDIEN DIT NIET DE OUDER OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER VAN DE INBREUKMAKENDE MINDERJARIGE/GEBRUIKER IS.


Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen het gebruik van een zakelijke bemiddelingsdienst uitgevoerd door GYMPASS – op haar WEBSITE – ter promotie van bezoeken aan PARTNER sportscholen. Als resultaat van deze diensten, zullen GEBRUIKERS in staat zijn een PAS aan te schaffen van de PARTNERS om de PARTNERS te bezoeken door de aan hen aangeboden PRODUCTEN. Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen ook alle gerelateerde online of elektronische documentatie.


BELANGRIJKE KENNISGEVING:

De GEBRUIKER is zich bewust dat het dataverkeer dat toegang geeft tot de Website wordt ondersteund door een dienst geleverd via de geselecteerde telecommunicatiedienst, en ingeschakeld door de GEBRUIKER en deze ingebruikname is volledig afhankelijk van GYMPASS. Bovendien is de GEBRUIKER bewust dat de kosten voor de telecommunicatiediensten (WAP, GPRS) van keuze en toepasselijke belastingen door de operator van toepassing kunnen zijn op de gedownloade data en eventueel dataverkeer voor reclame van derde partijen naar uw toestel.


 1. DEFINITIES

 

WEBSITE: de website, mobiele applicaties of andere communicatiekanalen gebruikt door GYMPASS ter promotie en informatie voor GEBRUIKERS inzake een PARTNER

MAKER VAN CONTENT: een GEBRUIKER die content creëert ter weergave op de WEBSITE

GYMPASS: GYMPASS B.V., een bedrijf opgericht onder Nederlands recht, met haar statutaire zetel in Amstelveen en Kamer van Koophandel nummer 63430975, als de bemiddelaar

PARTNER: de (rechts)persoon die een partnerschapsovereenkomst heeft met GYMPASS om sportdiensten aan te bieden aan GEBRUIKERS via de bemiddelingsdiensten van GYMPASS

PRODUCTEN: de sportdiensten aangeboden door een PARTNER aan de GEBRUIKER, via onder meer een PAS en een ONBEPERKT DAGPAS PAKKET

PAS/SPECIFIEKE DAGPAS: het middel ter bewijs dat een GEBRUIKER gebruik mag maken van de sportdiensten aangeboden door een PARTNER en dat de GEBRUIKER toegang geeft tot de sportfaciliteit van een PARTNER

ONBEPERKT DAGPAS PAKKET: pakket ter verkrijging van maximaal 31 (eenendertig) (specifieke dag) PASSEN voor een specifieke groep van PARTNERS per maand (of minder indien de betreffende maand minder dan 31 dagen heeft)

GEBRUIKER: personen die PRODUCTEN hebben aangeschaft, aangeboden door de PARTNER op de WEBSITE en die gebruik zullen maken van de sportdiensten van de PARTNERS door presentatie van de PAS bij ieder bezoek.

 1. DOELSTELLING. PRODUCTEN

2.1 GYMPASS beheert de WEBSITE zodat GEBRUIKERS gebruik kunnen maken van de sportdiensten aangeboden door de PARTNERS. GYMPASS biedt geen (enkel type) sportdiensten aan onder haar eigen naam aan GEBRUIKERS. GYMPASS treedt enkel op als bemiddelaar tussen PARTNERS en GEBRUIKERS. GYMPASS is geen partij in de wederzijdse contractuele regelingen tussen een PARTNER en een GEBRUIKER.


PARTNERS dragen volledige verantwoordelijkheid en blijven volledig wettelijk verantwoordelijk voor de (kwaliteit en veiligheid van) de diensten aangeboden aan de GEBRUIKERS. De specifieke voorwaarden van de PRODUCTEN zijn altijd beschikbaar op de WEBSITE.
De bemiddelingsdiensten verleend door de GYMPASS worden beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden.
GYMPASS geeft geen garantie inzake de waarheidsgetrouwheid van de publicaties door derde partijen die worden getoond op haar WEBSITE en is niet verantwoordelijk voor de correspondentie of contracten die de GEBRUIKER verricht met derde partijen of direct met PARTNERS.

2.2 De publicatie, verkrijging, levering en het gebruik van PRODUCTEN vindt plaats overeenkomstig de volgende stappen:

2.2.1 Publicatie van PRODUCT:
Het PRODUCT wordt voor onbepaald tijd op de WEBSITE van GYMPASS geplaatst en zal slechts worden verwijderd van de WEBSITE indien en wanneer de partnerschapsovereenkomst tussen GYMPASS en de PARTNER wordt beëindigd. In dat geval zullen alle reeds verkochte PRODUCTEN geaccepteerd worden door de PARTNER gedurende de geldigheidsperiode van het PRODUCT, voor de duur vermeld op de website en op het PRODUCT zelf.

2.2.2 Verkrijging van PRODUCT:
De GEBRUIKER met interesse in het kopen van het PRODUCT kan dit product verkrijgen door dit elektronisch kenbaar te maken, enkel op de WEBSITE beschikbaar gesteld door GYMPASS, gedurende de advertentieperiode van het PRODUCT, door betaling voor het PRODUCT overeenkomstig de instructies op de website zelf.

2.2.3 Levering van aangeboden PRODUCTEN:
Na de verkrijging van het PRODUCT, zal GYMPASS een elektronisch aankoopbewijs leveren onder vermelding van de hoofdvoorwaarden van gebruik initieel gepubliceerd op de WEBSITE. De GEBRUIKER is zich bewust en gaat hierbij akkoord dat ieder PRODUCT verkregen op de WEBSITE verwijst naar een dienst ter beschikking te stellen door een PARTNER. De PARTNER zal uitsluitend en volledig verantwoordelijk zijn voor de levering, kwaliteit, kwantiteit, conditie, voortbestaan, legitimiteit, integriteit en regelnaleving van de aangeboden PRODUCTEN en/of diensten, alsmede de nauwkeurigheid van de gepubliceerde informatie op de WEBSITE. De GEBRUIKER is zich bewust dat GYMPASS geen bezit of eigendom heeft van de PRODUCTEN en/of diensten aangeboden op de WEBSITE. PRODUCTEN worden altijd gepubliceerd namens de PARTNER in kwestie. Door aanschaf van een PRODUCT op de WEBSITE, verklaart de GEBRUIKER hierbij dat hij/zij de Algemene Gebruiksregels van GYMPASS Product (https://www.gympass.com) heeft gelezen en hiermee akkoord gaat, en kennis te hebben genomen van de specifieke gebruiksvoorwaarden van de PRODUCTEN, waaronder – maar niet beperkt tot – betaling, ontvangst en geldigheid van deze PRODUCTEN.

2.2.3.1 Onverminderd het voorgaande, behoudt GYMPASS zich het recht voor van restitutie aan kopers van PRODUCTEN wiens gebruik wordt verhinderd door onvoorziene omstandigheden of overmacht. Dergelijke gevallen worden gecommuniceerd per email, waarbij twee opties voor restitutie worden gepresenteerd: krediet ter gebruik op de WEBSITE, of terugbetaling van de waarde van de betaling ter aanschaf van PRODUCTEN door middel van terugboeking van de creditcard boeking of door middel van storting op de rekening-courant van de GEBRUIKER.

GYMPASS besluit tot de meest efficiënte wijze om een dergelijke transactie te volbrengen. Indien er geen goedkeuring is van de GEBRUIKER binnen 7 (zeven) dagen nadat de e-mail werd verzonden door GYMPASS, zal worden aangenomen dat de GEBRUIKER stilzwijgend heeft gekozen voor omzetting naar krediet ter gebruik op de WEBSITE.

2.2.3.2 Merk op dat iedere PAS is verbonden aan een account met e-mail en wachtwoord geregistreerd door GYMPASS. Alle aankopen van PRODUCTEN gedaan met een bepaalde GYMPASS account zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan voor een GEBRUIKER een aankoop te doen met zijn/haar account en vervolgens zijn/haar PAS aan een andere GEBRUIKER over te dragen ter genot door laatstgenoemde, onafhankelijk van wie de andere persoon is (bijvoorbeeld, een partner of een personal trainer kan geen gebruik maken van de aankoop gedaan door de GEBRUIKER). Inbreuk op deze clausule is een geval van fraude en geeft GYMPASS reden tot het vereisen van schadeloosstelling door de GEBRUIKER, en geeft GYMPASS het recht tot het nemen van juridische maatregelen alsmede het ondernemen van maatregelen ten aanzien van de aankoop gedaan door de GEBRUIKER en/of naar de GEBRUIKER van de WEBSITE, zonder GYMPASS te belasten met enige compensatie.

2.2.4 Gebruik van aangeboden PRODUCTEN:

De GEBRUIKER erkent dat, om gebruik te maken van de gecontracteerde PRODUCTEN van PARTNERS, hij/zij het (nummer van) de PAS dient te tonen bij de receptiebalie van de PARTNER in kwestie. Het tonen van (het nummer van) de PAS dient plaats te vinden bij ieder bezoek van de GEBRUIKER aan een PARTNER.

2.2.4.1 GEBRUIKERS dienen de relevante regelgeving van het gebruik van de PRODUCTEN van de PARTNERS na te leven in al haar aspecten, ook in het geval van doktersverklaringen, en lokale, provinciale of nationale wetten te raadplegen inzake de verplichte onderwerping aan fysieke activiteiten in sportscholen van PARTNERS. Het is voor de PARTNER hierin te voorzien alsmede enige andere documentatie voor het aanbieden van hun diensten.

2.2.4.2 De GEBRUIKER kan maximaal een validatie per PARTNER per dag uitvoeren.

2.2.5 Klachten, verzoeken en geschillen:

GYMPASS beheert de administratie inzake consumentencontracten, klachten, annuleringsverzoeken en terugbetalingsverzoeken. In geval van een geschil tussen de GEBRUIKER en een PARTNER inzake de PRODUCTEN verkregen op de WEBSITE, zal GYMPASS bemiddelen in het geschil tussen de GEBRUIKER en de PARTNER en helpen een aanvaardbare oplossing te bereiken.
Voor consumentencontracten, klachten, annuleringsverzoeken, terugbetalingsverzoeken en geschillen, neem contact op via: klantenservice@gympass.com of +31 (0)20 2622152 (maandag - vrijdag, 9.00 – 17.00, met uitzondering van feestdagen).

 1. BEVOEGDHEID REGISTRATIE OP DE WEBSITE

3.1 De diensten van GYMPASS zijn enkel beschikbaar voor personen met de rechtsbevoegdheid deze te contracteren. Personen zonder deze bevoegdheden kunnen geen gebruik maken van de diensten, inclusief minderjarigen of personen die tijdelijk of permanent zijn ongekwalificeerd zijn verklaard door GYMPASS, voor welke reden dan ook.

3.2 Het is ook niet toegestaan voor een persoon om meer dan een account te hebben in het portaal van GYMPASS. Indien GYMPASS dubbele accounts ontdekt door haar gegevens verificatiesysteem, zullen alle accounts buiten gebruik worden gesteld.

3.3 Rechtspersonen mogen zich aanmelden via haar wettelijke vertegenwoordigers. Er zal een apart contract worden gesloten.

 1. REGISTRATIE

4.1 De registratie van een persoon zal slechts worden bevestigd nadat alle registratievelden toereikend zijn ingevuld. De (toekomstige) GEBRUIKER dient deze in te vullen met precieze, accurate en waarheidsgetrouwe informatie, en dient zijn/haar persoonlijke gegevens bij te werken in geval van wijziging.

4.2 GYMPASS is niet verantwoordelijk voor de juistheid van ingevulde persoonlijke gegevens door haar GEBRUIKERS. De GEBRUIKER garandeert en draagt verantwoordelijk, in ieder geval, voor de waarheidsgetrouwheid, accuraatheid en authenticiteit van de geregistreerde persoonlijke gegevens.

4.3 GYMPASS behoudt het recht voor tot het gebruik van alle mogelijke middelen ter validatie van de identificatie van de GEBRUIKER, en het verzoeken van eventuele aanvullende gegevens en documenten die GYMPASS relevant acht ter verificatie van de aangeleverde persoonlijke informatie.
In het kader van de geleverde diensten door GYMPASS of ter naleving van wettelijke verplichtingen rustend op GYMPASS, is het toegestaan voor GYMPASS om persoonlijke gegevens te verwerken met betrekking tot de GEBRUIKER. GYMPASS mag persoonlijke gegevens verwerken ter optimalisatie van het aanbieden van diensten aan de GEBRUIKER en om in staat te zijn de GEBRUIKER te benaderen met informatie en diensten aangeboden door GYMPASS en de PARTNERS. GYMPASS zal persoonlijke gegevens verwerken in het kader van de diensten overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens.

4.4 Indien GYMPASS besluit de accuraatheid van registratiegegevens van een GEBRUIKER te controleren en incorrecte of onware informatie wordt aangetroffen, of indien de GEBRUIKER niet reageert of weigert de benodigde documenten aan te leveren, dan mag GYMPASS de GEBRUIKER tijdelijk schorsen of de gebruiker definitief deactiveren, onverminderd eventuele andere benodigd of passend geachte maatregelen.

4.5 De GEBRUIKER zal toegang verkrijgen tot zijn/haar account via e-mail en wachtwoord of persoonlijke Facebook Account en verplicht zich deze gegevens niet mede te delen aan derde partijen, als volledige en uitsluitende verantwoordelijke voor het gebruik van de account.

4.6 In geval van toepassing van een of meerdere van de voorwaarden genoemd in paragraaf 4.4, worden alle aankopen van PRODUCTEN door de GEBRUIKER op de WEBSITE automatisch geannuleerd, zonder enig soort compensatie of terugbetaling voor de GEBRUIKER, om deze reden.

4.7 De GEBRUIKER gaat akkoord GYMPASS onverwijld te informeren, inzake onbevoegd gebruik van zijn/haar account, alsmede onbevoegde toegang door derde partijen tot de account. De GEBRUIKER zal uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de transacties gedaan op zijn/haar account, aangezien toegang enkel mogelijk is door beschikbaarstelling van een login en wachtwoord of door zijn/haar Facebookaccount, enkel bekend bij de GEBRUIKER.

4.8 In geen geval zal een transactie, verkoop, huur of ander type transactie van GEBRUIKERsaccounts worden toegestaan. Het beheren van meer dan een registratie voor dezelfde persoon, alsmede de creatie van nieuwe registraties door mensen wiens originele aanmeldingen zijn geannuleerd, zijn overtredingen van het beleid van GYMPASS.

 1. BETALING

5.1 GYMPASS voorziet in het online platform op de WEBSITE om transacties overeen te komen tussen de GEBRUIKER en de PARTNER. Betalingen door een GEBRUIKER worden ontvangen door GYMPASS namens en voor de rekening van de PARTNER. Na gebruik van een PAS zal GYMPASS een deel van de betaling voor de aangeboden sportdiensten ontvangen, en het overige deel overmaken naar de PARTNER, zoals overeengekomen in de partnerschapsovereenkomst tussen GYMPASS en de PARTNER.

5.2 De verkrijging van de PRODUCTEN door de GEBRUIKER worden uitgevoerd door het bedrijf verantwoordelijk voor het beheren en verwerken van betalingen.

5.3 GYMPASS kan op geen enkele wijze garanderen dat de aangeboden diensten door het bedrijf verantwoordelijk voor het beheren van deze diensten vrij van fouten, onderbrekingen, storingen, vertragingen of andere imperfecties werken.

5.4 GYMPASS is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van of anderszins voor de aangeboden diensten door het bedrijf, verantwoordelijk voor het beheren van betalingen of voor het niet gebruik kunnen maken van de betalingsdienst.

 1. VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS

6.1 GEBRUIKERS die geïnteresseerd zijn in de beschikbare PRODUCTEN op de WEBSITE dienen de aankoop en betaling uit te voeren gedurende de periode waarin de PRODUCTEN beschikbaar zijn op de WEBSITE, d.w.z., de periode van het partnerschap tussen GYMPASS en de PARTNER.

6.2 Door aankoop van het PRODUCT op de WEBSITE, verklaart de GEBRUIKER dat hij/zij zich bewust is van de voorwaarden om het PRODUCT en/of de diensten gepubliceerd op de WEBSITE te ontvangen en/of te gebruiken.

6.3 Aangezien de diensten aangeboden door GYMPASS enkel bestaan uit bemiddelingsdiensten, is GYMPASS niet verantwoordelijk voor belastingen toepasselijk op de activiteiten en transacties van de GEBRUIKERS van de WEBSITE, alsmede de goederen of diensten aangeboden door haar PARTNERS. Zoals vastgelegd door de toepasselijke wetgeving, dient de GEBRUIKER de factuur aan te vragen bij de PARTNER, en deze factuur dient het totale bedrag te omvatten dat is betaald door de GEBRUIKER voor toegang tot de PARTNER.

 1. RECHT OP BEDENKTIJD EN ANNULERINGSBELEID

7.1 Wanneer de GEBRUIKER een PRODUCT eenmaal heeft aangeschaft op de WEBSITE, kan een GEBRUIKER enkel annuleren in de onderstaande situatie, en gegeven dat de GEBRUIKER zijn/haar PAS niet heeft verzilverd/gebruikt/gevalideerd bij de PARTNER, de daadwerkelijke leverancier van de aangekochte PRODUCTEN:

7.1.1 Binnen 7 (zeven) dagen na de levering van het PRODUCT op de persoonlijke account van de GEBRUIKER op de WEBSITE, kan de GEBRUIKER om annulering van de aankoop verzoeken. De terugbetaling kan plaatsvinden via dezelfde betalingsmethode gebruikt voor de aankoop van het PRODUCT, of het overeenkomende bedrag kan worden overgemaakt naar de persoonlijke account van de GEBRUIKER op de WEBSITE. Dit bedrag kan worden gebruikt door de GEBRUIKER ter verkrijging van een ander PRODUCT.

Wanneer de GEBRUIKER heeft gekozen voor het overmaken naar de persoonlijke account van de GEBRUIKER op de WEBSITE, dient de GEBRUIKER zich bewust te zijn dat dergelijke vorderingen niet kunnen worden omgezet in gelden, en de geldigheid van dergelijke vorderingen, alsmede ieder ander krediet gestort op de account van de GEBRUIKER door GYMPASS voor welke betaling dan ook, maximaal zes (6) maanden zal zijn.

7.2 Indien het PRODUCT geheel of gedeeltelijk is verzilverd/gebruikt/gevalideerd door de GEBRUIKER bij de PARTNER, de leverancier van de gekochte goederen of diensten, dan zal GYMPASS de annulering geen gevolg geven, noch de terugbetaling van eventuele betalingen gedurende de periode van het PRODUCT, onafhankelijk van de reden van het annuleringsverzoek.

7.3 De GEBRUIKER is zich bewust dat bepaalde PRODUCTEN enkel gebruikt kunnen worden gedurende een specifieke periode of op specifieke dagen. Het gebruik van het PRODUCT strijdig met de tijd en/of datum, alsmede de strijdigheid met andere voorwaarden brengt geen retour of inruil met zich mee.

 1. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR HET ONBEPERKT DAGPAS PAKKET

8.1 Onverminderd de voorgenoemde bepalingen inzake onder andere GYMPASS en de PRODUCTEN, kunnen GEBRUIKERS ook een ONBEPERKT DAGPAS PAKKET aanschaffen. Met het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET kan de GEBRUIKER de WEBSITE gebruiken ter verkrijging van maximaal 31 (eenendertig) dag-passen in de betreffende maand). De GEBRUIKER die dit product aanschaft, is gerechtigd tot maximaal een bezoek per dag en, na het einde van iedere maand, vervallen ongebruikte bezoeken. Om toegang te verkrijgen tot dit product, dient de GEBRUIKER een maandelijkse betaling te doen aan GYMPASS ("ONBEPERKT DAGPAS PAKKETPRIJS").

8.2 Ter vaststelling van de PARTNERS omvat in de prijs van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET, dient de prijs van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET van iedere PARTNER te worden bekeken. PARTNERS opgenomen in de pakketten van de GEBRUIKERS hebben reeds ONBEPERKT DAGPAS PAKKETTEN, met een prijs per maand lager of gelijk dan het bedrag gecontracteerd door de GEBRUIKER.

8.3 De PARTNERS opgenomen in het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De wijziging kan plaatsvinden door middel van de beëindiging van het contract tussen GYMPASS en PARTNERS, door middel van prijswijzigingen van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET van de PARTNERS en voor welke andere reden dan ook.

8.3.1 Indien de maandelijkse prijs van een ONBEPERKT DAGPAS PAKKET van een PARTNER stijgt en indien de GEBRUIKER reeds tenminste een bezoek heeft gebracht aan deze PARTNER in het verleden, dan zal de GEBRUIKER voor een periode van zes (6) maanden na het laatste bezoek van deze GEBRUIKER aan de PARTNER toegang hebben tot de PARTNER, voordat de prijsverandering van de maandelijkse prijs plaatsvindt.

8.3.2 De GEBRUIKER die verzoekt om annulering van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET zal worden vrijgesteld van betaling van de boete in paragraaf 8.9.1 indien het partnerschap tussen GYMPASS en de PARTNER, bezocht door de GEBRUIKER, is beëindigd.

8.3.3 De GEBRUIKER kan gebruik maken van het voorafgaand gekochte ONBEPERKT DAGPAS PAKKET in iedere sportschool binnen de prijsrange van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET, tot het einde van de geldigheid van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET. In het geval van faillissement of sluiting (beëindiging van onderneming) van de PARTNER wiens partnerschap met GYMPASS werd beëindigd, of indien deze Partner, na de beëindiging door de PARTNER, het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET van de GEBRUIKER niet accepteert, kan de GEBRUIKER verzoeken om annulering van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET en zal proportioneel wordt vergoed zonder enige sanctie voor de vervroegde beëindiging.

8.4 In geval van fraude of misbruik van de diensten van GYMPASS, kunnen het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET en de GEBRUIKER worden geblokkeerd. De GEBRUIKER zal in kennis worden gesteld van de redenen.

8.5 Verkrijging van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET, alsmede andere beschikbare PRODUCTEN op de WEBSITE, dient te worden gedaan op de WEBSITE. Het is niet mogelijk om PRODUCTEN direct bij de sportschool te kopen.

8.6 Het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET omvat geen vakantie of tijdelijke stopzetting.

8.7 Alle pakketten worden maandelijks in rekening gebracht door afschrijving van de account van de GEBRUIKER of creditcard of door andere betalingsmethoden beschikbaar op de WEBSITE, en zullen een geldigheid van tenminste zes ((6) maanden hebben, ter waarborging van het kunnen garanderen van de aangeboden prijs door GYMPASS. Na deze periode, wordt het PRODUCT automatisch verlengd voor de opeenvolgende maandelijkse periodes.

8.8 Alle betalingen dienen online te worden uitgevoerd op de WEBSITE. Het is niet mogelijk om direct bij de sportschool te betalen.

8.9 Een verzoek tot annulering van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET kan worden gedaan door de GEBRUIKER via het GYMPASS callcenter, of via de chat in het GEBRUIKERSPORTAAL op de WEBSITE van GYMPASS, of via e-mail beschikbaar op de contactpagina van GYMPASS. De GEBRUIKER zal niet langer toegang hebben tot de PARTNERS vanaf de laatste dag van de maand waarin de annulering werd verzocht.

8.10 Het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET is enkel geldig voor de PARTNERS die dit beschikbaar stellen op hun webpagina’s op de WEBSITE van GYMPASS.

8.11 Over het algemeen, zijn PARTNERS met Pilates studio’s en Personal Trainer lessen niet opgenomen in de ONBEPERKT DAGPAS PAKKETTEN. Indien PARTNER om enige reden een deze soorten PRODUCTEN onrechtmatig aanbiedt, gelieve dit direct te melden aan GYMPASS.

8.12 Er zijn PARTNERS die de diensten van Personal Trainers aanbieden ter assistentie van de GEBRUIKERS in hun oefeningen. Controleer het beleid van het in rekening brengen van het gebruik van interne en externe Personal Trainer diensten rechtstreeks bij de PARTNER.

8.13 De GEBRUIKER is verplicht de regels van gebruik en gedrag op te volgen van iedere PARTNER. De GEBRUIKER dient rechtstreeks bij de PARTNER na te vragen wat wel en niet is toegestaan in de faciliteit van de PARTNER.

8.14 U kunt ook gebruik maken van sportscholen buiten uw “LAND VAN HERKOMST” (land van aankoop van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET) in ieder land waar GYMPASS PARTNERS heeft (“LAND VAN BESTEMMING”). Indien het LAND VAN HERKOMST en het LAND VAN BESTEMMING gebruikmaken van dezelfde valuta, dan zal de waarde van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET van dezelfde waarde worden geacht als dat van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET in het LAND VAN HERKOMST. Indien het LAND VAN BESTEMMING een andere valuta gebruikt dan het LAND VAN HERKOMST, dan zal de waarde worden omgerekend naar de valuta van het LAND VAN BESTEMMING met de wisselkoers, vermenigvuldigd met 0.9 (verlagende factor) vanwege het risico van de valutawissel. De waarde van het equivalent van het ONBEPERKT DAGPAS PAKKET is beschikbaar op de sportschool filters op de GYMPASS site, en kunnen worden gewijzigd op ieder moment, bijvoorbeeld door abrupte veranderingen in wisselkoersen tussen valuta.

 1. INHOUD VERSTREKT DOOR DE GEBRUIKER

9.1 De GEBRUIKER kan inhoud creëren (onder andere foto’s, ratings en reviews) ter weergave op de WEBSITE.

9.2 Door gebruikt van de site, zijn GEBRUIKERS zich bewust dat de WEBSITE wordt gehost in Europa, alsmede dat alle informatie-uitwisseling direct naar Europa wordt verzonden. Bovendien erkent de MAKER VAN CONTENT, en gaat akkoord, dat de regels en wetten die het gebruik van informatie geproduceerd door een MAKER VAN CONTENT op de WEBSITE beheersen, overeenstemmen met de regelgeving van de toepasselijke (Europese) wetten.

9.3 Wanneer de MAKER VAN CONTENT, content toevoegt aan de WEBSITE, gaat hij/zij akkoord dat de content is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden gedurende de periode dat de content wordt gebruikt of wordt getracht de content te gebruiken.

9.4 Indien op enig moment de MAKER VAN CONTENT niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief, zonder beperking, de tijd waarin GYMPASS veranderingen aanbrengt, dan dient hij/zij geen gebruik te maken van de “Instrumenten voor Toevoeging van Content door Gebruikers ”, deze niet trachten te gebruiken en het gebruik onverwijld te beëindigen. Het gebruik brengt reeds een rechtsverhouding met de Gebruiksvoorwaarden tot stand, door het vaststellen van de Gebruiksvoorwaarden hierin, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele veranderingen.

9.5 Elke keer dat de MAKER VAN CONTENT een upload uitvoert of content toevoegt op de WEBSITE (of zelfs wanneer hij/zij dit probeert te doen), zal de MAKER VAN CONTENT de acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden bevestigen, waardoor deze juridische bindend zijn.

9.6 Wanneer de GEBRUIKER content toevoegt, kan de MAKER VAN CONTENT ook worden gevraagd te voorzien in bepaalde informatie inzake de content, welke kan omvatten, maar niet beperkt is tot, een beschrijvende titel, informatie over de content, de tijdsduur en locatie en/of vergelijkbare informatie.

9.7 Door het versturen van content, gaat de MAKER VAN CONTENT ook akkoord met en accepteert dan de term “content” verwijst naar en omvat – maar niet beperkt is tot – alle informatie die de PARTNER e-mailt naar de GYMPASS, of alle informatie die gerelateerd kan zijn aan de informatie verzonden door de MAKER VAN CONTENT.

9.8 De MAKER VAN CONTENT dient altijd een kopie van de geproduceerde content te behouden, zelfs nadat deze is toegevoegd aan de WEBSITE. GYMPASS is niet verantwoordelijk voor verloren, beschadigde, verdwenen, onbruikbare of onleesbare content.

9.9 Bewijs dat de MAKER VAN CONTENT de content heeft geaccepteerd betekent niet of is geen bewijs van dat de content is ontvangen door GYMPASS.

9.10 De MAKER VAN CONTENT is uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor de communicatie en content (en de gevolgen ervan) verstuurd in zijn/haar naam, gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord en registratie of profielinformatie, indien van toepassing.

9.11 De content is geen weergave van de mening van GYMPASS, welke op geen enkel moment de waarheidsgetrouwheid, accuraatheid of betrouwbaarheid van enige content garandeert, of meningen uitgedrukt in de content onderschrijft of ondersteunt. GYMPASS is niet aansprakelijk voor content.

9.12 Indien GYMPASS bepaald, naar eigen oordeel, dat enige content toegevoegd door een MAKER VAN CONTENT deze Gebruiksvoorwaarden schendt, dan behoudt GYMPASS zich het recht voor op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving of enige beperking van alle andere rechten beschermd door deze Gebruiksvoorwaarden, overeenkomstig de wet of het recht om:
(a) toestemming te weigeren om de content opnieuw te sturen;
(b) de content te verwijderen;
(c) zijn/haar registratie en het recht tot gebruik van de Instrumenten voor Toevoeging van Content door Gebruikers terug te trekken, en
(d) gebruik te maken van enige technische, juridische, operationele of andere beschikbare middelen, ter handhaving van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief, zonder beperking, het blokkeren van specifieke IP-adressen of het deactiveren van de registratie, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.

9.13 GYMPASS geeft geen garantie dat haar Instrumenten voor Toevoeging van Content door Gebruikers of enige content niet wordt gebruikt voor illegale doeleinden, of dat enige video, software of content, geopend, gebruikt of geïmporteerd van buiten Europa door haar Instrumenten voor Toevoeging van Content door Gebruikers, niet illegaal is voor bepaalde personen of landen.

9.14 Bij het toevoegen van content, handelt de MAKER VAN CONTENT voor zijn/haar eigen risico. De MAKER VAN CONTENT is verantwoordelijk voor naleving van de wetten van zijn/haar land.

9.15 De MAKER VAN CONTENT gaat akkoord geen “Ongeautoriseerde Content” te versturen of trachten te versturen, en het recht van GYMPASS om enige “Ongeautoriseerde Content”, d.w.z. enige content in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, af te wijzen, acceptatie te weigeren, verwijderen of enige andere handeling die GYMPASS nodig acht.

9.16 Door het versturen van alle content via de Instrumenten voor Toevoeging van Content door Gebruikers, geeft de MAKER VAN CONTENT aan GYMPASS zijn/haar licentie, autorisatie en volledige en onbeperkte toestemming wereldwijd, onherroepelijk en kosteloos, in iedere vorm of format, via enige media of medium, de technologie of Instrumenten nu bekend of hierna ontwikkeld of ontdekt, geheel of gedeeltelijk, voor het opslaan, behouden, onderhouden, gebruiken, verspreiden, weergeven, vertonen, uitvoeren, publiceren, overdragen, wijziging, afgeleide werken voorbereiden, aanpassen, formatteren, vertalen en anderszins exploiteren  van enige content, geheel of gedeeltelijk, op de WEBSITE, voor ieder doeleinde (inclusief, maar niet beperkt tot promotionele doeleinden) zonder verklaring, communicatie, krediet of andere verplichting in relatie tot de MAKER VAN CONTENT, alsmede het recht tot het geven van een licentie, sub-licentie en het autoriseren van anderen ter uitoefening van de rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden.

9.17 GYMPASS is eigenaar van alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en naar de instrumenten van de content, inclusief, maar niet beperkt tot, alle gerelateerde intellectuele en bestaande eigendomsrechten wereldwijd, zodat de MAKER VAN CONTENT geen eigendom, bezit of enig ander recht, eigendomsrecht of belang verkrijgt in relatie tot de instrumenten van de content.

9.18 De MAKER VAN CONTENT verklaart dat hij/zij de enige verantwoordelijke persoon zal zijn voor de geleverde content aan GYMPASS, verklarende dat hij/zij:
(i) alle benodigde licenties, autorisaties, rechten tot gebruik van alle intellectuele eigendom en enige derde partij, inclusief patenten, auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, of enige andere rechten;
(ii) toestemming heeft van eventuele personen die zichtbaar zijn in de geleverde content voor het gebruik van zijn/haar afbeelding, stem, naam, privacy en andere persoonlijkheidsrechten;
(iii) deze content heeft geregistreerd (indien audiovisueel) bij de bevoegde instantie (indien van toepassing;
(iv) alle benodigde credits bevat voor het behoud van de morele rechten van auteursrechthebbenden.

9.19 GYMPASS kan op ieder moment de relatie met de MAKER VAN CONTENT beëindigen en zijn/haar recht tot gebruik van de Instrumenten voor Toevoeging van Content door Gebruikers beëindigen, zonder kennisgeving.

 1. SANCTIES

10.1 Onverminderd andere maatregelen, mag GYMPASS de account van een GEBRUIKER op ieder moment waarschuwen, schorsen of staken, tijdelijk of permanent, en passende juridische actie ondernemen indien:
a) de GEBRUIKER niet voldoet aan enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden;
b) de GEBRUIKER niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen als een GEBRUIKER;
c) de GEBRUIKER zich bezighoudt met kwaadwillige of misleidende handelingen;
d) de identiteit van de GEBRUIKER kan niet worden geverifieerd of enige andere informatie geleverd door hem/haar is incorrect;
e) GYMPASS vermoedt dat uitingen of de houding van de GEBRUIK schade toebrengt aan derde partijen of GYMPASS, of de potentie heeft dit te doen.
In geval van diskwalificatie van de account van de GEBRUIKER, worden alle aankopen van actieve PRODUCTEN automatisch geannuleerd. GYMPASS behoudt zich het recht voor op ieder moment en volledig naar eigen oordeel, de inzending van persoonlijke documentatie te vereisen, binnen beperkingen genoemd in artikel 4.3.

 1. VERANTWOORDELIJKHEDEN GYMPASS

11.1 Als een bemiddelaar, is GYMPASS niet de eigenaar van de PRODUCTEN, en heeft geen bezit van de PRODUCTEN. GYMPASS intervenieert niet in de levering en/of het gebruik van de PRODUCTEN waarvan verkrijging plaatsvinden op de WEBSITE.

11.2 De verantwoordelijkheid voor het PRODUCT, voor de leveringstijd en/of gebruik, voortbestaan, hoeveelheid, kwaliteit, conditie, integriteit, legitimiteit of regelnaleving van de PRODUCTEN aangeboden door PARTNERS via GYMPASS en zijn gekocht door GEBRUIKERS, komt altijd toe aan de PARTNERS. GYMPASS is ook niet verantwoordelijk voor (het gebrek aan) de capaciteit van de GEBRUIKER of de accuraatheid van de persoonlijke gegevens ingevuld door de GEBRUIKERS in hun registratie, noch zal GYMPASS verborgen of zichtbare defecten in de onderhandelingen tussen de PARTNERS en de GEBRUIKERS waarborgen.

11.3 GYMPASS zal niet verantwoordelijk zijn voor het vervullen van de aangenomen verplichtingen door effectieve GEBRUIKERS. De GEBRUIKER erkent en gaat akkoord dat hij/zij de aankoop van PRODUCTEN van PARTNERS uitvoert voor eigen risico. In geen geval zal GYMPASS aansprakelijk zijn voor verloren winsten of enige andere schade en/of letsel dat GEBRUIKERS kunnen lijden als gevolg van de aankopen op de WEBSITE.

11.4 GYMPASS is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal schade, of verlies van de PAS ter identificatie van de aankoop op de WEBSITE. De check-in of dagelijkse token zal als bewijs dienen voor de verkrijging van het PRODUCT door de GEBRUIKER. Het veilig bewaren van de PAS, en blootstelling ervan aan derde partijen, komt uitsluitend voor de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER. Check-in dient te worden gedaan direct, voor toegang van de GEBRUIKER tot de sportschool, op https://www.gympass.com/checkin na inloggen. Als alternatief zal de dagelijkse token dagelijks worden afgegeven op de dag dat de GEBRUIKER zijn/haar PAS wil gebruiken, op https://www.gympass.com.

11.5 GYMPASS beveelt aan dat iedere transactie wordt uitgevoerd met zorg en gezond verstand. De GEBRUIKER dient de risico’s van het verwerven van PRODUCTEN te overwegen.

11.6 Overwegende dat het onmogelijk is om een volledige en ononderbroken werking van enige telecommunicatiedienst of computer gedurende 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, vanwege de kwetsbaarheid en complexiteit van telecommunicatiediensten (aangezien deze dienst is gebaseerd op telecommunicatiediensten geleverd door derde partijen), geeft GYMPASS op geen enkele wijze garantie dat de dienst ononderbroken en/of op foutloze wijze zal zijn.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

12.1 Het commercieel gebruik van de uitdrukking/naam “GYMPASS” als een handelsmerk, handelsnaam of domeinnaam, alsmede de inhoud van de schermen gedurende de diensten van GYMPASS, alsmede programma’s databases, netwerken en documenten die de GEBRUIKER toegang geven tot zijn/haar account, zijn eigendom van GYMPASS en zijn beschermd door het recht en internationale auteursrecht verdragen, handelsmerken, patenten en industriële ontwerpen. Het misbruik en gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is verboden, tenzij dit gebeurt met de uitdrukkelijke toestemming van GYMPASS.

12.2 De WEBSITE kan gelinkt zijn aan andere websites in het netwerk, wat niet betekent dat deze sites eigendom zijn van of worden beheerd door GYMPASS. Zonder controle over deze sites, zal GYMPASS niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, praktijken en diensten daarop aangeboden. De aanwezigheid van links naar andere websites impliceert geen goedkeuring, toezicht, medeplichtigheid of solidariteit van GYMPASS tot deze websites en hun inhoud, zelfs indien deze sites PARTNERS zijn van GYMPASS.

 1. PRIVACYGEGEVENS

13.1 GYMPASS neemt alle mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonlijke gegevens van haar GEBRUIKERS te behouden, maar is niet verantwoordelijk voor schade die kan worden afgeleid van schending van deze maatregelen door derde partijen, gebruikmakend van publieke netwerken of het internet, door het ondermijnen van de beveiligingssystemen ter toegang tot informatie van GEBRUIKERS.

13.2 De GEBRUIKER gaat akkoord dat informatie gerelateerd aan het gebruik dat kan worden gemaakt van de PARTNERS, ofwel verwijzend naar bezochte PARTNERS of de dagen en tijden waarop deze PARTNERS werden gebruikt, behoort toe aan GYMPASS en het is aan GYMPASS om deze informatie te gebruiken voor bedrijfsdoeleinden.

13.3 In geval van twijfel over de beveiliging van persoonlijke gegevens, of voor meer informatie over persoonlijke gegevens en de gevallen waarin de vertrouwelijkheid van deze clausule kan worden gebroken, neem gaarne contact op met: support@gympass.com.

 1. VRIJWARING

14.1 De GEBRUIKER zal GYMPASS, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of moederbedrijven, functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers vrijwaren voor enige vorderingen, acties of procedures tegen GYMPASS als gevolg van inbreuk door de GEBRUIKER van de Gebruiksvoorwaarden of schending van wetten of rechten van derde partijen, alsmede alle redelijk gemaakte kosten en uitgaven door GYMPASS, inclusief advocaatkosten, in verband met een dergelijke inbreuk of schending.

 1. INBREUK OP SYSTEEM OF DATABASE. INTERNET PROBLEMEN

15.1 Het gebruik van enig apparaat, software of andere functie dat kan interfereren met de activiteiten en operaties van GYMPASS alsmede de informatie van het PRODUCT, beschrijvingen of accounts op de databases van GYMPASS zijn niet toegestaan. Iedere poging tot indringing of activiteit die de wetten inzake intellectueel en/of eigendom of de voorwaarden bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden kan schenden of er inbreuk op kan maken, maken deze persoon verantwoordelijk voor de juridische acties betreffende deze activiteiten, alsmede de daarin voorziene boetes, zoals compensatie voor de veroorzaakte schade.

15.2 GYMPASS is niet verantwoordelijk voor enige schade, letsel of verlies veroorzaakt door het systeem, de server of internetproblemen. GYMPASS is niet aansprakelijk voor enig virus dat de apparatuur van de GEBRUIKER kan aanvallen als gevolg van de toegang, het gebruik of het browsen van de internetsite; of als gevolg van een overdracht van gegevens, bestanden, afbeeldingen, teksten of audio. GEBRUIKERS kunnen geen verantwoordelijkheid toeschrijven aan GYMPASS, noch betaling vereisen voor winst verlies vanwege verliezen voortvloeiend uit technische problemen in systemen of op het internet. Afsluitend, kan het systeem niet beschikbaar zijn vanwege technische redenen of storing van het internet of enige andere toevallige omstandigheden of overmacht buiten de macht van GYMPASS.

 1. WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

16.1 GYMPASS mag deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment wijzigen, ter verbetering ervan en ter verbetering van haar diensten. De nieuwe Gebruiksvoorwaarden worden van kracht vanaf hun publicatie op de WEBSITE.

16.2 De wijzigingen worden niet van kracht in relatie tot de PRODUCTEN en aankopen die reeds waren voltooid op het moment van publicatie van dergelijke wijzigingen. In dat geval, blijft de voorgaande formulering van de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

17. KEUZE VAN RECHT, GESCHILLEN

17.1 Alle contracten tussen de GEBRUIKER en GYMPASS worden exclusief beheerst door Nederlands recht.

17.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de plaats waarin het geregistreerde kantoor van GYMPASS is gelegen.

 

×

Door onze diensten te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Als u dit wilt wijzigen en meer informatie wilt vinden, klik dan hier hier .