Gebruiksvoorwaarden

 

 • Inleiding en Materiële voorwaarden

 

Deze Gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) vormen een bindende overeenkomst tussen u en Gympass US LLC, een besloten vennootschap. Gympass is gevestigd op 160 Varick Street, New York, NY 10013, USA (“Gympass”, “wij” en “ons”) welke van toepassing is op uw gebruik van de Gympass-websites, de Gympass-softwaretoepassing en de door Gympass geleverde zakelijke bemiddelingsdiensten op het gebied van fitness (de “Diensten”). DOOR ONZE DIENSTEN TE BEZOEKEN EN GEBRUIKEN VERKLAART U DEZE VOORWAARDEN TE HEBBEN GELEZEN, BEGREPEN EN AANVAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN. 

Zoals nader uitgelegd in deze Voorwaarden (en zonder af te doen aan de uitdrukkelijke bewoordingen van deze Voorwaarden), erkent u het volgende:

 • In deze Voorwaarden is door middel van verwijzing onze Privacyverklaring opgenomen, en u verklaart hierbij expliciet akkoord te gaan met de voorwaarden hiervan.
 • Eventuele geschillen die ontstaan tussen u en Gympass zullen, voor zover wettelijk toegetaan,worden beslecht middels bindende arbitrage, zoals specifiek bepaald in de onderstaande Arbitrageovereenkomst. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, zoals hieronder gedetailleerd beschreven, doet u samen met Gympass afstand van het recht op een juryproces en het recht om deel te nemen aan een collectieve rechtszaak.
 • U stemt in met automatische verlenging van uw Abonnement (zoals hieronder gedefinieerd) tot wederopzegging van uw abonnement.

 

 

 • Zijn deze Voorwaarden onderhevig aan wijzigingen?

 

Wij doen voortdurend ons best om onze Diensten te verbeteren. Hierbij kan het gebeuren dat wij nieuwe functionaliteiten introduceren of sommige functionaliteiten beperken, waardoor de Voorwaarden mogelijk samen met de Diensten moeten worden gewijzigd. Wij kunnen Diensten gedeeltelijk opschorten of beëindigen. Daarom behouden wij ons het recht voor de Voorwaarden en de Diensten te allen tijde te wijzigen. 

Uw gebruik van deze Diensten na de datum van inwerkingtreding van een wijziging zal worden beschouwd als acceptatie van de herziene Voorwaarden. Indien u niet akkoord kunt gaan met een wijziging van deze Voorwaarden of een Dienst, resteert u (voor zover wettelijk is toegestaan) geen andere mogelijkheid dan uw Abonnement op te zeggen en de Dienst niet meer te bezoeken en gebruiken.

 

 • Wie kunnen van de Diensten gebruikmaken?

 

Kinderen. Wij verzamelen of vragen niet bewust naar persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming. Indien u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u zich niet zelf te registreren voor de Diensten of uw persoonsgegevens aan ons door te geven zonder toestemming van een ouder of voogd. Door de Diensten te bezoeken of gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar bent en toestemming hebt van een ouder of voogd om de Diensten te gebruiken. Indien u de ouder of voogd bent van een minderjarige die zich heeft geregistreerd voor de Diensten of deze heeft gebruikt zonder uw toestemming, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via  +31 (020) 2622152 of klantenservice@gympass.com.

 

 • Hoe kan ik me registreren en de Diensten gebruiken?

 

Beschrijving. Gympass biedt u toegang tot een netwerk van sportlocaties, healthclubs en fitnesscentra die overeenkomst zijn aangegaan met Gympass (“Sportlocaties”). In verschillende geografische gebieden zijn verschillende Sportlocaties met diverse programmaniveaus beschikbaar. De beschikbaarheid van een Sportlocatie kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Registratie. Indien u gebruik wenst te maken van de Diensten, dient u zich eerst te registreren door een account aan te maken. Om een account te kunnen maken, moet u registratiegegevens verstrekken (waaronder een e-mailadres, nationaal fiscaal nummer (alleen indien u woonachtig bent buiten de EER) en/of telefoonnummer) en een wachtwoord en gebruikersnaam kiezen (“Gympass gebruikersnaam”). 

Toegang. Nadat u een account hebt aangemaakt, kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord of een sociale-media-account (bijv. Facebook) inloggen bij de website of app en daar de Diensten bezoeken. Door de Diensten te bezoeken via sociale media stemt u ermee in dat wij toegang krijgen tot bepaalde gegevens van uw sociale-mediaprofiel ten behoeve van de Diensten zoals beschreven tijdens het inloggen. U kunt zelf beheren tot welke gegevens u ons toegang wilt geven door uw privacy-instellingen in uw sociale-media-account aan te passen. Door gebruik te maken van de Diensten machtigt u ons in overeenstemming met onze Privacyverklaring alle gegevens te verzamelen, op te slaan, bewaren en verwerken die u de sociale-mediadienst hebt toegestaan aan ons te verstrekken. 

Juistheid van gegevens. U mag slechts één account hebben bij Gympass. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u ons juiste en volledige registratiegegevens verstrekt en deze indien nodig bijwerkt. Gympass behoudt zich het recht voor om uw registratiegegevens te allen tijde te controleren en kan u verzoeken aanvullende gegevens en documenten te verstrekken die naar mening van Gympass nodig zijn om uw registratiegegevens te verifiëren. U mag voor uw Gympass gebruikersnaam geen naam gebruiken waarop u geen gebruiksrecht hebt, of de naam gebruiken van iemand anders met de bedoeling u voor deze persoon uit te geven. U mag uw account niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming overdragen, verkopen of uitlenen aan iemand anders. Indien registratiegegevens naar het oordeel van Gympass onjuist zijn, of indien u deze Voorwaarden op andere wijze hebt geschonden, behoudt Gympass zich het recht voor om uw account tijdelijk stop te zetten of te beëindigen (zonder vergoeding of terugbetaling) of andere noodzakelijke of passende maatregelen te nemen. 

 

 • Zijn er kosten verbonden aan het maken van een account?

 

U kunt op onze website gratis een account maken. Als u echter gebruik wilt maken van de via de Sportlocaties aangeboden faciliteiten of diensten, moet u via de app of de website van Gympass een abonnement aanschaffen op de Diensten (“Abonnement”).  

Diensten van Sportlocaties. Op onze website en in onze app is een overzicht beschikbaar van alle actuele Abonnementen en de bijbehorende Sportlocaties en de kosten van elk Abonnement. Indien er voor een specifieke Sportlocatie bijzondere voorwaarden gelden, dan worden deze vermeld op de website en in de app. Gympass behoudt zich het recht voor om Sportlocaties te allen tijde toe te voegen aan en te verwijderen uit de beschikbare Abonnementen en Diensten. 

Gratis proefperiode. Indien uw Abonnement start met een gratis proefperiode, waarvan de duur wordt aangegeven tijdens de aanschaf, WORDT HET ABONNEMENTSGELD NA AFLOOP VAN DE GRATIS PROEFPERIODE TEN LASTE GEBRACHT VAN DE DOOR U GEKOZEN BETALINGSMETHODE, tenzij u het Abonnement vóór het einde van de gratis proefperiode opzegt. Door ons uw betalingsgegevens te verstrekken middels inschrijving voor de gratis proefperiode, stemt u ermee in dat Gympass het Abonnementsgeld na afloop van de gratis proefperiode afschrijft via de door u gekozen betalingsmethode. U kunt alleen de eerste keer dat u zich inschrijft, gebruikmaken van een gratis proefperiode. Gympass behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken vast te stellen of u in aanmerking komt voor een gratis proefperiode.

Facturering. Het abonnementsgeld wordt via looninhouding of automatische incasso of creditcard (uw “Betalingsmethode”) gefactureerd. Voor facturering via credit card of debetkaart maken wij gebruik van een externe betalingsverwerker (de “Betalingsverwerker”) die u het abonnementsgeld in rekening brengt via een betalingsrekening die is gekoppeld aan uw Gympass-account (uw “Factureringsaccount”). Op de verwerking van dergelijke betalingen zijn naast deze Voorwaarden tevens de voorwaarden, bepalingen en privacyverklaring van de Betalingsverwerker van toepassing. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten die door de Betalingsverwerker worden gemaakt. Door een Abonnement aan te schaffen, gaat u ermee akkoord via de Betalingsmethode alle kosten te voldoen conform de op dat moment voor dat Abonnement geldende tarieven overeenkomstig de van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden en machtigt u ons de geselecteerde Betalingsmethode te factureren. Wij behouden ons het recht voor eventuele tijdens het factureringsproces gemaakte fouten of vergissingen te corrigeren, ook als het betalingsverzoek al is verzonden of betaling heeft plaatsgevonden. Indien wij van u, via de Betalingsverwerker, geen betaling ontvangen, gaat u ermee akkoord om alle op uw Factureringsaccount verschuldigde bedragen op verzoek te betalen. Gympass is niet verantwoordelijk voor eventuele belastingen die van toepassing zijn op de aanschaf van abonnementen of op de door de Sportlocaties geleverde goederen en diensten. U MOET TEN BEHOEVE VAN UW FACTURERINGSACCOUNT ACTUELE, VOLLEDIGE EN NAUWKEURIGE GEGEVENS VERSTREKKEN. U KUNT DERGELIJKE GEGEVENS WIJZIGEN IN UW ACCOUNTINSTELLINGEN.

Automatisch terugkerende facturering. Door een Abonnement aan te schaffen, stemt u ermee in dat uw Abonnement na het verstrijken van de eerste abonnementstermijn steeds automatisch wordt verlengd voor de duur van het eerste abonnement, tenzij u uw Abonnement opzegt. U VERLEENT GYMPASS TOESTEMMING OM UW REKENING TE BELASTEN VIA DE BETALINGSMETHODE DIE BIJ ONS BEKEND IS, OM DE KOSTEN VAN EEN EVENTUELE VERLENGING VAN HET ABONNEMENT TE VOLDOEN. U ontvangt een rekening voor hetzelfde Abonnement (of het Abonnement dat hier het meest op lijkt, indien uw eerdere abonnement niet meer beschikbaar is) ter hoogte van het op dat moment geldende Abonnementsgeld plus eventueel toepasselijke belasting. Wij hanteren voor de betaling van de verlenging van een abonnement dezelfde factureringscyclus als bij uw huidige Abonnement. Bij verlenging kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en het Abonnementsgeld kan te allen tijde worden gewijzigd, voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving.

Opzeggen van het Abonnement. Tenzij uw werkgever een afwijkende opzegprocedure verplicht stelt, kunt u uw Abonnement op elk gewenst moment opzeggen in uw profiel/mijn account/mijn abonnement. Gympass zal uw Abonnement in dat geval niet automatisch verlengen. HOUD ER REKENING MEE DAT BIJ OPZEGGING GEEN RESTITUTIE PLAATSVINDT. Indien u uw Abonnement ten minste 48 uur vóór de factureringsdatum opzegt, wordt uw rekening niet belast. Uw abonnement blijft actief tot de volgende factureringsdatum. 

Als u uw account per ongeluk hebt opgezegd of de gegevens van uw account per ongeluk hebt gewijzigd, neem dan onmiddellijk contact met ons op door een e-mail te sturen naar klantenservice@gympass.com. Wij zullen ons best doen u te helpen, maar kunnen helaas niet garanderen dat wij deze handeling ongedaan kunnen maken en zijn niet verantwoordelijk voor onbedoelde opzeggingen of wijzigingen.

 

 • Hoe kan ik Sportlocaties bezoeken?

 

Na aanschaf van een abonnement kunt u gebruikmaken van alle Sportlocaties die zijn inbegrepen in uw Abonnement. Hiermee kunt u eenmaal per dag één faciliteit bezoeken. U dient alle procedures, beleids- en gebruiksregels te volgen die de faciliteit aan u ter beschikking stelt. Afhankelijk van het soort activiteit of de faciliteit kan bijvoorbeeld het volgende gelden:

 • Lessen hebben een specifieke duur en moeten van tevoren worden gereserveerd
 • De openingstijden kunnen per faciliteit verschillen 

Wij raden u aan vóór uw eerste bezoek contact op te nemen met de faciliteit of de pagina van de Sportlocatie op onze website of in onze app te bekijken.

Toegang tot de faciliteit. Bij aankomst bij de faciliteit, moet u eerst via de app of de website van Gympass inchecken voordat u de faciliteit kunt betreden. Daarnaast moet u voldoen aan eventuele door de Sportlocatie gestelde voorwaarden, zoals het doorlezen en ondertekenen van een verklaring van afstand. Uw check-in moet door de baliemedewerker van de faciliteit worden bevestigd.

Levering van diensten. Gympass hoeft het bewijs van uw Abonnement uitsluitend in digitale vorm te verstrekken. U erkent en verklaart dat alle Sportlocatiediensten namens de Sportlocaties worden gepubliceerd op de website van Gympass en dat dat Sportlocaties uitsluitend verantwoordelijk zijn voor levering, kwaliteit, hoeveelheid, toestand, bestaan, rechtmatigheid, integriteit en wettelijke naleving van de geboden fitness- of gezondheidsdiensten, alsmede voor de juistheid van de beschrijving van de diensten en faciliteiten op de website van Gympass. 

 

 • Hoe schrijf ik me in voor lessen bij Sportlocaties?

 

Lessen reserveren. In veel gevallen moet u uw lessen direct reserveren op de website van de Sportlocatie, maar in sommige gevallen kunt u een les rechtstreeks reserveren via de website of app van Gympass. Dit staat dan aangegeven op de partnerpagina van de Sportlocatie in het Gympass-systeem. 

 

 • Moet ik betalen als ik een gereserveerde les afzeg?

 

Het beleid ten aanzien van reservering en afzegging van lessen, dat door elke afzonderlijke Sportlocatie wordt vastgesteld en per Sportlocatie kan verschillen, wordt vermeld op de pagina van de Sportlocatie op de website van Gympass.

Tijdige afzegging. U bent geen boete verschuldigd als u een gereserveerde les tijdig afzegt, mits u voldoet aan het afzeggingsbeleid van de Sportlocatie.

Te late afzegging/No-show. Er is sprake van een te late afzegging als een les wordt afgezegd nadat de toegestane afzeggingsperiode zoals voorgeschreven door de Sportlocatie is verstreken. Van No-show is sprake als een deelnemer niet komt opdagen voor een gereserveerde les. Bij zowel te late afzegging als No-show kunt u die dag bij geen enkele Sportlocatie meer inchecken. ER KUNNEN KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT BIJ TE LATE AFZEGGING OF NO-SHOW. DE KOSTEN VARIËREN, MAAR WORDEN VERMELD BIJ HET VERKOOPPUNT WAAR U DE LES RESERVEERT. 

 

 • Hoe kan ik mijn familieleden uitnodigen om lid te worden van Gympass? 

 

Als u een actief Abonnement hebt, kunt u een in aanmerking komend Familielid toevoegen (uw echtgenoot/echtgenote/partner of ten laste komend kind). Een in aanmerking komend Familielid registreert zich ook voor een Gympass-account. De kosten van het Abonnement van een Familielid worden gefactureerd via uw Betalingsmethode. Deze Voorwaarden en de Gympass Privacyverklaring zijn van toepassing op elke account die door een in aanmerking komend Familielid wordt gemaakt.

 

 • Gelden er beperkingen voor het gebruik van de Diensten?

 

De materialen die op of via de Diensten worden afgebeeld, uitgevoerd of beschikbaar worden gesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot, tekst, grafieken, gegevens, artikelen, foto's, afbeeldingen, illustraties, inzendingen van gebruikers (“Gebruikersinzendingen”) etc (tezamen de “Inhoud”) worden beschermd door auteursrecht en/of overige wetgeving inzake intellectuele eigendom. U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat u geen Inhoud of Gebruikersinzending aanbiedt of anderszins gebruikmaakt van of in contact staat met de Diensten op een wijze die:

 • inbreuk maakt op of in strijd is met de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derden of Gympass;
 • in strijd is met wet- of regelgeving;
 • beledigend, frauduleus, misleidend, bedreigend, lasterlijk, obsceen, kwaadaardig, onjuist, pornografisch of naar goeddunken van Gympass anderszins aanstootgevend is (tezamen "Aanstootgevende inhoud");
 • de veiligheid van Gympass-accounts in gevaar brengt (bijvoorbeeld door iemand toestemming te geven met uw aanmeldgegevens in te loggen bij de Diensten), de beveiliging van computernetwerken in gevaar brengt, of waardoor wachtwoorden of encryptiecodes worden gekraakt;
 • ervoor zorgt dat mail-list, Listserv of auto-responders of “spam” worden uitgevoerd op de Diensten of die op andere wijze de correcte werking van de Diensten in de weg staat (inclusief onredelijke belasting van de infrastructuur waarop de Diensten draaien);
 • ervoor zorgt dat pagina's, gegevens of gedeelten van de Diensten of Inhoud (hetzij handmatig of geautomatiseerd) worden doorzocht door “crawlers”, “scrapers” of “spiders”;
 • ervoor zorgt dat delen van de Inhoud worden gekopieerd of opgeslagen;
 • ervoor zorgt dat broncode of onderliggende ideeën of gegevens met betrekking tot de Diensten ten prooi vallen aan decompilatie of reverse engineering of op andere wijze worden verkregen.

Gympass heeft het recht om naar eigen goeddunken en voorzover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, uw gebruik van de Diensten en/of uw account te beëindigen (of tijdelijk ontoegankelijk te maken), bijvoorbeeld indien u inbreuk maakt op deze Voorwaarden of handelt in strijd met het voorgaande. Gympass heeft het recht, naar eigen goeddunken, alle maatregelen te nemen die het nodig en/of passend acht tegen Gebruikers die Aanstootgevende inhoud plaatsen op de Diensten.

 

 • Wie is verantwoordelijk voor wat ik doe en bekijk op de Diensten?

 

Alle gegevens of Inhoud die door u of andere gebruikers openbaar wordt gepubliceerd of privé wordt verzonden via de Diensten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is en het openen van deze gegevens en inhoud is op eigen risico. Gympass is niet in staat de identiteit van gebruikers waarmee u via de Diensten communiceert te garanderen. Gympass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of nalatigheden in deze inhoud, valse verklaringen van andere gebruikers, of voor schade of verlies die u in verband hiermee lijdt. 

De Diensten bevatten mogelijk links of verbindingen naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van Gympass en waarop Gympass geen invloed heeft. Als u websites van derden bezoekt of gebruikmaakt van diensten van derden, accepteert u dat hieraan risico's zijn verbonden en dat Gympass niet verantwoordelijk is voor inhoud of diensten van derden.

Uw interactie met organisaties en/of personen op of via onze Diensten, waaronder betaling en levering van goederen en diensten en hierbij behorende overige voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen, vindt uitsluitend plaats tussen u en dergelijke organisaties en/of personen. U stemt ermee in dat Gympass niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor enige vorm van verlies of schade die het resultaat is van dergelijk transacties.

U begrijpt dat Gympass eigenaar is van de Diensten. U stemt ermee in dat u de Diensten niet zult wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen in de overdracht of verkoop hiervan, reproduceren (tenzij zoals uitdrukkelijk vermeld in deze paragraaf) en geen van de Diensten afgeleide werken zult maken of deze anderszins zult exploiteren. Gympass verleent u hierbij een persoonlijke, beperkte, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om de Diensten uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te bezoeken en gebruiken. Alle rechten die niet expliciet aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan Gympass.

Ten aanzien van de Inhoud die op of via de Diensten wordt weergegeven of uitgevoerd, belooft u alle vermeldingen van auteursrecht, regels inzake merkenrechten, regels ten aanzien van gegevensbescherming en beperkingen in eventuele Inhoud waartoe u toegang hebt via de Diensten in acht te nemen en verklaart Inhoud die niet uw eigendom is niet te gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, publiceren, uit te zenden, verzenden, verspreiden, uit te voeren, uploaden, af te beelden, in licentie te geven, verkopen, op de markt te brengen of anderszins te exploiteren, (i) zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van de Inhoud of (ii) op een wijze die een inbreuk vormt op de rechten van anderen (waaronder de rechten van Gympass).

De in deze paragraaf XI vastgelegde bepalingen beogen niet om de aansprakelijkheid van Gympass te beperken in omstandigheden waarin de van toepassing zijnde wetgeving van het land van de Gebruiker een dergelijke beperking van aansprakelijkheid verbiedt. 

 

 • Moet ik licenties verlenen aan Gympass of andere gebruikers?

 

Alles wat u op of via de Diensten publiceert, uploadt, deelt, opslaat of anderszins aanlevert (met inbegrip van maar niet beperkt tot foto's, scores, beoordelingen en overige op de website van Gympass af te beelden inhoud) wordt beschouwd als “Gebruikersinhoud”. Hoewel u eventuele eigendomsrechten die u hebt ten aanzien van uw Gebruikersinhoud behoudt, verleent u Gympass hierbij een permanente, onbeperkte, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, royaltyvrije wereldwijde licentie om de Gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren, distribueren, in het openbaar te tonen, aan het publiek te communiceren en beschikbaar te stellen of hiervan afgeleide werken van te maken en anderszins te exploiteren en gebruiken (tezamen “Gebruik”) ten behoeve van (i) het ontwikkelen van reclame-, marketing- en promotieactiviteiten voor Gympass en de Diensten; (ii) de weergave en uitwisseling van uw Gebruikersinhoud met andere gebruikers van de Diensten; en (iii) levering van de Diensten. Daarnaast verleent u Gympass een royaltyvrije licentie om u via uw gebruikersnaam, afbeelding, stem en gelijkenis te identificeren als de bron van uw Gebruikersinhoud. 

U verklaart en garandeert dat: (i) de Gebruikersinhoud uw eigendom is of u anderszins het recht hebt om de hierin aangegeven licentie te verlenen; (ii) uw gebruik van de Gebruikersinhoud op of via de Diensten niet in strijd is met van toepassing zijnde wetgeving, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele-eigendomsrechten, of andere rechten van anderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechten van personen die zichtbaar zijn in uw Gebruikersinhoud; (iii) de publicatie van uw Gebruikersinhoud op de Diensten ons niet verplicht verdere licenties te verkrijgen van of royalty's, kosten, vergoedingen of andere bedragen te betalen aan derden of deze derden te vermelden; en (iv) de publicatie van uw Gebruikersinhoud door u op of via de Diensten niet leidt tot contractbreuk tussen u en eventuele derden. U gaat ermee akkoord alle sommen te betalen die u wegens het publiceren van uw Gebruikersinhoud op de Diensten aan personen bent verschuldigd.

 

 • Wat moet ik verder weten?

 

Afwijzing van garantie. Noch Gympass, noch diens licentiegevers, leveranciers of Sportlocatiepartners doen beweringen of bieden garanties ten aanzien van eventuele inhoud die deel uitmaakt van of toegankelijk is via de Diensten en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, naleving van auteursrechten, rechtmatigheid of de goede zeden van materiaal dat deel uitmaakt van of toegankelijk is via de Diensten, VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING. Wij doen geen beweringen of bieden geen garanties ten aanzien van suggesties of aanbevelingen voor diensten of producten die via de Diensten worden aangeboden of aangeschaft. DE DIENSTEN EN INHOUD WORDEN DOOR GYMPASS 'AS IS' GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DE GARANTIE DAT GEEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN PLAATSVINDT OF DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN IS. SOMMIGE LANDEN EN STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE BETREFFENDE DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Verklaring van afstand. GYMPASS KAN SPORTLOCATIES ASSISTEREN BIJ HET REGELEN VAN DIENSTEN, EN U BEGRIJPT EN ERKENT DAT GYMPASS GEEN GEZONDHEIDSCLUB OF FITNESSCENTRUM IS. GYMPASS VELT GEEN OORDEEL OVER DE GESCHIKTHEID, RECHTSGELDIGHEID OF BEKWAAMHEID VAN EEN FACILITEIT VAN EEN SPORTLOCATIE EN U VRIJWAART GYMPASS UITDRUKKELIJK VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID, VORDERINGEN OF SCHADEVERGOEDINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT, OF OP WELKE WIJZE DAN OOK VERBAND HOUDEN MET, DE FACILITEIT VAN EEN SPORTLOCATIE. U ERKENT DAT GYMPASS DE FACILITEITEN OF APPARATUUR VAN EEN SPORTLOCATIE NIET CONTROLEERT, NOCH CONTROLEERT OF DE SPORTLOCATIE ALLE REGELS EN VOORSCHRIFTEN NALEEFT, EN GYMPASS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID, VORDERING OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET, HET FEIT DAT EEN SPORTLOCATIE NIET OVER DE VERPLICHTE LICENTIES OF VERGUNNINGEN BESCHIKT. GYMPASS IS GEEN PARTIJ BIJ EVENTUELE GESCHILLEN OF GESCHILLENONDERHANDELINGEN TUSSEN U EN EEN SPORTLOCATIE. GYMPASS VELT GEEN OORDEEL OVER DE GESCHIKTHEID, RECHTSGELDIGHEID OF BEKWAAMHEID VAN DERGELIJKE DERDEN EN U VRIJWAART GYMPASS UITDRUKKELIJK VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID, VORDERINGEN, RECHTSVORDERINGEN OF SCHADEVERGOEDINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET DE DERDEN WAARMEE U VIA DE DIENSTEN TE MAKEN HEBT. DE KWALITEIT VAN DE FACILITEIT EN/OF LES DIE U HEBT GEPLAND OF GERESERVEERD VIA DE DIENSTEN VALT VOLLEDIG ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EXTERNE AANBIEDER DIE UITEINDELIJK ZIJN DIENSTEN AAN U AANBIEDT. U BEGRIJPT DAT U DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN KAN WORDEN BLOOTGESTELD AAN RISICO OF INHOUD DIE MOGELIJK GEVAARLIJK, BELEDIGEND, SCHADELIJK VOOR MINDERJARIGEN, ONVEILIG OF ANDERSZINS AANSTOOTGEVEND IS EN DAT U ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO GEBRUIKT.

U ERKENT NAMENS UZELF, UW ERFGENAMEN, PERSOONLIJKE VERTEGENWOORDIGERS EN/OF UW CESSIONARISSEN, DAT AAN FITNESSACTIVITEITEN INHERENTE RISICO'S EN GEVAREN ZIJN VERBONDEN. DOOR HET RESERVEREN, BEZOEKEN EN GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN IN DE FACILITEITEN VAN SPORTLOCATIEPARTNERS ERKENT EN VERKLAART U DAT U ZICH BEWUST BENT VAN DE RISICO'S, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT ZAAKSCHADE, VERLIES EN LICHAMELIJK LETSEL OF OVERLIJDEN. U ERKENT DAT SOMMIGE VAN DEZE RISICO'S NIET VOLLEDIG KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN EN U AANVAARDT SPECIFIEK HET RISICO OP LETSEL OF SCHADE.

Beperking van aansprakelijkheid. VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, IS GYMPASS ONDER GEEN BEDING EN ONDER GEEN ENKELE WETTELIJKE THEORIE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ANDEREN VOOR (A) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER SCHADE ALS GEVOLG VAN GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN, OF COMPUTERUITVAL OF -STORING, OF (B) ELK BEDRAG VAN IN TOTAAL MEER DAN (I) 100 USD OF (II) HET BEDRAG DAT U GYMPASS HEEFT BETAALD IN VERBAND MET DE DIENSTEN IN DE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DEZE GELDENDE CLAIM OF (C) OMSTANDIGHEDEN DIE REDELIJKERWIJZE BUITEN ZIJN MACHT LIGGEN. SOMMIGE LANDEN EN STATEN STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKINGEN TOE VAN BEPAALDE SCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Vrijwaring. Voor zover toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, stemt u ermee in Gympass, diens filialen, functionarissen, tussenpersonen en werknemers te vrijwaren van en te beschermen tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid en schade (werkelijke schade en gevolgschade), verliezen en onkosten (inclusief de kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit of verband houden met aanspraken van derden met betrekking tot (a) uw gebruik van de Diensten (met inbegrip van handelingen van derden die uw account gebruiken), en (b) uw schending van deze Voorwaarden.

Overdracht. U mag deze Voorwaarden of uw rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan, of uw Dienstenaccount, op geen enkele wijze toewijzen, delegeren of overdragen (door uitvoering van de wet of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gympass. Wij kunnen deze Voorwaarden en de hierbij behorende rechten en verplichtingen zonder uw toestemming overdragen, toewijzen of delegeren, op voorwaarde dat u de overdracht mag herroepen indien u hiertegen bezwaar hebt, tenzij een dergelijke overdracht voortvloeit uit een fusie of overname van Gympass.

Geldigheid. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Voorwaarden voort te duren, zullen ook na het einde van de Voorwaarden blijven gelden. Dit geldt onder meer voor alle verplichtingen tot betaling of vrijwaring die u jegens ons hebt, alle beperkingen ten aanzien van onze aansprakelijkheid, alle voorwaarden met betrekking tot eigendom of intellectuele-eigendomsrechten en alle voorwaarden ten aanzien van onderlinge geschillen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Arbitrageovereenkomst (zoals hieronder gedefinieerd).

Rechtskeuze. Tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat, ongeacht conflicten inzake wettelijke bepalingen, op deze Voorwaarden en alle vorderingen en geschillen die tussen u en Gympass zijn of kunnen ontstaan de wet van New York van toepassing is. 

 

 • Schending van auteursrecht

 

Beleid t.a.v. herhaalde schenders van auteursrecht. Ons beleid t.a.v. intellectueel eigendom bestaat uit (i) het verwijderen of ontoegankelijk maken van materiaal waarvan wij na kennisgeving van de eigenaar van intellectueel eigendomsrecht of diens tussenpersoon te goeder trouw van mening zijn dat dit inbreuk maakt op het intellectuele-eigendomsrecht van derden doordat het materiaal beschikbaar wordt gesteld op de Diensten; en (ii) het verwijderen van alle Gebruikersinhoud die door herhaalde schenders van auteursrecht worden geüpload naar de Diensten. Onder “herhaalde schenders van auteursrecht” verstaan wij alle gebruikers die Gebruikersinhoud hebben geüpload naar of via de Diensten en voor wie wij meer dan twee verwijderingsverzoeken hebben ontvangen in overeenstemming met de bepalingen, indien op u van toepassing, van 17 U.S.C. § 512 met betrekking tot dergelijke Gebruikersinhoud. Wij behouden ons echter het recht voor de account van gebruikers al na één melding van auteursrechtschending te beëindigen of hiertoe over te gaan indien wij dit passend achten.

Procedure voor het melden van herhaaldelijke schending van auteursrecht. Indien u van mening bent dat inhoud die beschikbaar is gesteld op of via de Diensten is gebruikt of geëxploiteerd op een wijze die inbreuk pleegt op intellectuele-eigendomsrechten die u in bezit hebt of beheert, wordt u verzocht onmiddellijk een “Kennisgeving betreffende een vermeende schending van het auteursrecht” te verzenden die de volgende informatie voor de hieronder vermelde Aangewezen vertegenwoordiger bevat. Uw Kennisgeving betreffende een vermeende schending van het auteursrecht kan door ons worden gedeeld met de gebruiker die volgens u inbreuk heeft gemaakt op een recht dat u in uw bezit of beheer hebt en u verleent ons hierbij toestemming om dergelijke informatie bekend te maken. Uw bericht moet inhoudelijk het volgende bevatten: (i) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is op te treden namens de eigenaar van het werk/de werken waarop inbreuk zou zijn gemaakt; (ii) Vaststelling van de werken of het materiaal waarop inbreuk wordt gemaakt, of indien in één Kennisgeving meerdere werken worden vermeld, een representatieve lijst van dergelijke werken; (iii) Vaststelling van het specifieke materiaal waarop inbreuk zou worden gemaakt of dat onderwerp is van inbreukmakende handelingen en waarvan wordt geëist dat het wordt verwijderd of ontoegankelijk wordt gemaakt, alsmede voldoende informatie op grond waarvan wij de locatie van het materiaal kunnen achterhalen; (iv) Informatie die ons redelijkerwijs in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een elektronisch mailadres waarop u bereikbaar bent; (v) Een verklaring dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het gebruik van het materiaal op de wijze die wordt vermeld in de klacht, niet is toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten, diens agent of de wet; en (vi) Een verklaring dat de in de Kennisgeving vermelde informatie nauwkeurig is en dat u, op straffe van beschuldiging van meineed, het recht hebt om te handelen in naam van de eigenaar van het exclusieve recht waarop inbreuk zou worden gemaakt.

Contactgegevens Aangewezen vertegenwoordiger. U kunt onze Aangewezen vertegenwoordiger voor de ontvangst van Kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht (de “Aangewezen vertegenwoordiger”) bereiken op: klantenservice@gympass.com of Gympass – 490 Broadway, New York, NY 10012, ATTN: Legal.

Verweerschrift. Indien u van ons een kennisgeving ontvangt dat materiaal dat u beschikbaar hebt gesteld op of via de Diensten het onderwerp is van een Kennisgeving betreffende een vermeende schending van het auteursrecht, hebt u het recht ons een “Verweerschrift” te sturen. Een Verweerschrift is alleen geldig indien dit via een van de hierboven beschreven methodes schriftelijk wordt ingediend bij onze Aangewezen vertegenwoordiger en inhoudelijk het volgende bevat: (i) Een fysieke of elektronische handtekening van de indiener; (ii) Vaststelling van het materiaal dat is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt en de locatie waar het materiaal werd afgebeeld voordat het werd verwijderd of ontoegankelijk werd gemaakt; (iii) Een verklaring, op straffe van beschuldiging van meineed, dat de indiener er te goeder trouw van overtuigd is dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt als gevolg van een vergissing of foute vaststelling van welk materiaal moest worden verwijderd of ontoegankelijk moest worden gemaakt; en (iv) Naam, adres en telefoonnummer van de indiener, en een verklaring dat de indiener instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank van het rechtsgebied waartoe het adres behoort of, als het adres van de indiener zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van het rechtsgebied waarin wij ons bevinden, en dat de indiener woonplaats kiest van de persoon die de Kennisgeving volgens paragraaf 10 hierboven heeft gedaan of een vertegenwoordiger van dergelijke persoon.

Terugplaatsen van Inhoud die het onderwerp is van een Verweerschrift. Indien u een Verweerschrift indient in reactie op een Kennisgeving betreffende een vermeende schending van het auteursrecht dan sturen wij de persoon die de Kennisgeving betreffende een vermeende schending van het auteursrecht heeft ingediend onmiddellijk een kopie van uw Verweerschrift en stellen wij hem of haar op de hoogte dat wij de verwijderde Gebruikersinhoud binnen 10 werkdagen terugplaatsen of weer toegankelijk maken, en dat we de verwijderde Gebruikersinhoud na de ontvangst van het Verweerschrift binnen minimaal 10 werkdagen en ten hoogste 14 werkdagen terugplaatsen en weer toegankelijk maken, tenzij de Aangewezen vertegenwoordiger melding heeft ontvangen van de partij die de Kennisgeving betreffende een vermeende schending van het auteursrecht heeft ingediend dat deze gerechtelijke stappen heeft ondernomen om de gebruiker te verbieden nog langer inbreuk te maken op het auteursrecht van het materiaal dat zich op ons systeem of ons netwerk bevindt.

Valse Kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht of valse Verweerschriften. De Amerikaanse Auteurswet bepaalt dat:

iedere persoon die bewust een onjuiste voorstelling van zaken geeft [volgens paragraaf 512 van de Auteurswet (17 U.S.C. § 512)]: (1) dat materiaal of een activiteit inbreuk maakt op het auteursrecht, of (2) dat materiaal of een activiteit als gevolg van een vergissing of foutieve vaststelling is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt, door de eigenaar van het auteursrecht of de erkende licentiehouder van de eigenaar van het auteursrecht, of door een serviceprovider, die schade ondervindt van een dergelijke onjuiste voorstelling van zaken doordat [Gympass] naar aanleiding van een dergelijke foutieve voorstelling van zaken het materiaal dat of de activiteit die inbreuk zou maken heeft verwijderd of ontoegankelijk heeft gemaakt, of het verwijderde materiaal heeft teruggeplaatst en weer toegankelijk heeft gemaakt, aansprakelijk kan worden gesteld voor schadevergoeding, inclusief de kosten en advocatenkosten die door de vermeende schender van het auteursrecht zijn gemaakt. 17 U.S.C. § 512(f).

Wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te eisen van partijen die in strijd met de wet een valse Kennisgeving betreffende een vermeende schending van het auteursrecht of een vals Verweerschrift indienen.

 

 • Arbitrageovereenkomst voor Gebruikers in de Verenigde Staten 

 

Lees de volgende ARBITRAGEOVEREENKOMST zorgvuldig door. Deze verplicht u Gympass te laten bemiddelen bij bepaalde geschillen en vorderingen en beperkt de wijze waarop u gerechtelijke genoegdoening kunt zoeken. Zowel u als Gympass erkennen en verklaren dat ten behoeve van eventuele geschillen die uit de inhoud van deze Voorwaarden voortvloeien of hiermee verband houden, functionarissen, directeuren, werknemers en onafhankelijke aannemers van Gympass (“Personeel”) externe begunstigden zijn van deze Voorwaarden en dat u met de aanvaarding van deze Voorwaarden het recht hebt (en wordt geacht dit recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden tegen u als externe begunstigde van de Voorwaarden ten uitvoer te brengen. 

(a) Arbitrageregels; Toepasselijkheid van Arbitrageovereenkomst. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud van deze Voorwaarden zullen definitief worden beslecht middels bindende arbitrage in New York County, New York. De arbitrage zal plaatsvinden in het Engels, in overeenstemming met de op dat moment geldende Streamlined Arbitration Rules and Procedures of Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS"), onder leiding van één commerciële arbiter met aanzienlijke ervaring op het gebied van het oplossen van geschillen over intellectueel eigendom en handelscontracten. Deze arbiter zal in overeenstemming met deze arbitragevoorschriften worden gekozen uit de lijst van JAMS-arbiters. Onverminderd voorgaande verplichting om bij geschillen arbitrage toe te passen, hebben beide partijen te allen tijde het recht om bij een bevoegde rechtbank een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening of billijke schadeloosstelling.

(b) Kantongerecht. Voorts kunnen u of Gympass geringe vorderingen instellen, indien deze aan de voorwaarden voldoen, bij het kantongerecht van New York County, New York of een county in de Verenigde Staten waar u woonachtig bent.

(c) Verklaring van afstand van collectieve procedures. ALLE VORDERINGEN EN GESCHILLEN DIE BINNEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST VALLEN, MOETEN OP INDIVIDUELE EN NIET OP COLLECTIEVE BASIS WORDEN BESLECHT. VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN KLANT OF GEBRUIKER KUNNEN NIET TEZAMEN MET VORDERINGEN VAN ANDERE GEBRUIKERS WORDEN BESLECHT. Indien deze verklaring van afstand van collectieve procedures ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, hebben wij noch u recht op arbitrage. In plaats daarvan zullen alle vorderingen en geschillen zoals hieronder beschreven worden beslecht in de rechtbank.

(d) Opt-out. U hebt het recht af te zien van de bepalingen in deze paragraaf door een schriftelijke kennisgeving van uw besluit hiertoe te verzenden naar het volgende adres:

klantenservice@gympass.com. Uw kennisgeving moet binnen 30 dagen na aanvaarding van deze Voorwaarden zijn ontvangen. Vermeld daarbij (i) uw naam en woonadres; (ii) het e-mailadres en/of het telefoonnummer dat aan uw account is gekoppeld; en (iii) een duidelijke verklaring dat u wilt afzien van de arbitrageovereenkomst van deze Voorwaarden.

(e) Rechtsbevoegdheid. Indien u de in (d) genoemde kennisgeving verzendt, en/of in alle gevallen waarin u of Gympass op grond van de voorgaande arbitrageovereenkomst in de rechtbank kunt procederen over geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud van deze Voorwaarden, is de voorgaande arbitrageovereenkomst op geen der partijen van toepassing en zowel u als Gympass komen overeen dat eventuele juridische procedures (anders dan geringe vorderingen) worden aangespannen bij de federale gerechtshoven of staatsgerechtshoven in, respectievelijk, New York County, New York, en dat u en Gympass akkoord gaan met de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken.

 

 • Gebruikers buiten de Verenigde Staten

 

Indien u woonachtig bent in Latijns-Amerika (met inbegrip van Argentinië, Chili of Mexico, maar uitgezonderd Brazilië) of in de Europese Economische Ruimte (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk), zijn op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of Diensten van Gympass de wetten en rechtbanken van het land van uw woonplaats van toepassing en kunt u een gerechtelijke procedure instellen bij uw lokale rechtbank. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken 1980 (CISG) is niet van toepassing. 

Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) geldt dat zij het recht hebben om hun Abonnement binnen 14 dagen na aanschaf zonder opgaaf van reden in te trekken. Indien u reeds hebt betaald, krijgt u van ons het betaalde bedrag volledig retour, mits u in deze periode van 14 dagen geen Sportlocatie hebt bezocht. Om gebruik te maken van uw recht op herroeping moet u een herroepingsverzoek doen, voordat de herroepingsperiode is verlopen. 

 

 • Neem contact met ons op:

 

Bij vragen of problemen kunt u contact met ons opnemen op +31 (020) 2622152 of via klantenservice@gympass.com

 

 

Laatst herzien: 1 januari 2020We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, het verkeer te analyseren en om je een veiligere gebruikerservaring te geven. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie. Aanvaarden